« Povratak

Gospodarenje otpadom

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 351-01/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-1
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine
 
 

Na temelju članka 20. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj: 94/13) članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 13. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
o usvajanju izvješća

Članak 1.

Usvaja se Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2014. godinu.

Članak 2.

Izvješće iz članka 1. ove Odluke dostavlja se Zadarskoj županiji.

Članak 3.

Ovo izvješće će se objaviti u Službenom glasniku Zadarske Županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

IZVJEŠĆE
O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
OPĆINE STARIGRAD ZA 2014. GODINU

 

            Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za 2014. godinu, sadrži:

1.      Mjere gospodarenja otpadom i odvojenog sakupljanja komunalnog otpada

Sakupljanje komunalnog otpada s područja Općine Starigrad obavlja poduzeće „ČISTOĆA“ d.o.o. iz Zadra, s time da se i odlaganje vrši na deponiju u Zadru.

Miješani komunalni otpad odlaže se u kante koje su dodjeljene domaćinstvima kao i u kontejnere postavljene po naseljima te se kasnije kao takav odlaže na odlagalište otpada.

Na području Općine Starigrad ustrojeno je odvojeno prikupljanje otpadnog papira kao i otpada od ostalih polimera (plastike) putem namjenskih vrećica (plave vrećice za papir, a žute za plastiku). Odvoz navedenog otpada vrši se svaki drugi četvrtak u popodnevnim satima.

Također, na području Općine Starigrad postavljeni su kontejneri na odvojeno prikupljanje papira, a u planu je u 2015. godini postavljanje spremnika za odvojeno prikupljanje papira, plastike, tekstila, stakla i metala.

2.      Mjere za upravljanje i nadzor odlagališta za komunalni otpad

Upravljanje i nadzor odlagališta provodi grad Zadar.

3.      Popis otpadom onečišćenog okoliša i neuređenih odlagališta

Na području Općine Starigrad, prema PGO Općine Starigrad, nema neuređenih odnosno divljih odlagališta otpada.  Međutim, kako je navedeno u izvještaju za 2010. godinu, postoje tri odlagališta iskopnog materijala koja nisu uvrštena u PGO Općine Starigrad i njihov broj se u 2014. godini nije povećavao.

Jedno odlagalište iskopnog materijala nalazi se u naselju Brđani u mjestu Starigrad Paklenica, na dijelu č.z. 3072 k.o. Starigrad površine 1500 m2, a količina odloženog iskopnog materijala iznosi 7500 m3. Isto nije uvršteno u PGO iz razloga što je za vrijeme donošenja PGO-a odlagalište najvećim dijelom bilo sanirano (odvezen je sav otpad osim iskopnog materijala) te je ostao za urediti pokos na kojem se odlagalište nalazi (u 2011. godini izrađen je projekt sanacije za predmetnu lokaciju na temelju kojeg je Općina Starigrad zatražila financijsku pomoć od FZOEU za konačnu sanaciju istog).

Drugo odlagalište iskopnog materija, zvano Vidikovac, nalazi se u mjestu Starigrad Paklenica i zauzima prostor uz cestu koja vodi od naselja Brđani prema zaseoku Dokoze.

Treće odlagalište iskopnog materijala, zvano Tribljanska Draga, nalazi se sa sjeverne strane DC 8 (Jadranske magistrale) u mjestu Starigrad Paklenica u istoimenoj drazi, neposredno prije naselja Kozjača. 

4.   Redoslijed aktivnosti sanacije neuređenih odlagališta, otpadom onečišćenog okoliša i ostalih aktivnosti

Na prostoru Općine Starigrad osim više navedenih odlagališta iskopnog materijala, nema neuređenih odnosno divljih odlagališta. Obzirom da navedena odlagališta ne može samostalno sanirati i urediti bez financijske pomoći, Općina Starigrad je u 2011. godini izradila projekt sanacije za odlagalište iskopnog materijala u naselju Brđani na temelju kojeg je od FZOEU – a zatražila financijsku pomoć za sanaciju istog. Na ostala dva odlagališta iskopnog materijala zabranili smo daljnji dovoz materijala, te ih površinski privremeno poplanirali kako bi izgledali urednije, do zatvaranja financijske konstrukcije i konačne sanacije.

 

 

^ Gore