« Povratak

Program javnih potreba u športu -2013. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/9
Urbroj: 2198/09-1-13-2
             
Starigrad Paklenica, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o športu ("Narodne novine" broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj dana  12. prosinca 2013. godine,   d o n o s i 

I. Izmjene i dopune
 
PROGRAMA
javnih potreba u športu
u 2013. godini

I.

Programom javnih potreba u športu  utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad, a u svezi sa:

     - poticanjem i promicanjem sporta
     - djelovanje sportskih udruga na području  Općine Starigrad
     - sportsko rekreacijskom aktivnošću građana, kao i drugim sportskim aktivnostima koje se u funkciji unapređenja i čuvanja zdravlja i podizanja psihofizičke sposobnosti.

II.

            Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad za 2013. godinu određuju se sredstva u iznosu od 54.000,00 kuna i to:

Sportske udruge:
                                                                                                                                      Novi iznos
 
     1. NK "Paklenica" .....................................................................    30.000,00 kn ..... 5.000,00 kn
     2. MNK "Paklenica" ..................................................................      5.000,00 kn
     3. KK «Starigrad» ....................................................................      5.000,00 kn ..... 1.000,00 kn
     4. PD Starigrad Paklenica ........................................................      6.000,00 kn
     5. Planinarski klub Sv. Bernard ................................................      2.000,00 kn

Sportska natjecanja:

     1. Memorijalni turnir D.T. Gavran .............................................    15.000,00 kn
     2. Malonogometni turnir povodom Velike Gospe .....................      8.000,00 kn  ..... 5.000,00 kn
     3. Penjačko natjecanje NP Paklenica - BWSC .........................      8.000,00 kn
     4. Malonog. turnir povodom Sv. Ante-Tribanj Krušćica ............      5.000,00 kn
     5. Ostale donacije u sportu ....................................................      5.000,00 kn  ..... 2.000,00 kn
 

III.

            Visina sredstava utvrđena ovim Programom ovisna je o visini postotka ostvarivanja prihoda u Proračunu Općine Starigrad za 2013. godinu.

            Ako se sredstva u Proračunu ne bude ostvarivala u planiranom obimu, uplata na račun korisnika Programa uplaćivat će se kvartalno po ključu ostvarenog i raspoloživog postotka u Proračunu.

IV.

Ove Izmjene i dopune Programa stupa na snagu danom donošenja. a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore