« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/12
Urbroj: 2198/09-1-13-1
             
Starigrad Paklenica, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
za 2014. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2014. godini na području općine Starigrad za sljedeće komunalne djelatnosti: 

  1. JAVNA RASVJETA
  2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH POVRŠINA
  3. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA
  4. ODRŽAVANJE GROBLJA
  5. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
  6. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA
  7. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA
  8. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA
  9. ODRŽAVANJE I SANACIJA OBJEKATA
10. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
11. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se :

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

      OPIS PRIHODA                                                                                 VRIJEDNOST U KN

Prenešena sredstva iz 2013. god. .......................................................  1.200.000,00 kn
Prihod od komunalne naknade ............................................................     350.000,00 kn
Prihod od komunalnog doprinosa ........................................................  2.300.000,00 kn
Ostali prihodi iz Proračuna ...................................................................  3.940.000,00 kn
 
UKUPNO: ........................................................................................... 7.790.000,00 kn

Članak 3.

 Održavanje komunalne infrastrukture u 2013. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. JAVNA RASVJETA

a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se:  upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla, prigušnica, te sav potrošni materijal potreban za  javnu rasvjetu.

    Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija .....................................................................    350.000,00 kn
            - Usluge održavanja javne rasvjete .............................................    100.000,00 kn
- Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete ........................... 2.000.000,00 kn
 
            UKUPNO ...................................................................................... 2.450.000,00 kn

 

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH  POVRŠINA

a) Pod održavanjem asfaltnih i makadamskih površina podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su asfaltirani i makadamski putevi , trgovi, igrališta i seoske ceste.

b) Potrebna sredstva:

  - Održavanje i sanacija nerazvrst. cesta ....................................    400.000,00 kn
  - Geodetski elaborat - nerazvrstane ceste .................................    300.000,00 kn
 
           UKUPNO .......................................................................................   700.000,00 kn
 

3. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

a) Pod održavanjem i čišćenjem javnih površina podrazumijeva se održavanje čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog i drugog otpada  na odlagalište gdje je to predviđeno (troškovi čišćenja, metenje i pranje javnih površina, skupljanje otpada). Pod javnim površinama podrazumijeva se: zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, dječja igrališta, javne prometne površine itd.

Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumijeva se i čišćenje smeća sa divljih odlagališta prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za smeće, čišćenje i  održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za parkove  i šetnice te održavanje  postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina, održavanje  javnih klupa i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Održavanje javnih površina na području Općine ........................    250.000,00 kn
            - Usluge čišćenja i uređ. javn. površina ........................................    480.000,00 kn
            - Usluge tek. i invest. održavanja igrališta ...................................      50.000,00 kn
            - Postavljanje dječjeg igrališta .....................................................      40.000,00 kn
 
          UKUPNO ........................................................................................  820.000,00 kn

 

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)  Pod održavanjem groblja podrazumjeva se tekuće i investicijsko uređenje groblja na području Općine Starigrad.

b) Potrebna sredstva:

            - Uređenje groblja Sv. Trojice u Tribanj Šibuljini ...........................      40.000,00 kn
            - Groblje Duga Punta u Tribnju .....................................................      50.000,00 kn
 
UKUPNO ......................................................................................     90.000,00 kn
 
 

5. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

a) Podrazumjevaju se obvezne mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad, te provedbu nadzora nad obavljanjem mjera DDD.

b) Potrebna sredstva:

- Deratizacija i dezinsekcija ..........................................................      80.000,00 kn

UKUPNO …………………………………………………….………................     80.000,00 kn

 

6. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

a) Pod održavanjem deponija otpada podrazumijeva se saniranje i uređenje deponija.

b) potrebna sredstva:

            - Usluge održavanja deponija otpada ..........................................      50.000,00 kn
 
            UKUPNO ......................................................................................     50.000,00 kn
 
 
7. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA
a) Pod održavanjem luka i lučica podrazumjeva se tekuće i investicijsko održavanje postojećih luka, lučica i komunalnih vezova.
 
b) potrebna sredstva:
            - Sanacija lučice Starigrad ............................................................    400.000,00 kn
 
            UKUPNO …………………………………………………………....................  400.000,00 kn
 

8. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA

a)  Pod uređenjem plaža podrazumijevamo: opremanje plaža, nasipanje novog žala, renoviranje urušenih zidova obnova molića i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Tek. i invest. održavanje plaža ..................................................    300.000,00 kn
            - Uređenje i sanacija obalnog pojasa ..........................................    300.000,00 kn
 
            UKUPNO .....................................................................................   300.000,00 kn

 

9. ODRŽAVANJE I SANACIJA OBJEKATA

a)  Pod održavanjem objekata podrazumijeva se održavanje postojećih općinskih objekata, njihovu sanaciju, uređivanje i opremanje.
 
b) Potrebna sredstva:
 
            - Sanacija zgrade općinske uprave ..............................................    950.000,00 kn
            - Sanacija župne kuće u Tribanj Krušćici ......................................    100.000,00 kn
 
            UKUPNO .....................................................................................  1.050.000,00 kn
 
 
 
10. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
a)  Pod održavanjem vodovodne mreže podrazumjeva se tekuće i investicijsko održavanje i sanacija postojeće vodovodne mreže.
 
b) Potreban sredstva:
            - Sanacija vodovodne mreže .......................................................    550.000,00 kn
 
            UKUPNO …………………………………………………………...................   550.000,00 kn

 

11. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) Pod sufinanciranjem komunalne djelatnosti podrazumijevamo pomoć komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za redovitu djelatnost, za pokriće gubitaka iz prethodnih godina te dospjelih dugovanja.

b) Potrebna sredstva:

            - Argyruntuma d.o.o. - pomoć za pokriće dugovanja i gubitaka .....   1.000.000,00 kn
 
            UKUPNO .......................................................................................  1.000.000,00 kuna
 
 
   
SVEUKUPNO ................................................................ 7.790.000,00 kuna

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2014. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore