« Povratak

Nerazvrstane ceste

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 340-01/15-01/02
Urbroj: 2198/09-1-15-1
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine
 
 

Na temelju članka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/ 04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članaka 107. i 109. Zakona o cestama (»Narodne novine« broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 13. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine, donijelo je:

 

ODLUKU
o nerazvrstanim cestama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje korištenje, upravljanje, održavanje, građenje, rekonstrukcija, zaštita, financiranje te poslovi nadzora na nerazvrstanim cestama na području Općine Starigrad.

Sastavni dio ove Odluke čini popis nerazvrstanih cesta na području Općine Starigrad za naselja Starigrad i Seline.

Članak 2.

Nerazvrstana cesta je cesta koja se koristi za promet vozilima i koju svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o cestama i drugim propisima, a nije razvrstana u javnu cestu u smislu posebnog propisa.

Nerazvrstane ceste koriste se na način koji omogućuje uredno odvijanje prometa, ne ugrožava sigurnost sudionika u prometu i ne oštećuje cestu.

Članak 3.

Nerazvrstanu cestu čine:

- donji i gornji stroj (trup);
- cestovni građevinski objekti (mostovi, propusti, potporni i obložni zidovi);
- pješačke staze i biciklističke staze;
- nogostup;
- zemljišni pojas s obiju strana ceste potreban za nesmetano održavanje ceste širine prema projektu ceste;
- priključci i sve prometne i druge površine na pripadajućem cestovnom zemljištu;
- sustav za odvodnju oborinske vode;
- prometna signalizacija (vertikalna, horizontalna i svjetlosna);
- odvodni jarci, rigoli, drenaže i sl.;
- javna rasvjeta u funkciji prometa.

Članak 4.

Nerazvrstana cesta je javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Općine Starigrad.

Nerazvrstana cesta se ne može otuđiti iz vlasništva Općine Starigrad niti se na njoj mogu stjecati stvarna prava, osim prava služnosti i prava građenja radi građenja građevina sukladno aktu Općinskog načelnika, pod uvjetom da ne ometaju odvijanje prometa i održavanje nerazvrstane ceste.

Kada je trajno prestala potreba korištenja nerazvrstane ceste na području Općine Starigrad ili njezina dijela može joj se ukinuti status javnog dobra u općoj upotrebi, a nekretnina kojoj prestaje taj status ostaje u vlasništvu Općine Starigrad.

Odluku o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi nerazvrstane ceste ili njezina dijela donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad.

Članak 5.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta s područja Općine Starigrad uređuju se na temelju godišnjeg Programa održavanja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko vijeće Općine Starigrad.

Rekonstrukcija i izgradnja nerazvrstanih cesta uređuje se sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 6.

Jedinstveni upravni odjel Općine Starigrad nadležan za komunalne poslove sustavno prati stanje na nerazvrstanim cestama, odobrava, predlaže i provodi mjere koje unaprjeđuju sustav prometne infrastrukture te vodi odgovarajuću evidenciju nerazvrstanih cesta.

 

II. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 7.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta su:

- radovi redovnog održavanja,
- radovi izvanrednog održavanja cesta i cestovnih objekata.

REDOVNO ODRŽAVANJE

Članak 8.

Radovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta, u smislu ove odluke, su radovi redovnog održavanja, koji obuhvaćaju skup mjera i aktivnosti koje se obavljaju tijekom godine na nerazvrstanim cestama, uključujući sve objekte i instalacije, sa svrhom održavanja prohodnosti i tehničke ispravnosti tih površina i sigurnosti prometa na njima.

Za održavanje nerazvrstane ceste upotrebljava se u pravilu ista vrsta materijala od kojeg je cesta izgrađena te po potrebi drugi adekvatni materijali.

Revizijska okna i poklopce revizijskih okana svih komunalnih i drugih instalacija i uređaja ugrađenih u cestovnu građevinu nerazvrstane ceste dužan je održavati vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 9.

Poslovi redovnog održavanja nerazvrstanih cesta jesu:

- redovno praćenje stanja nerazvrstanih cesta,
- mjestimični popravci završnog sloja kolničke konstrukcije izgrađenog od asfalta, betona, betonskih elemenata, kamena te nosivog sloja kolničke konstrukcije i posteljice,
- izrada asfaltnog tepiha,
- mjestimični popravci dijelova cestovne građevine,
- čišćenje tj. uklanjanje odronjenih i drugih materijala sa prometnih površina, bankina, rigola i jaraka,
- manji popravci elemenata cestovnih objekata,
- zamjena, obnavljanje, popravljanje prometne signalizacije i prometne opreme,
- uređenje bankina,
- čišćenje, zamjena i manji popravci otvorenog sustava za oborinsku odvodnju;
- zaštita pokosa nasipa, usjeka i zasjeka,
- uništavanje nepoželjne vegetacije (košenja trave te uklanjanje granja, grmlja i drugog raslinja iz profila ceste),
- hitni popravci i intervencije u svrhu uspostavljanja prometa i privremene regulacije prometa nastalih uslijed nepredvidljivih okolnosti,
- održavanje prohodnosti u zimskim uvjetima,
- uklanjanje snijega i leda,
- drugi slični radovi.

Popravci udarnih jama, oštećenja i drugih izrazito opasnih mjesta na nerazvrstanoj cesti moraju se obaviti u najkraćem roku uporabom materijala koji kvalitetom odgovara prometno-tehničkim karakteristikama nerazvrstane ceste.

Ako popravak nerazvrstane ceste nije moguće izvesti uporabom materijala iz stavka 2. ovoga članka, nerazvrstana cesta mora se privremeno popraviti drugim materijalom, dok se ne steknu uvjeti za izvođenje radova u smislu stavka 2. ovoga članka.

IZVANREDNO ODRŽAVANJE

Članak 10.

Izvanredno održavanje nerazvrstane ceste su povremeni radovi koji se obavljaju radi mjestimičnog poboljšanja pojedinih dijelova ceste bez izmjene tehničkih elemenata ceste, osiguranja sigurnosti, stabilnosti i trajnosti ceste i cestovnih objekata i povećanja sigurnosti prometa.

Izvanredno održavanje obuhvaća radnje:

- poboljšanje sustava za oborinsku odvodnju,
- sanacija odrona, potpornih i obložnih zidova i klizišta,
- zamjena i veći popravak dijelova cestovne građevine (propust i sl.),
- ublažavanje nagiba pokosa i ostali radovi na zaštiti kosina od erozije,
- dopuna prometne signalizacije, uređaja i opreme ceste kojima se mijenja osnova postojeće regulacije prometa,
- korekcija prometno-tehničkih elemenata i manja proširenja u svrhu povećanja sigurnosti i propusne moći,
- drugi slični radovi.

Članak 11.

Radovi u okviru izvanrednog održavanja izvode se na temelju odgovarajuće dokumentacije.

Članak 12.

Komunalne instalacije te revizijska okna i poklopce komunalnih instalacija ugrađenih u trup nerazvrstane ceste dužni su održavati vlasnici ili korisnici tih instalacija.

Ako uslijed neodržavanja ili lošeg održavanja revizijskog okna i poklopca revizijskog okna komunalnih instalacija nastupi šteta sudionicima u prometu, za nastalu štetu odgovorni su vlasnici ili korisnici tih instalacija.

 

III. GRAĐENJE I REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 13.

Građenje i rekonstrukcija nerazvrstanih cesta obavlja se sukladno godišnjem Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojeg donosi Općinsko  vijeće Općine Starigrad na temelju tehničke dokumentacije, propisa o građenju i prostorno planske dokumentacije.

Članak 14.

Poslovi građenja i rekonstrukcije nerazvrstanih cesta u smislu ove Odluke obuhvaćaju:

- građevinsko i drugo projektiranje s istražnim radovima,
- projektiranje opreme, pratećih objekata, prometne signalizacije, izrada prometnih elaborata i drugo projektiranje,
- stručnu ocjenu studija i projekata,
- otkup zemljišta i objekata,
- izmještanje komunalne i druge infrastrukture,
- ustupanje radova građenja,
- organizaciju stručnog nadzora i kontrole ugrađenih materijala i izvedenih radova,
- organizaciju tehničkog pregleda i primopredaje nerazvrstane ceste na korištenje i održavanje,
- ostale poslove sukladno zakonskim propisima.

Članak 15.

Nerazvrstana se cesta mora projektirati, graditi ili rekonstruirati u skladu s važećom zakonskom regulativom.

Članak 16.

Ako se prilikom građenja ili rekonstrukcije nerazvrstane ceste predviđa i građenje ili rekonstrukcija komunalnih i drugih instalacija i uređaja, unutar građevine nerazvrstane ceste, tehnička dokumentacija mora obuhvatiti i te instalacije i uređaje.

Troškove izrade tehničke dokumentacije te troškove građenja ili rekonstrukcije instalacija i uređaja iz stavka 1. ovog članka snosi investitor odnosno vlasnik tih instalacija i uređaja.

Članak 17.

Građenje ili rekonstrukcija priključka ili prilaza na nerazvrstanu cestu obavlja se na temelju tehničke dokumentacije, akta o pravu gradnje i sukladno pozitivnim propisima.

Priključkom i prilazom na nerazvrstanu cestu, u smislu ove Odluke, smatra se spoj nerazvrstane ceste s koje se vozilo izravno uključuje u promet na nerazvrstanu cestu.

Raskrižje javne i nerazvrstane ceste odnosno nerazvrstanih cesta međusobno, u smislu ove Odluke, ne smatra se priključkom i prilazom.

Oborinske vode priključaka ne smiju se ispuštati na nerazvrstanu cestu ili javno-prometnu površinu.

Troškove izgradnje priključaka i prilaza snosi investitor.

 

IV. MJERE ZAŠTITE NERAZVRSTANIH CESTA

Članak 18.

U blizini križanja dviju nerazvrstanih cesta u razini križanja nerazvrstane ceste s javnom cestom u razini ili na unutarnjim stranama cestovnog zavoja, ne smije se saditi drveće, grmlje ili visoke poljske kulture, postavljati naprave, ograde ili drugi predmeti koji onemogućuju preglednost na nerazvrstanoj cesti (trokut preglednosti).

Vlasnik odnosno korisnik ili posjednik zemljišta uz nerazvrstanu cestu dužan je ukloniti drveće, grmlje, naprave, ograde ili druge predmete iz trokuta preglednosti i iz slobodnog profila nerazvrstane ceste.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta, iz stavka 2. ovog članka ne ukloni raslinje, naprave i ograde iz trokuta preglednosti, učinit će to osoba koja održava nerazvrstane ceste na teret vlasnika, odnosno korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 19.

Radi zaštite nerazvrstanih cesta osobito je zabranjeno:

 1. privremeno ili stalno zauzimati cestu ili cestovno zemljište bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad,
 2. izvoditi bilo kakve radove koji se ne obavljaju radi održavanja, rekonstrukcije, izgradnje ili zaštite ceste, bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad,
 3. uklanjati, premještati, zaklanjati ili oštećivati prometne znakove na nerazvrstanim cestama,
 4. izlijevati na cestu motorno ulje i druge masne tvari,
 5. nanositi na cestu blato,
 6. dolaziti ili silaziti s ceste izvan izgrađenog prilaza na nerazvrstanu cestu
 7. paliti travu, korov, građu ili drugi materijal u zaštitnom pojasu nerazvrstane ceste ili u njegovoj neposrednoj blizini,
 8. neovlašteno postavljati zapreke, odnosno priječiti odvijanje prometa na nerazvrstanoj cesti,
 9. graditi objekte unutar zaštitnog pojasa nerazvrstane ceste,
 10. izvoditi radove na zaštitnom pojasu ili zgradama pored ceste koji bi mogli oštećivati cestu ili ugroziti sigurnost prometa,
 11. svako drugo interveniranje u površinu  nerazvrstane ceste. 

Članak 20.

Ako netko radnjom zabranjenom u prethodnom članku ove Odluke učini bilo kakvu štetu na nerazvrstanoj cesti, dužan je istu otkloniti o vlastitom trošku, a ukoliko to odbije učiniti, komunalni redar će mu Rješenjem odrediti rokove i način otklanjanja štete.

Ukoliko počinitelj ne postupi po Rješenju iz prethodnog stavka, šteta će se otkloniti po drugom izvršitelju, a na teret počinitelja štete.

Članak 21.

Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu mora biti izgrađen da ne naruši stabilnost trupa ceste, ne ugrožava sigurnost prometa, ne oštećuje cestu i postojeći režim odvodnje.dnje.dnje.dnje.

Priključke i prilaze na nerazvrstanim cestama dužni su održavati vlasnici, odnosno korisnici ili posjednici zemljišta koje graniči s nerazvrstanom cestom na način propisan ovom odlukom.

Ako vlasnik, odnosno korisnik ili posjednik zemljišta iz stavka 2. ovoga članka ne održava prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu na način  propisan ovom odlukom, prilaz ili priključak na nerazvrstanu cestu popravit će se od strane osobe koja održava nerazvrstane ceste, a o trošku vlasnika, korisnika ili posjednika zemljišta.

Članak 22.

Zauzimanje nerazvrstanih cesta zbog radova koji se ne smatraju održavanjem ili građenjem ceste, te radi postavljanja reklama i pokretnih naprava obavlja se u skladu s propisima o komunalnom redu.

Zabranjeno je obavljati bilo kakve radove ili radnje na nerazvrstanoj cesti bez suglasnosti Jedinstvenog upravnog odjela Općine Starigrad.

Za svaki zahvat na nerazvrstanoj cesti mora se postaviti odgovarajuća prometna signalizacija i zaštita mjesta rada.

Članak 23.

Po završetku radova investitor je dužan odmah izvijestiti Općinu Starigrad, a nerazvrstanu cestu dužan je, bez odlaganja, dovesti u prvobitno stanje.

Općina Starigrad brine da radovi tijekom sanacije budu izvedeni u skladu s pravilima struke. Ako Općina Starigrad utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Po dovršetku radova investitor je dužan zatražiti pregled nerazvrstane ceste. Pregled obavlja predstavnik Upravnog odjela nadležnog za komunalne poslove. O izvršenom pregledu sastavlja se zapisnik. Investitor je dužan utvrđene nedostatke ukloniti u zadanom roku.

Investitor jamči za kvalitetu izvršene sanacije prekopane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine za razdoblje od najmanje dvije godine.

Članak 24.

Nadležni upravni odjel Općina Starigrad vodi evidenciju o danim suglasnostima za prekopavanje nerazvrstane ceste i javno-prometne površine.

Općina Starigrad prati stanje kvalitete sanirane nerazvrstane ceste i javno-prometne površine tijekom cijelog razdoblja jamstvenog roka iz članka 20. stavak 3. ove Odluke.

Ako Općina Starigrad utvrdi da sanacija nije izvršena kvalitetno, zahtijevat će od investitora da ponovno izvrši sanaciju ili da nadoknadi štetu.

Ako je radi prekopavanja ili zauzimanja nerazvrstane ceste došlo do oštećenja preko 1/2 širine kolnika ili nogostupa investitor je dužan sanirati nogostup ili kolnik u cijeloj širini.

Za sve štete koje nastanu pravnim ili fizičkim osobama uslijed izvođenja radova na nerazvrstanim cestama i javno-prometnim površinama i njihovim zauzimanjem, odgovara investitor.

Članak 25.

Iznimno od odredbe članka 19. ove Odluke, investitor radova nije dužan ishoditi od Općine Starigrad prethodno pisano odobrenje za prekopavanje nerazvrstane ceste, ako je uslijed oštećenja na uređajima i instalacijama ugrađenim u nerazvrstanu cestu, neposredno ugrožena sigurnost prometa odnosno život i zdravlje građana ili bi mogla nastati veća gospodarska šteta (hitne intervencije).

Investitor radova iz stavka 1. ovoga članka dužan je, bez odgode, o potrebi obavljanja radova obavijestiti Općinu Starigrad i u roku od jednog dana od dana početka izvođenja radova podnijeti zahtjev za izdavanje suglasnosti za izvođenje radova na nerazvrstanim cestama.

Članak 26.

Na nerazvrstanim cestama koje su kao dobro u općoj uporabi upisane prema zemljišnoknjižnim, odnosno katastarskim podacima, ne mogu se stjecati imovinska prava.

Na zemljištu nerazvrstanih cesta koje su prostornim planom predviđene za drugu namjenu u skladu s propisima o prostornom uređenju, a u naravi se ne koriste kao javni putovi, može se ukinuti svojstvo javnog dobra u općoj uporabi.

Odluku o ukidanju svojstva javnog dobra u općoj uporabi u slučaju iz prethodnog stavka donosi Općinsko vijeće.

Općina Starigrad je dužna putem nadležnih tijela pokretati i voditi upravne i sudske postupke radi pravne zaštite nerazvrstanih cesta, sprječavanja samovlasnog zauzeća cestovnog zemljišta, ustrojavanja evidencije i gospodarenja cestama kao javnim dobrom.

Članak 27.

Građenje, rekonstrukcija i održavanje nerazvrstanih cesta financira se iz proračuna Općine Starigrad, komunalne naknade i komunalnog doprinosa prema propisima koji uređuju komunalno gospodarstvo, naknada za osnivanje prava služnosti, prava građenja i služnosti i iz drugih izvora.

 

V. NADZOR

Članak 28.

Nadzor nad provedbom odredaba ove odluke obavlja komunalni redar i ostale ovlaštene službene osobe.

Članak 29.

U obavljanju nadzora komunalni redar i ostale ovlaštene službene osobe ovlašteni su i dužni:

- nadzirati primjenu ove Odluke,
- predložiti podnošenje zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, izdati prekršajni nalog i
- naplatiti kaznu od počinitelja prekršaja.

Članak 30.

Pravne i fizičke osobe koje su podvrgnute nadzoru dužne su na zahtjev komunalnog redara u zadanom roku, dostaviti podatke i dokumentaciju koja je potrebna za obavljanje nadzora.

Članak 31.

Komunalni redar može usmeno narediti uklanjanje nedostataka koji izazivaju neposrednu opasnost za život i zdravlje ljudi ili imovine.

 

VI. PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 32.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000 do 5.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako:

- se ne pridržava odredbe članka 18. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 19. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 21. stavak 1. ove Odluke,
- se ne pridržava odredbe članka 22. ove Odluke,
- ne postupi sukladno usmenom nalogu iz članka 31. ove Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka.

Za prekršaje iz stavka 1. ovog članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kn.

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 33.

Ako neka pitanja nisu uređena ovom Odlukom, adekvatno će se primjenjivati drugi akti Općine Starigrad kojima je uređen komunalni red.

Članak 34.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom glasniku Zadarske županije«.

 

 

Predsjednik Općinskog vijeća:

Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore