« Povratak

Program socijalne skrbi -2013. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/11
Urbroj: 2198/09-1-13-2
             
Starigrad Paklenica, 12. prosinca 2013. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 33/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj dana 12. prosinca 2013. godine,   d o n o s i

I. Izmjene i dopune
 
PROGRAMA SOCIJALNE SKRBI
Općine Starigrad
u 2013. godini

I.

Ovim programom potreba socijalne skrbi za 2013. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na području Općine Starigrad.

II.

Programom socijalne skrbi Općine Starigrad za 2013. godinu predviđa se  ostvarenje sljedećih oblika socijalne skrbi:

                                                                                                                                          Novi iznos
 
  1. Naknade roditeljima novorođene djece .................................   50.000,00 kn
  2. Sufinanciranje prijevoza vode ...............................................  130.000,00 kn ..... 110.000,00 kn
  3. Komunalno opremanje – zakon o Hrvat. braniteljima ............   20.000,00 kn .....              0,00 kn
  4. Ostale naknade i pomoći stanovništvu ..................................   15.000,00 kn .....    20.000,00 kn

Ukupno ............................................  215.000,00 kn ..... 180.000,00 kn

III.

Ove Izmjene i dopune Programa stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore