« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/08
Urbroj: 2198/09-1-13-2
 
Starigrad Paklenica, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 19/13 – pročišćeni tekst), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 19/13), te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 12. prosinca 2013. godine,  d o n o s i   

II. izmjene i dopune
PROGRAMA
održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

            U programu održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu (Službeni glasnik Zadarske županije br. 19/12 i 4/13) donose se 2. izmjene i dopune:

Članak 2. mijenja se i glasi:

            Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

      OPIS PRIHODA                                                                       VRIJEDNOST U KN

Prenešena sredstva iz 2012. god. ........................................................................      50.000,00 kn 
Prihod od komunalne naknade ...............................................................................   350.000,00 kn  
Prihod od komunalnog doprinosa .........................................................................  1.250.000,00 kn
Ostali prihodi iz Proračuna ....................................................................................  2.386.000,00 kn
 
UKUPNO: ............................................................................................................ 4.036.000,00 kn

 

            U članku 3., točka 1, stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija ..................................................................................    475.000,00 kn
- Usluge održavanja javne rasvjete ..........................................................    190.000,00 kn
- Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete ........................................    600.000,00 kn
 
            UKUPNO .................................................................................................. 1.265.000,00 kn

 

U članku 3. točka 2., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

- Održavanje i sanacija nerazvrst. cesta ...................................................   450.000,00 kn
 
             UKUPNO .................................................................................................. 450.000,00 kn

 

U članku 3. točka 3., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Održavanje javnih površina na području Općine .....................................   250.000,00 kn
            - Uređenje trga u Tribanj Kruščici ..............................................................   300.000,00 kn
            - Usluge čišćenja i uređ. javn. površina .....................................................   250.000,00 kn
            - Usluge tek. i invest. održavanja igrališta ................................................     16.000,00 kn
 
           UKUPNO ....................................................................................................  816.000,00 kn

 

U članku 3. točka 4., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:

            - Uređenje groblja Sv. Trojice u Tribanj Šibuljini ........................................              0,00 kn
            - Groblje Duga Punta u Tribnju ..................................................................     30.000,00 kn
 
UKUPNO ...................................................................................................     30.000,00 kn

 

U članku 3. točka 6., stavak b) mijenja se i glasi:

b) potrebna sredstva:

            - Usluge održavanja deponija otpada .......................................................      10.000,00 kn
 
            UKUPNO ...................................................................................................     10.000,00 kn
 

Članak 3. točka 8., stavak b) mijenja se i glasi:

b) Potrebna sredstva:
 
            - Sanacija i uređenje objekata u vlasn. Općine Starigrad ...........................   65.000,00 kn
            - Projek. dokumentacija – zgrada u Tribanj Kruščici ....................................            0,00 kn
 
            UKUPNO ....................................................................................................   65.000,00 kn
 
           
Pod člankom 3, iza izraza “SVEUKUPNO”, iznos 6.070.000,00 kn zamjenjuje se iznosom 4.036.000,00 kn.
 
 
Ove izmjene stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore