« Povratak

Općinsko vijeće - 5. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 12. prosinca 2013. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 10:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 5. sjednicu  sazvao je za 12. prosinca 2013. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 12. prosinca 2013. godine u 10:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Tome Dokoza, Role Dokoza, Tomislav Ramić, Marko Marasović, Marina Vukić, Zlatko Marasović, Dragan Bucić, Tomislav Marasović i Branko Katić

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić,

Odsutni vijećnici: nema

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 5. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je svih jedanaest vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Predsjednik daje prijedlog dnevnog reda na raspravu. Dnevni red je bez rasprave jednoglasno utvrđen (11 glasova Za).

      DNEVNI RED:

1.  Usvajanje zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.  Aktualno
3.  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu
4.  II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu
5.  II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu
6.  II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
7.  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
8.  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu
9.  I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2013. godinu
10. Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2014. g. s projekcijom za 2015. i 2016. godinu
11. Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2014. g. s projekcijom za 2015. i 2016. g.
12. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2014. godinu
13. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu
14. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
15. Program javnih potreba u sportu za 2014. godinu
16. Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu
17. Program socijalne skrbi za 2014. godinu
18. Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. g.
19. Odluka o prethodnoj suglasnosti na rebalans Financijskog plana za 2013. godinu Dječjeg  vrtića „Osmjeh“
20.  Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2014. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“
21. Odluka o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine (Punta Kozjača)
22. Izvješće državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS Zadarske županije
23. Imenovanje člana NO Argyruntum d.o.o.
24. Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2014. godinu
25. Zamolbe

 

Ad1).  Usvajanje Zapisnika sa 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Predsjednik daje Zapisnik na primjedbe. Primjedbe na Zapisnik dali: Zlatko Marasović i Branko Katić. Zapisnik dan na usvajanje i prihvaćen većinom glasova (10 glasova Za i 1 glas Protiv).

 

Ad2).  Aktualno

Predsjednik daje riječ načelniku. Načelnik obavještava o potpisanom ugovoru sa Ministarstvom turizma o sufinanciranju Programa dodjele bespovratnih sredstava za projekt Eurocliff (tehnička dokumentacija), sufinanciranje iz strukturnih fondova EU. Role Dokoza postavlja pitanje vezano za oštećenje lučice u nevremenu, rad Turističke zajednice, katastarske izmjere-treba obraditi cijelu općinu uključujući i Rujno, te daje pohvalu za uređenje parkinga na Rujnu. Postavlja pitanje u svezi rasporeda sredstava od legalizacije. Načelnik odgovara na pitanja, vezano za sanaciju lučice trenutno ne znamo koje je pravo rješenje ali se sanacija mora izvršiti, što se tiče uređenja parkinga na Rujnu izvođač su Hrvatske šume a Općina Starigrad sudjeluje samo sa strojem, u svezi sa radom Turističke zajednice treba se uspostaviti komunikacija sa svim turističkim subjektima, što se tiče katastarske izmjere Općina Starigrad će sigurno morati sufinancirati projekt a radi se o velikim financijskim izdacima, sredstva od legalizacije objekta su namjenska i moraju se trošiti točno za utvrđenu svrhu. Zlatko Marasović smatra da provođenje katastarske izmjere područje Općine Starigrad neće biti moguće provesti bez podrške Državne geodetske uprave. Tomislav Marasović postavlja pitanje vezano uz autobusnu čekaonicu i da li je moguće staviti istu u funkciju te pitanje vezano uz izgradnju šetnice Kulina. Načelnik pojašnjava da Općina Starigrad ne može ući u posjed dok ne završi spor a radi se o zemljištu u vlasništvu RH, u svezi Kuline obavljeni su pripremni razgovori sa vlasnicima nekretnina na Kulini. Tomislav Marasović postavlja pitanje kućica na trgu, tko je donio odluka kako će se postaviti, da li je to rađeno po projektu. Načelnik pojašnjava da su kućice postavljene u skladu sa odlukom Općinskog vijeća i projektom za uređenje trga, što se tiče ukupnog dojma to je stvar ukusa, uvijek postoje oni kojima se nešto sviđa i oni kojima se to ne sviđa. Branko Katić postavlja pitanje vezano također uz sanaciju lučice te da je potrebno riješiti posljedice nevere, postavlja pitanje vezano uz izgradnju Novog groblja i provođenju zadnjeg javnog natječaja te smatra da Novo groblje ne spada u prioritete Općine Starigrad. Načelnik izjašnjava da će se sanacije lučice raditi u skladu sa dokumentacijom, što ne znači da će se ukloniti problemi koji nastaju za vrijeme nevere, međutim u svezi danog rješenja uvijek postoje različita mišljenja. Natječaj za groblje je proveden, izabran je ponuđač i potpisan ugovor, izvođač izlazi na teren poslije Nove godine, a što se tiče prioriteta, godinama se govorilo da nam je groblje prioritet u ovom momentu je izgrađeno i više nije prioritet, sredstva uprihodovana od groblja su namjenska sredstva i troše se za točno utvrđenu svrhu. Što se tiče fekalija koje završavaju u moru, radi se o ljudima koji žive od turizma međutim nemamo dokaza, radi se o kaznenom djelu te na bilo kakvu prijavu moramo odmah reagirati prema MUP-u. Branko Katić traži tumačenje predviđenog iznosa za groblja i iznosa iz ugovora te smatra da se za 2.700.000,00 kuna ne mogu izvršiti predviđeni radovi. Načelnik pojašnjava posebni dio proračuna-prihodi od grobnica su vidljivi, kao i prihodi od zemljišta. U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi moram izabrati najpovoljnijeg ponuđača a odlučujući kriterij je cijena. Zlatko Marasović predlaže izmjenu Poslovnika u djelu koji se odnosi na objavu sjednica 3 dana ranije, predlaže da se objavi 5 dana ranije jer smatra da se ljudima mora omogućiti sudjelovanje na sjednicama. Predsjednik pojašnjava proceduru promjene, smatra da je izmjena nepotrebna jer se nikad nikom nije osporilo pravo na sudjelovanje na sjednici, i svaki zainteresirani građanin ne treba čekati objavu sjednice već može danas najaviti i zatražiti prisustvo za slijedeću sjednicu. Na predstavke pojedinaca koji su obavještavali nadležne institucije da Poslovnik nije u skladu sa zakonom, Ministarstvo uprave se očitovalo da je Poslovnik u skladu sa zakonom.

 

Ad3).  II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu

Načelnik pojašnjava razloge za izmjenu i dopunu Proračuna, morali smo predvidjeti zadnjim izmjenama sredstva za izmjenu javne rasvjetu, sudjelovali smo na natječaju Fonda za zaštitu okoliša, ista ta sredstva moramo smanjiti jer se realizacija prenosi u slijedeću godinu. Proračun se snizuje za 26,36%, te sad iznosi 10.460.812.00. Načelnik pojašnjava veće izmjene proračuna. Pitanje dao: Branko Katić. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12), članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 4/13, 7/13 i 11/13) , Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo

O d l u k u

             o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu, navedene su u tabeli u privitku. Prihodi i primitci te rashodi i izdaci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad4).  II. Izmjene i dopune Plana razvojnih programa za 2013. godinu

Predsjednik daje točku dnevnog reda na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 4/13, 7/13 i 11/13) , Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave,  donijelo

O d l u k u

            o II. Izmjenama i dopunama Plana razvojnih programa za 2013. godinu, navedene u tabeli u privitku. Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2013. godinu je 31.12.2013. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad 5).  II. Izmjene i dopune Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Predsjednik daje točku dnevnog reda na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad6).  II. Izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Predsjednik daje točku dnevnog reda na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13 i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

            o II. Izmjenama i dopunama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad7).  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu

 

Predsjednik daje točku dnevnog reda na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13 i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

 

O d l u k u

 

            o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad8).  I. Izmjene i dopune Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu

Predsjednik daje točku dnevnog reda na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13 i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d u k u

            o I. Izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad9).  I. Izmjene i dopune Programa socijalne skrbi za 2013. godinu

Predsjednik daje točku dnevnog reda na raspravu. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13 i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

            o I. Izmjenama i dopunama Programa socijalne skrbi za 2013. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad10).  Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2014. g. s projekcijom za 2015. i 2016. godinu

Uvodno izlaganje o Proračunu iznio je načelnik Krste Ramić, za 2014. planira se Proračun u iznosu od 16.566.000,00 kuna te ga načelnik obrazlaže po stavkama. Pitanja i  primjedbe dali: Role Dokoza. Na temelju članka 6. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08 i 136/12) i članka 33. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 04/13 i 7/13), Općinsko vijeće je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

            o Proračunu Općine Starigrad za 2014. godinu s projekcijom za 2015. godinu i 2016. godinu. Proračun se sastoji od prihoda i primitaka te rashoda i izdataka koji se utvrđuju po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Bilanci prihoda i rashoda i to u Općem i Posebnom dijelu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad11).  Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2014. g. s projekcijom za 2015. i 2016. g.

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P l a n

            razvojnih programa za 2014. godinu s projekcijom za 2015. godinu, sastoji se od dva dijela: Plana razvojnih programa za 2014. godiu i Projekcije plana razvojnih programa 2015.-2016. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 
Ad12).  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2014. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

            o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2014. godinu, kojom se određuju struktura prihoda i rashoda Proračuna za 2014. godinu, njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad13).  Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P r o g r a m

            izgradnje komunalne infrastrukture za 2014. godinu, kojim se određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad14).  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P r o g r a m

            Održavanja komunalne  infrastrukture za 2014. godinu, kojim se određuje održavanje komunalne infrastrukture dna području Općine Starigrad za komunalne djelatnosti.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad15).  Program javnih potreba u športu za 2014. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P r o g r a m

            javnih potreba u športu u 2014. godini. Programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad16).  Program javnih potreba u kulturi za 2014. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P r o g r a m

            Javnih potreba u kulturi u 2014. godini, programom se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture koje se financiraju iz Proračuna.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad17).  Program socijalne skrbi za 2014. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P r o g r a m

            Socijalne skrbi Općine Starigrad za 2014. godinu, kojim se raspoređuju sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na području Općine Starigrad.

Program čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad18).  Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. g.

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P r o g r a m
 
            Javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2014. godini.
 
Program čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad19). Odluka o prethodnoj suglasnosti na rebalans Financijskog plana za 2013. godinu Dječjeg  vrtića „Osmjeh“

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P r e t h o d n u   s u g l a s n o s t

            Na rebalans Financijskog plana za 2013. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“.

Prethodna suglasnost čini sastavni dio Zapisnika

 
 Ad20). Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2014. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (11 glasova Za), bez rasprave, donijelo

P r e d h o d n u  s u g l a s n o s t
 
            na financijski plan za 2014. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“.
 
Prethodna suglasnost čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad21).  Odluka o uvjetima za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine (Punta
      Kozjača)
 
Predsjednik daje uvodno izlaganje. (u 11.49 Zlatko Marasović napustio sjednicu) Načelnik Krste Ramić daje prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine oznake čest. 2868/1 k.o. Tribanj Kruščica i čest. 2868/2 k.o. Tribanj Kruščica. Pitanja i primjedbe dali: Tomislav Marasović, Branko Katić i Role Dokoza. Načelnik daje prijedlog kluba vijećnika HDZ-a za donošenje odluke za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine- Punta Kozjača, na rok od 20 godina, godišnja zakupnina iznosi 8.000,00 Eura/preračunato u kune uvećano za 5% ostvarenih godišnjih prihoda, zakup se daje na poček od dvije godine što se smatra realnom procjenom za ishodovanje dokumentacije, ukoliko se dokumentacija ishoduje u vremenu kraćem od 2 godine, vrijeme zakupa počinje teći od dana pravomoćnosti dozvole. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (8 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo
O d l u k u
 
            o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup nekretnine oznake čest. 2868/1 k.o. Tribanj Kruščica i čest. 2868/2 k.o. Tribanj Kruščica.
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad22). Izvješće državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u JLS Zadarske županije.
 
Predsjednik daje uvodno izlaganje o preporuci Državnog ureda za reviziju. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za-Tomislav Marasović se zatekao izvan vijećnice u toku glasovanja), donijelo
 
O d l u k u
 
            o prihvaćanju izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti održavanja nerazvrstanih cesta u Jedinicama lokalne samouprave Zadarske županije.
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad23).  Imenovanje člana NO Argyruntum d.o.o.
Predsjednik daje uvodno izlaganje. Načelnik pojašnjava da je dosadašnji član Ivan Bušljeta podnio ostavku te se na njegovo mjesto predlaže imenovanje zaposlenika Argyruntuma d.o.o, Milan Bucić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), donijelo
 
O d l u k u
 
            o imenovanju člana Nadzornog odbora Argyruntuma d.o.o., Milana Bucić.
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
 
Ad24).  Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu i donošenju smjernica za    organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2014. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

Z a k lj u č a k

            o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2013. godinu i donošenja smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2014. godinu.

Zaključak čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad25). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić upoznaje vijećnike o pristiglim zamolbama i ostalim podnescima čije rješavanje je u djelokruga Općinskog vijeća:

- Tomislav Knežević: zamolba za ostvarivanje prava na popust za plaćanje komunalnog doprinosa prilikom legalizacije na k.č. 3153/1 k.o. Seline.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (10 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

         kojom se obija zamolba Tomislava Kneževića jer nije u skladu sa Odlukom o komunalnom doprinosu.

Sjednica je završila sa radom u 12.14 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore