« Povratak

Program socijalne skrbi -2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/15
Urbroj: 2198/09-1-13-1
             
Starigrad Paklenica, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 33/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine,   d o n o s i

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI
Općine Starigrad
za 2014. godinu

I.

Ovim programom potreba socijalne skrbi za 2014. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na području Općine Starigrad.

II.

Programom socijalne skrbi Općine Starigrad za 2014. godinu predviđa se  ostvarenje sljedećih oblika socijalne skrbi:

  1. Naknade roditeljima novorođene djece .................................   50.000,00 kn
  2. Sufinanciranje prijevoza vode ...............................................  110.000,00 kn
  3. Komunalno opremanje – zakon o Hrvat. braniteljima ............   20.000,00 kn
  4. Ostale naknade i pomoći stanovništvu ..................................   20.000,00 kn

Ukupno ............................................  200.000,00 kn

III.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Zadarske županije”, a primjenjuje se od 01. siječnja 2014. godine.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore