« Povratak

Javni natječaj - Zakup poslovnog prostora

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 372-03/15-01/01
Urbroj: 2198/09-1-15-1
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Na temelju članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj dana 26. veljače 2015. godine,  d o n o s i

Odluku
o uvjetima natječaja
za zakup poslovnog prostora

I.

Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi u zapadnom dijelu prizemlja zgrade na čest. zemlje br. 4990/2 k.o. Seline, površine 18,40 m2 s pripadajućom terasom.

II.

Nekretnina iz čl. I ovog natječaja predviđena je za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Nekretnina se daje u zakup u stvarnom i pravnom stanju  kakvom se nalazi.

Pripadajuća terasa je natkrivena, a dio terase je i zatvoren ALU stolarijom. U objektu postoji ventilacija za pušački prostor.

Navedena nadstrešnica, ALU stolarija i ventilacija su u vlasništvu dosadašnjeg zakupnika i nisu predmet zakupa.

Ostala oprema i uređaji koji se nalaze u prostoru nisu predmet zakupa.

Dokumentacija i dozvole za obavljanje djelatnosti  su isključiva  odgovornost zakupnika bez prava na naknadu troškova.

Zakupnik u  niti jednom slučaju nema pravo na naknadu za izvršena ulaganja ili uračunavanje u zakupninu.

III.

Predmet zakupa iz čl. I ovog javnog natječaja  daje se u zakup na rok od pet (5) godina.

IV.

Početna mjesečna zakupnina iznosi 1.855,00 kuna (bez PDV-a).

Na mjesečni iznos zakupnine obračunava se zakonska stopa PDV – a.

Zakupnina se plaća  najkasnije do 10. u mjesecu za prethodni mjesec.

V.

Poslovni prostor iz čl. I ovog javnog natječaja nije dozvoljeno davati u podzakup.

Nije dozvoljena prenamjena predmeta zakupa.

VI.

Pravo podnošenja pisane ponude imaju sve fizičke osobe i fizičke osobe-obrtnici te pravne osobe registrirane u RH, odnosno s registriranom podružnicom u RH.

VII.

Pravo zakupa na poslovni prostor ne može ostvariti fizička ili pravna osoba koja ima dosjelih, a nepodmirenih obveza prema Općini.

VIII.

Pravo na zakup poslovnog prostora stječe osoba koja uz ispunjenje uvjeta iz natječaja ponudi i najviši iznos zakupnine.

IX.

Ukoliko je više ponuditelja dalo ponudu za isti poslovni prostor, a te ponude udovoljavaju uvjetima natječaja i imaju istovjetnu ponuđenu visinu zakupnine, Povjerenstvo će pisanim putem o tome izvijestiti ponuditelje te ih pozvati da u roku od tri (3) dana od primitka poziva, pisanim putem, u zatvorenoj omotnici, ponude novi iznos mjesečne zakupnine.

Povjerenstvo će, uz prisustvovanje natjecatelja, otvoriti nove ponude te predložiti najpovoljnijeg ponuditelja.

X.

Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ukoliko ispunjavanju uvjete iz natječaja, Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora te prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine. Navedene osobe se trebaju se pozvati na pravo prvenstva i o tome priložiti odgovarajući dokaz.

Prednost prava prvenstva pri zakupu poslovnog prostora iz točke 3. ovog natječaja, može se ostvariti jednokratno.

XI.

            Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 1.400,00 kuna na IBAN račun HR9424070001841600009, model 68 poziv na broj 7811- OIB, s naznakom OPĆINA STARIGRAD - JAMČEVINA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA.

            Jamčevina se uračunava u iznos zakupnine. Ponuditeljima koji nisu uspjeli ostvariti pravo na zakup jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana zaključivanja natječaja.

XII.

Rok za podnošenje ponuda je ___________ u ________ sati. Ponude se dostavljaju na adresu: Općina Starigrad, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica u zatvorenoj omotnici s naznakom: “Natječaj za zakup poslovnog prostora - ne otvaraj”.

XIII.

Ponuda mora sadržavati:

-     Dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju fizičkoj ili pravnoj osobi (obvezno navesti OIB),
-     Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine u kunama (obrazac ponude)
-     Preslik osobne iskaznice, ako je ponuditelj fizička osoba
-     Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ne stariji od šest (6) mjeseci, u preslici, ako je ponuditelj pravna osoba
-     Dokaz o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena poslovnog prostora - obrtnica ili izvadak iz obrtnog registra, ne stariji od 6 mjeseci, u preslici, ako je ponuditelj fizička osoba koja je vlasnik obrta (preslika)
-     Izjavu da će, ukoliko bude izabran kao najpovoljniji ponuditelj za određeni poslovni prostor, otvoriti obrt odnosno osnovati trgovačko društvo za obavljanje djelatnosti koja je određena kao namjena predmetnog poslovnog prostora u roku od trideset (30) dana od dana primitka zaključka o izboru istog kao najpovoljnijeg ponuditelja, ako je ponuditelj fizička osoba koja u vrijeme trajanja natječaja nije vlasnik obrta odnosno osnivač trgovačkog društva
-     Dokaz o uplati jamčevine - uplatnica u originalu ili potvrda o uplati izvršenoj putem interneta,
-     Potvrdu o nepostojanju duga prema Općini po bilo kojoj osnovi (izdaje JUO Općine Starigrad)
-     Broj računa u slučaju povrata jamčevine
-     Drugu dokumentaciju sukladno uvjetima javnog natječaja.

XIV.

Javno otvaranje ponuda  izvršiti će povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana ________________________ u ____ sati u prostorijama Općine Starigrad na adresi Trg Tome Marasovića 1.

            Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici odnosno punomoćnici uz predočenje ovjerene punomoći.

O rezultatima izbora  ponuditelji će biti izvješteni u roku od 8 dana pisanim putem i objavom na oglasnoj ploči Općine Starigrad.

XV.

Ugovor o zakupu  sklapa se u roku 30 dana od dana izbora najpovoljnijeg  ponuditelja obavezno u obliku ovršne javnobilježničke isprave, a zakup počinje teći od dana potpisa Ugovora.

Ukoliko izabrani ponuditelj u roku od 30 dana od dana dostave odluke o izboru ne pristupi u prostorije Općine Starigrad radi potpisa ugovora o zakupu smatrat će se da je odustao a Općina Starigrad zadržava uplaćenu jamčevinu.

Javnobilježničke troškove snosi zakupnik.

XVI.

Prije sklapanja ugovora o zakupu zakupnik je dužan dostaviti bjanko zadužnicu radi osiguranja plaćanja zakupnine u visini godišnje zakupnine (s PDV-om).

XVII.

Ponude koje nisu podnesene u roku i/ili koje nisu potpune te ponude koje ne ispunjavaju uvjete iz javnog natječaja neće se razmatrati.

XVIII.

Sve dodatne informacije, potvrdu o stanju duga,obrazac ponude kao i organizacija očevida mogu se dobiti svakog radnog dana u Općinskoj upravi Općine Starigrad uz najavu na tel: 023 369 387.

XIX.

Općinski načelnik Općine Starigrad zadržava pravo poništenja natječaja.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore