« Povratak

Program javnih potreba u kulturi -2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/14
Urbroj: 2198/09-1-15-3
             
Starigrad Paklenica, 26. veljače 2015. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 13. sjednici održanoj dana  26. veljače 2015. godine,  d o n o s i

ODLUKU
o usvajanju Izvještaja o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2014. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine, a I. (prve) izmjene Programa donešene su na sjednici Općinskog vijeća 23. listopada 2014. godine.

Članak 2.

            Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

Redni broj

Opis

Planirano

I. izmjene i dopune

Izvršenje

ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE

1.

Sanacija Večke kule

5.000,00

5.000,00

0,00

2.

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja kulturnih dobara

5.000,00

5.000,00

0,00

3.

Arheološki muzej – istraživačko konzervatorski zahvati

5.000,00

5.000,00

0,00

ORGANIZACIJA KULTURNIH I ZABAVNIH PROGRAMA

4.

Sufinanciranje Bibliobusa

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.

Projekti TZ Općine Starigrad

60.000,00

60.000,00

60.000,00

6.

Histeria Nova – Projekt Vrata Velebita

5.000,00

5.000,00

0,00

FINANCIRANJE RADA KUD-a I OSTALIH UDRUGA

7.

KUD Podgorac

20.000,00

10.000,00

10.000,00

8.

Ostale donacije u kulturi

2.000,00

2.000,00

2.000,00

Ukupno:

107.000,00

97.000,00

77.000,00

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore