Javni natječaj - Zakup nekretnine

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
 ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinski načelnik
 
Klasa: 944-15/13-01/01
Urbroj: 2198/09-2-13-3
 
Starigrad Paklenica, 20. prosinca 2013. godine

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), odredbi članaka 35. i 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 46. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13) te Odluke Općinskog vijeća od 12. prosinca 2013. godine, Općinski načelnik Općine Starigrad objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP NEKRETNINE

I

Predmet zakupa su nekretnine oznake čest. 2868/1 k.o. Tribanj i čest. 2868/2 k.o. Tribanj sve prikazano na skici postojećeg stanja izrađenoj u studenom 2013. godine od strane  GEOING d.o.o. koja skica čini sastavni dio ovog natječaja.

II

Sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji Općine Starigrad nekretnine opisane u članku I. ove odluke nalaze se u obuhvatu slijedeće namjene:

- športsko rekreacijske namjena- prirodna plaža
- neizgrađeno komunalno opremljeno građevinsko područje
- gusto izgrađeni dio-građevinsko područje

III

Nekretnina iz čl. I ovog natječaja predviđena je za obavljanje turističke djelatnosti  - kamp.

Nekretnina se daje u zakup u stvarnom i pravnom stanju  kakvom se nalazi. Dokumentacija i ishođenje dozvola za obavljanje djelatnosti  su isključiva  odgovornost zakupnika bez prava na naknadu troškova ili bilo kojeg oblika štete.

Predmet zakupa nije površina koja je na skici postojećeg stanja izrađenoj u studenom 2013. godine od strane  GEOING d.o.o. koja skica čini sastavni dio ove odluke prikazana kao „jaruga“.

IV

Zakupnik je u obvezi predmet zakupa koristiti sukladno važećoj prostorno-planskoj dokumentaciji općine Starigrad.

V

Zakupnik snosi sve troškove izrade potrebne dokumentacije i  izgradnje infrastrukture na nekretninama koje su predmet zakupa i koja bude nužna radi obavljanja djelatnost bez prava na naknadu troškova.

Zakupnik u niti jednom slučaju nema pravo na naknadu za izvršena ulaganja ili uračunavanje u zakupninu.

VI

Zakupnik u  niti jednom slučaju nema pravo na naknadu za izvršena ulaganja ili uračunavanje u zakupninu.

Po isteku ugovora o zakupu ili u slučaju raskida istog, odnosno prestanka ugovora po bilo kojem osnovu, svi izgrađeni objekti, infrastruktura, ishodovana dokumentacija i dozvole te sve poboljišice na predmetu zakupa ostaju u vlasništvu Općine Starigrad, bez prava zakupnika  na isplatu vrijednosti po bilo kojoj osnovi.

VII

Predmet zakupa iz čl. I ovog poziva za nadmetanje  daje se u zakup na rok od 20 godina.

Vrijeme zakupa počinje teći odmah po ishođenju svih potrebnih dozvola za obavljanje djelatnosti kampa na predmetnim nekretninama uključivo i dozvole za  izgradnju  svih objekta i infrastrukture  nužne za obavljanje djelatnosti kampa. Rok za ishođenje opisanih dozvola ne može biti dulji od dvije godine od dana potpisivanja ugovora o zakupu, pa se vrijeme zakupa u slučaju da zakupnik u roku dvije godine od dana potpisivanja ugovora o zakupu ne ishodi sve potrebne dozvole za izgradnju potrebnih objekta, vrijeme zakupa računa počevši od isteka dvije godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

VIII

Početna  godišnja zakupnina iznosi 8.000,00 eura (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a).

Godišnja zakupnina  povećavat će se svake godine  za rast indeksa potrošačkih cijena za tu godinu po podacima Državnog zavoda za statistiku Republike.

Pored godišnje zakupnine zakupnik  je dužan za svaku godinu platiti i pet (5) %  iz ukupnog godišnjeg prihoda svih djelatnosti koje se obavljaju na nekretninama koje su predmet zakupa.

Zakupnina se plaća  najkasnije do 15. siječnja za tekuću godinu.

Plaćanje dijela zakupnine koja se odnosi na godišnje povećanje zbog rasta indeksa potrošačkih cijena  i dijela zakupnine koji  ovisi o godišnjem prihodu  plaća se u roku od 8 (osam) dana od dana objave službenih podataka (www.dsz.hr i www.fina.hr) odnosno od dana utvrđivanja  visine  prihoda za tu godinu.

Radi utvrđenja visine godišnjeg prihoda zakupnik je dužan dostaviti zakupodavcu svaku godinu relevantnu knjigovodstvenu dokumentaciju iz koje je razvidna visina realiziranih godišnjih prihoda.

Zakupnik je obvezan prilikom potpisa ugovora o zakupu predati  bankovnu garanciju plativu na prvi poziv i „bez prigovora“ kao sredstvo osiguranja plaćanja zakupnine u visini ugovorene godišnje najamnine.

Zakupnik nije dužan plaćati zakupninu dok ne ishodi sve potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti kampa na predmetnim nekretninama uključivo i dozvole za  izgradnju  svih objekta i infrastrukture  nužne za obavljanje djelatnosti kampa. Rok za ishođenje opisanih dozvola ne može biti dulji od dvije godine od dana potpisivanja ugovora o zakupu. U slučaju da zakupnik u roku dvije godine od dana potpisivanja ugovora o zakupu ne ishodi sve potrebne dozvole za izgradnju potrebnih objekta, zakupninu je dužan plaćati istekom roka od dvije godine od dana sklapanja ugovora o zakupu.

IX

Zakupnik nema pravo na raskid Ugovora o zakupu  u slučaju da ne uspije ishoditi sve potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti kampa na predmetnim nekretninama uključivo i dozvole za  izgradnju  svih objekta i infrastrukture.

Ukoliko zakupnik zatraži raskid ugovora zbog toga što nije uspio ishoditi sve  potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti kampa na predmetnim nekretninama uključivo i dozvole za  izgradnju  svih objekta i infrastrukture zakupodavcu pripada pravo  na  naknadu štete u iznosu jednogodišnje zakupnine koju od zakupodavca može naplatiti i iz predane bankovne garancije kao sredstva osiguranja naplate.

X

Nekretninu iz čl. I ovog poziva nije dozvoljeno davati u podzakup.

Nije dozvoljena prenamjena predmeta zakupa.

XI

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od 20 % od početne cijene zakupa na IBAN račun HR9424070001841600009, model 68, poziv na broj 7811-OIB s naznakom OPĆINA STARIGRAD-JAMČEVINA ZA ZAKUP NEKRETNINE.

 Jamčevina se uračunava u iznos zakupnine. Ponuditeljima koji nisu uspjeli ostvariti pravo na zakup jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana zaključivanja natječaja.

XII

Prijave za sudjelovanje na nadmetanju za zakup nekretnine iz čl. I ovog poziva  mogu se predati osobno ili po punomoćniku, ili putem preporučene pošiljke, zaključno do 10. siječnja 2014. godine do 10:00 sati bez obzira na način dostave na adresu: OPĆINA STARIGRAD, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica.

Ponuda mora sadržavati:

a)   Dokaz o uplati jamčevine
b)   Dokaz o upisu u sudski registar, preslik osobne iskaznice, preslik obrtnice.
c)   Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON -1 i BON-2 ne stariji od 30 dana )
d)   Broj računa radi povrata jamčevine
e)   Ovjerena izjava ponuditelja  da je upoznat sa prostornoplanskom dokumentacijom Općine Starigrad

XIII

Općina Starigard ne odgovara za štetu zbog eventualnog posjeda trećih osoba ili stanja nekretnine.

XIV

Ugovor o zakupu  sklapa se u roku 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg  ponuditelja obavezno u obliku ovršne javnobilježničke isprave.

Ukoliko izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dana dostave odluke o izboru odnosno ukoliko dostava ne bude moguća od objave odluke na oglasnoj ploči Općine Starigrad ne pristupi u prostorije Općine Starigrad radi potpisa ugovora o zakupu smatrat će se da je odustao, a Općina Starigrad zadržava uplaćenu jamčevinu.

Javnobilježničke troškove  snosi zakupnik.

Poreze koji proizlaze iz ugovora o zakupu snosi zakupnik.

XV

Javno otvaranje ponuda  izvršiti će povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 10. siječnja 2014. u 10:00 sati u prostorijama Općine Starigrad na adresi Trg Tome Marasovića 1, Starigrad Paklenica.

Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici odnosno punomoćnici uz predočenje ovjerene punomoći.

O rezultatima izbora  ponuditelji će biti izvješteni u roku od 30 dana pisanim putem i objavom na oglasnoj ploči Općine Starigrad.

XVI

Prije sklapanja ugovora o zakupu zakupnik je dužan dostaviti bankarsku garanciju plativu na prvi poziv i „bez prigovora“ radi osiguranja plaćanja zakupnine.

XVII

Nepotpune ponude i ponude ponuditelja koji imaju dugove prema Općini Starigrad neće se razmatrati.

XVIII

Sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju kao i organizacija očevida mogu se dobiti svakog radnog dana u Općinskoj upravi Općine Starigrad uz najavu na tel: 023 369 387.

XIX

Općinski načelnik Općine Starigrad zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, poništi natječaj, bez iznošenja razloga i bez obveze nadoknade bilo kakvih troškova natjecateljima.

 

                                                                                               Općinski načelnik:

                                                                                            Krste Ramić, dipl. oec.

Privitak:
    - Izjava.doc
    - Izjava.pdf

 

 

^ Gore