« Povratak

Plan razvojnih programa za 2014. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/10
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08. 136/12 i 15/15), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/143.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj 26. veljače 2015. godine,    d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju izvještaja o izvršenju
Plana razvojnih programa
Općine Starigrad za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Plana razvojnih programa Općine Starigrad za 2014. godinu.

Plan razvojnih programa za 2014. godinu je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine, a I. (prve) izmjene Plana razvojnih programa za 2014. godinu donešene su na sjednici Općinskog vijeća 23. listopada 2014. godine.

Članak 2.

             Izvršenje Plana razvojnih programa za 2014. godinu prikazano je u tablici kako slijedi:

NAZIV

PLAN 2014.

I. IZMJENE

IZVRŠENJE

1. Nabava uredske i ostale opreme

278.000,00

         273.000,00

217.145,14

Uredska oprema i namještaj

200.000,00

        230.000,00

209.903,39

Računala i računalna oprema

25.000,00

          15.000,00

6.243,75

Telefoni i komunikacijska oprema

3.000,00

             3.000,00

998,00

Ulaganja u računalne programe

10.000,00

             5.000,00

0,00

Postavljanje dječjeg igrališta

40.000,00

           20.000,00

0,00

 

 

 

 

2. Turistički projekti za strukturne fondove

360.000,00

324.500,00

324.375,00

Penjački stadion – idejno rješenje i studija predizvodivosti

 180.000,00

 

 

Bike park – Idejno rješenje i studija predizvedivosti

90.000,00

 

 

Poligon za kajake – Idejno rješenje i studija predizvedivosti

90.000,00

 

 

Idejni projekt sadržaja javne turističke infrastukture – dest. Akt. turizma

 

          237.500,00

237.500,00

Studija predizvedivosti – destinacija aktivnog turizma

 

            87.000,00

86.875,00

 

 

 

 

3. Održavanje objekata

1.050.000,00

1.100.000,00

1.088.481,36

Sanacija zgrade općinske uprave

950.000,00

          984.000,00

983.273,86

Sanacija župne kuće u Tribanj Krušćici – proj. dok.

 100.000,00

            31.000,00

30.520,00

Sanacija zgrade vatrogas. (društveni dom)- proj. dok.

 

            85.000,00

74.687,50

 

 

 

 

4. Održavanje komunalne infrastrukture

2.300.000,00

2.539.000,00

2.525.500,23

Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete

2.000.000,00

2.040.000,00

2.039.240,23

Modernizacija javne rasvjete – 2. faza

 

249.000,00

242.885,00

Geodetski elaborati – nerazvrstane ceste

300.000,00

 250.000,00

243.375,00

 

 

 

 

5. Izgradnja komunalne infrastrukture

2.030.000,00

2.040.000,00

1.993.399,95

Novo groblje Starigrad

1.800.000,00

2.000.000,00

1.993.399,95

Izgradnja mrtvačnice Seline

100.000,00

0,00

0,00

Šetnica Kulina

50.000,00

0,00

0,00

Izgradnja vodovodne mreže

50.000,00

10.000,00

0,00

Javna rasvjeta na području Općine Starigrad

20.000,00

20.000,00

0,00

Izgradnja tržnice

10.000,00

10.000,00

0,00

 

 

 

 

6. Prostorno i urbanističko planiranje

175.000,00

90.000,00

90.000,00

Izrada registra nekretnina

75.000,00

75.000,00

75.000,00

Prostorno planska i projektna dokumentacija

100.000,00

15.000,00

15.000,00

 

 

 

 

7. Projektna i natječajna dokumentacija

850.000,00

730.250,00

387.575,00

Pristupni put do plaže u Modriču

50.000,00

0,00

0,00

Groblje Seline

70.000,00

20.000,00

0,00

ŠRC „Kruškovac“

195.000,00

195.000,00

0,00

Sustav kanalizacije i pročišćavanja

50.000,00

50.000,00

0,00

Vodovod Starigrad – Tribanj

50.000,00

50.000,00

0,00

Središnji obalni pojas

270.000,00

250.000,00

230.625,00

Ulice P. Zoranića i V. Nazora

80.000,00

80.000,00

71.700,00

Jazine

85.000,00

85.250,00

85.250,00

 

 

 

 

8. Otkup zemljišta

300.000,00

0,00

0,00

Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva

300.000,00

0,00

0,00

 

 

 

 

UKUPNO

7.343.000,00

7.096.750,00

6.626.476,68

Članak 3.

Izvršenje Plana razvojnih programa za 2014. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore