« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/11
Urbroj: 2198/09-1-15-3             
 
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine,  d o n o s i  

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Programa izgradnje komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2014. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine, a I. (prve) izmjene Programa donešene su na sjednici Općinskog vijeća 23. listopada 2014. godine.

Članak 2.

            Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

Redni broj

Opis

Planirano

I. izmjene i dopune

Izvršenje

IZGRADNJA NOVOG GROBLJA U STARIGRADU

1.

Novo groblje Starigrad

1.800.000,00

2.000.000,00

1.993.399,95

MRTVAČNICA SELINE

2.

Izgradnja mrtvačnice Seline

100.000,00

0,00

0,00

ŠETNICA KULINA

3.

Šetnica Kulina

50.000,00

0,00

0,00

VODOVODNA MREŽA OPĆINE STARIGRAD

4.

Izgradnja vodovodne mreže

50.000,00

10.000,00

0,00

SPOMENIČKO MEMORIJALNI PLATO

5.

Spomeničko memorijalni plato na Novom groblju

10.000,00

10.000,00

0,00

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE

6.

Javna rasvjeta na području Općine Starigrad

20.000,00

20.000,00

0,00

TRŽNICA

7.

Izgradnja tržnice

10.000,00

10.000,00

0,00

PROSTORNO PLANSKA DOKUMENTACIJA

8.

Izrada registra nekretnina

75.000,00

75.000,00

75.000,00

9.

Prostorno planska i projektna dokumentacija

100.000,00

15.000,00

15.000,00

PROJEKTNA I NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA

10.

Projektna dokumentacija: Pristupni put do plaže u Modriču

50.000,00

0,00

0,00

11.

Projektna dokumentacija: Groblje Seline

70.000,00

20.000,00

0,00

12.

Projektna dokumentacija: ŠRC Kruškovac

195.000,00

195.000,00

0,00

13.

Projektna dokumentacija: Sustav kanalizacije i pročišćavanja

50.000,00

50.000,00

0,00

14.

Projektna dokumentacija: Vodovod Starigrad - Tribanj

50.000,00

50.000,00

0,00

15.

Projektna dokumentacija: Središnji obalni pojas

270.000,00

250.000,00

230.625,00

16.

Projektna dokumentacija: Ulice P. Zoranića i V. Nazora

80.000,00

80.000,00

71.700,00

17.

Projektna dokumentacija: Jazine

85.000,00

85.250,00

85.250,00

OTKUP ZEMLJIŠTA

18.

Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva

300.000,00

0,00

0,00

Ukupno:

3.365.000,00

2.870.250,00

2.470.974,95

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore