« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/12
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine,  d o n o s i  

ODLUKU
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa održavanja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2014. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine, a I. (prve) izmjene Programa donešene su na sjednici Općinskog vijeća 23. listopada 2014. godine.

Članak 2.

         Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

Redni broj

Opis

Planirano

I. izmjene i dopune

Izvršenje

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

1.

Električna energija za javnu ravjetu

350.000,00

350.000,00

338.463,36

2.

Održavanje javne rasvjete

100.000,00

170.000,00

169.447,18

3.

Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete

2.000.000,00

2.040.000,00

2.039.240,23

4.

Modernizacija javne rasvjete – 2. faza

0,00

249.000,00

242.885,00

ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAM POVRŠINA

5.

Održavanje i sanacija nerazvrstanih cesta

400.000,00

550.000,00

549.785,95

6.

Geodetski elaborati – nerazvrstane cete

300.000,00

250.000,00

243.375,00

ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

7.

Održavanje javnih površina na području Općine

250.000,00

440.000,00

439.694,87

8.

Usluge čišćenja i uređenja javnih površina

480.000,00

480.000,00

472.969,32

ODRŽAVANJE GROBLJA NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD

9.

Uređenje groblja Sv. Trojice u Šibuljini

40.000,00

10.000,00

5.802,50

10.

Groblje Duga Punta u Tribnju

50.000,00

50.000,00

49.775,00

11.

Hortikulturno uređenje – Novo groblje Starigrad

0,00

80.000,00

77.478,65

DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

12.

Deratizacija i dezinsekcija

80.000,00

85.000,00

76.132,86

ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

13.

Usluge održavanja deponija otpada

50.000,00

20.000,00

8.861,12

ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA

14.

Sanacija lučice Starigrad

400.000,00

395.000,00

393.889,37

15.

Sanacija lučice Lisarica

0,00

150.000,00

145.937,50

UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA

16.

Tekuće i investicijsko održavanje plaža

300.000,00

210.000,00

205.428,66

17.

Uređenje i sanacija obalnog pojasa

300.000,00

285.000,00

283.965,68

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA

18.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja igrališta

50.000,00

50.000,00

49.974,50

19.

Postavljanje dječjeg igrališta

40.000,00

20.000,00

0,00

ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA

20.

Sanacija zgrade Općinske uprave

950.000,00

984.000,00

983.273,86

21.

Sanacija Župne kuće u Tribanj Kruščici

100.000,00

31.000,00

30.520,00

22.

Sanacija zgrade Vatrogasnog doma (Društveni dom)

0,0,

85.000,00

74.687,50

ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE

23.

Sanacija vodovodne mreže

550.000,00

900.000,00

784.635,75

SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

24.

Argyruntum d.o.o. – pomoć za pokriće dugovanja i gubitaka

1.000.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

Ukupno:

7.790.000,00

8.884.000,00

8.666.223,86

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore