God. 2013.

 Proračun-Izvršenje   

II izmjene i dopune   

Pror.-Izvršenje I-VI   

 I izmjene i dopune   

 Proračun-Plan   

Proj.: 2014.-2015.   

 Arhiva:

God. 2012.   

God. 2011.   

God. 2010.   

God. 2009.   

God. 2008.   

God. 2007.   

God. 2006.   

 

 

 

« Povratak

PRORAČUN - IZVRŠAVANJE - IZMJENE

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/12-01/1
Urbroj: 2198/09-1-13-7              
 
Starigrad Paklenica,  28. ožujka 2014.godine
 

Na temelju članka 108. do 113. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (»Narodne novine«, broj 24/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine donosi

ODLUKU
o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju
Proračuna Općine Starigrad
za 2013. godinu

Članak 1.

Usvaja se godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu.

Članak 2.

Izvještaj iz članka 1. nalazi se u prilogu ove Odluke i njezin je sastavni dio.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“

 

Predsjednik

                                                                                                          Jure Tomić, dipl. oec.

   Izvješće o izvršenju proračuna za 2013. god.
 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/12-01/1
Urbroj: 2198/09-1-13-6              
 
Starigrad Paklenica,  12. prosinca 2013.godine
 

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 5. sjednici, održanoj 12. prosinca 2013. godine, d o n o s i

ODLUKU O
II. IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STARIGRAD
za 2013. godinu

Članak 1.

II Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

Predsjednik

                                                                                                          Jure Tomić, dipl. oec.

   II izmjene i dopune proračuna za 2013. god.

 

           

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/12-01/01
Urbroj: 2198/09-1-13-5
 
Starigrad Paklenica, 01. kolovoza 2013.godine
 

Na temelju članka 108, i 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08 i 136/12), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 04/13 i 07/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 3. sjednici održanoj 01. kolovoza 2013. godine, d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2013. godine

Članak 1.

            Prihvaća se izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. do 30.06.2013. godine.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu 8dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

  Izvršenje proračuna I-VI 2013. god.

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/12-01/1
Urbroj: 2198/09-1-13-4              
 
Starigrad Paklenica,  28. veljače 2013.godine
 

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 i 136/12 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 25. sjednici, održanoj 28. veljače 2013. godine, d o n o s i

ODLUKU O
I.   IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STARIGRAD
za 2013. godinu

Članak 1.

I Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

Predsjednik

                                                                                                          Jure Tomić, dipl. oec.

   I izmjene i dopune proračuna za 2013. god.

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/12-01/1
Urbroj: 2198/09-1-12-3
 
Starigrad Paklenica, 13. prosinca 2012. godine

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine” br. 87/08) i članka 31. statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09),Općinsko vijeće Općine Starigrad, na  svojoj 24. sjednici održanoj 13. prosinca 2012. godine,  donosi:

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad
za 2013. godinu

I.. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

            Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda u kome su iskazani porezni i neporezni prihodi, te prihodi i primici od općinske imovine. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću godinu.

Članak 3.

            Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji kako slijedi:

            - prihodi od poreza (skupina konta 61)
- pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar  općeg proračuna (skupina konta 63)
            - prihodi od imovine (skupina konta 64)
            - prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i
  naknada (skupina konta 65)
            - prihodi od prodaje nefinancijske imovine (skupina konta 7)
            - rashodi za zaposlene (skupina konta 31)
            - materijalni rashodi (skupina konta 32)
            - financijski rashodi (skupina konta 34)
            - pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (skupina 36)
- naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (skupina konta 37)
            - ostali rashodi (skupina konta 38)
            - rashodi za nabavu nefinancijske imovine (skupina konta 4)

Članak 4.

            U računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine  i zaduživanja, te izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova (skupina 8 i 5).

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

            Prihodi proračuna ubiru se i uplaćuju u proračun u skladu sa zakonom ili drugim propisima, neovisno o visini prihoda planiranih u proračunu. Proračunski korisnici nisu dužni ostvarene vlastite prihode, kao ni namjenske prihode i primitke uplaćivati u proračun, već ih troše u skladu sa svojim potrebama i planovima. Radi potrebe izrade konsolidiranih financijskih izvješća proračunski korisnici polugodišnje izvještavaju o strukturi ostvarenih i utrošenih vlastitih prihoda, kao i namjenskih prihoda i primitaka.

Članak 6.

            Proračunskim korisnicima sredstva se doznačuju mjesečno, prema njihovim zahtjevima, a smiju ih koristiti samo za namjene i do visine određene proračunom. Izvješća o utrošenim sredstvima korisnici dostavljaju u pisanom obliku do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. Proračunski korisnici dužni su polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana podnijeti na suglasnost predstavničkom tijelu. Ostali korisnici proračuna  dostavljaju izvješća o utrošenim sredstvima prema pozivu, a najmanje jednom godišnje za utrošena sredstva u prethodnoj godini. U slučaju neispunjenja obveze iz ovog članka korisnicima sredstava može se obustaviti isplata sredstava iz proračuna. Odluku o tome donosi čelnik.

Članak 7.

            Ako tijekom godine dođe do znatnije nestabilnosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenom i dopunom važećeg Proračuna.

Članak 8.

            Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili druga ovlaštena osoba.

Članak 9.

            Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni i naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešna ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 10.

            Za hitne i nepredviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće pričuve Proračuna. O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Općinski načelnik.

Članak 11.

            Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine.

Članak 12.

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđuju se u računu prihoda i rashoda i računu financiranja za 2013.g.

Članak 13.

Pregled Proračuna po programima, aktivnostima i projektima dat je u Posebnom dijelu Proračuna.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

            Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2013. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/12-01/1
Urbroj: 2198/09-1-12-2
             
Starigrad Paklenica, 13. prosinca 2012. godine

Temeljem članka 6.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka  31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 24. sjednici održanoj 13. prosinca 2011. godine, donosi:

ODLUKU O PRORAČUNU
OPĆINE STARIGRAD
ZA 2013. GODINU
s projekcijom za 2014. i 2015. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Starigrad za 2013. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 
BILANCA
PRIHODA I IZDATAKA
NETTO FINANCIRANJE
UKUPAN PRORAČUN

PRIHODI I PRIMICI

 12.495.000,00

 

   12.495.000,00

IZDACI

 12.412.000,00

            83.000,00

   12.495.000,00

Članak 2.

            Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Bilanci prihoda i rashoda i to u Općem dijelu (po ekonomskoj klasifikaciji), kao i u Posebnom dijelu (samo rashodi za 2013. godinu), kako slijedi u tabelarnim prikazima.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije” i primjenjivat će se od 1. siječnja 2013. godine.

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

Proračun 2013 (tabelarni prikaz)

Projekcija proračuna 2014.- 2015. god.

 

 

^ Gore