« Povratak

Program javnih potreba u kulturi -2014. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/13-01/14
Urbroj: 2198/09-1-13-1
             
Starigrad Paklenica, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine,   d o n o s i

PROGRAM
javnih potreba u kulturi
u 2014. godini

I.

         Programom javnih potreba u kulturi za Općinu Starigrad u 2014. godini utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture koje se financiraju iz Proračunu Općine Starigrad za 2014. godinu u iznosu od 107.000,00 kuna.

II.

            Za financiranje ovog Programa u Proračunu Općine Starigrad predviđena su sredstva u iznosu od 107.000,00 kuna i to za:

Zaštita spomeničke baštine:

     1.  Istraživačko konzervatorski zahvati .......................................      5.000,00 kn
     2.  Usluga tekućeg i invest. održavanja kulturnih dobara ...........       5.000,00 kn
3.  Sanacija Većke kule ...............................................................       5.000,00 kn

Organizacija kulturnih i zabavnih programa:

1.  Projekti TZ Općine Starigrad ..................................................      60.000,00 kn
2.  Sufinanciranje Bibliobusa .......................................................        5.000,00 kn
3.  Histeria NOVA - projekt Vrata Velebita ...................................        5.000,00 kn

Financiranje rada KUD-a i ostalih udruga

1.  Kud Podgorac .........................................................................      20.000,00 kn
2.  Ostale donacije u kulturi ........................................................         2.000,00 kn

 

III.

Visina sredstava utvrđena ovim Programom ovisna je o visini postotka ostvarivanja prihoda u Proračunu Općine Starigrad za 2014. godinu.

            Ako se sredstva u Proračunu ne bude ostvarivala u planiranom obimu, uplata na račun korisnika Programa uplaćivat će se kvartalno po ključu ostvarenog i raspoloživog postotka u Proračunu.

IV.

Ovaj Program stupa na snagu 01.01.2014. a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore