« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/07
Urbroj: 2198/09-1-13-3             
 
Starigrad Paklenica, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 19/11, 84/11, 90/11 i 144/12),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br.16/09) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine, donosi 

II. izmjene i dopune
 
PROGRAMA
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

 

     U Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 19/12 i 4/13) donose se 2. izmjene i dopune:

            Članak 1. mijenja se i glasi:

      Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna ....................  200.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica ............  800.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa .....................................  350.000,00 kn
d) Ostali prihodi iz Proračuna ................................................  757.000,00 kn

 

U članku 3., točka 1. mijenja se i glasi:

1. Izgradnja groblja

       -  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ........................... 1.700.000,00 kn
       -  Mrtvačnica Seline .................................................................................. 0,00 kn
       -  Spomeničko-memor. plato na novog groblju ......................................... 0,00 kn
 
Ukupno: .................. 1.700.000,00 kn

 

U članku 3., točka 2. mijenja se i glasi:

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina

       - Šetnica Kulina .................................................................................... 0,00 kn
 
                                                                      Ukupno: .............................. 0,00 kn

U članku 3., točka 3. mijenja se i glasi:

3. Vodovodna mreža Općine Starigrad

       -Izgradnja vodovodne mreže .............................................................. 0,00 kn
 
                                                                                   Ukupno: ............................. 0,00 kn

 

            U članku 3., točka 6. mijenja se i glasi:

6. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija

       - Prostorno planska i projektna dokumentacija ........................ 100.000,00 kn
       - Uvođenje GIS-a ................................................................................. 0,00 kn
     
                                                           Ukupno: .................. 100.000,00 kn

 

U članku 3., točka 7. mijenja se i glasi:

7. Izrada projektne dokumentacije i natječajne dokumentacije

       - Projektna dokum. – pristupni put do plaže u Modriču ....................... 0,00 kn
       - Projektna dokum. – javni putevi ....................................................... 0,00 kn
       - Projektna dokum. – groblje Seline .................................................... 0,00 kn
       - Projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac ................................................. 0,00 kn
       - Projekt. dokum – zgrade u vlasn. Općine Starigrad .................. 72.000,00 kn
       - Projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. ........................................ 0,00 kn
       - Projektna dokum. – Vodovod Starigrad – Tribanj .............................. 0,00 kn
       - Projekt. dokum. – obalni pojas .......................................................... 0,00 kn
 
                                                                                    Ukupno: ................... 72.000,00 kn

 

Dodaje se nova točka 8. koja glasi:

7. Otkup zemljišta

       - Otkup zemljišta za potrebe Općine .......................................... 225.000,00 kn
 
                                                                       Ukupno: .................... 225.000,00 kn

 

            U članku 3., iza izraza «SVEUKUPNO», iznos 3.270.000,00 kn, zamjenjuje se iznosom 2.107.000,00 kn.

Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore