God. 2009.

  Proračun-Plan   

  Proračun-Izmjena   

  Pror.-Izvršenje I-VI   

  Proračun-II Izmjena   

  Proračun-Obračun   

 

« Povratak

PRORAČUN - IZVRŠAVANJE - IZMJENE- OBRAČUN

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/08-01/1
Urbroj:2198/09-1-10-7             
Starigrad Paklenica, 01. travnja 2010. godine

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07, 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 7. sjednici održanoj 01. travnja 2010. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Starigrad za 2009. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad za razdoblje I-XII/2009. godine utvrđuje se:

1.      UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI   14.466.368,25 kn

2.      UKUPNI RASHODI I IZDATCI     14.223.816,57 kn

3.      VIŠAK  PRIHODA                            242.551,68 kn

 

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od  242.551,68 kn rasporedit će se za rashode poslovanja Općine u toku 2010. godine.

Članak 3.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad sadrži izvješće Proračuna Općine Starigrad za razdoblje I-XII/2009. godine po programima, aktivnostima i projektima.

Članak 4.

Prihodi i primitci i rashodi i izdatci Proračuna po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2009. godinu.

Članak 5.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu stupa na snagu danom objave, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                 Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                      Jure Tomić dipl. oec.

 

          

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/08-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-09-6              
 
Starigrad Paklenica,  16. prosinca 2009.godine
 

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 5. sjednici, održanoj 16. prosinca 2009. godine, donosi

ODLUKU
O II IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD
za 2009.godinu

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije» i primjenjivat će se od dana objave.

 

                                                 Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                      Jure Tomić dipl. oec.

 

          

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/08-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-09-5              
 
Starigrad Paklenica,  31. kolovoza 2009.godine
 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07, 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 3. Sjednici, održanoj  31. kolovoza  2009. godine, donosi

ODLUKU
o izvještaju o izvršenju Proračuna Općine Starigrad
u razdoblju od 01.01. – 30.06.2009. godine

            Prihvaća se izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. do 30.06.2009. godine.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                 Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                      Jure Tomić dipl. oec.

         

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/08-01/2
Urbroj:2198/09-1/1-09-3              
 
Starigrad Paklenica,  09. srpnja 2009.godine

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08) i članka 26. statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 03/06), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na  2.  sjednici održanoj  09. srpnja 2009. godine,  donosi

ODLUKA
O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD
za 2009.godinu

I.. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

            Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda u kome su iskazani porezni i neporezni prihodi, te prihodi i primici od općinske imovine. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću godinu.

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

            Sredstva proračuna smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

            Ako tijekom godine dođe do znatnije nestabilnosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenom i dopunom važećeg Proračuna.

Članak 5.

            Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili druga ovlaštena osoba.

Članak 6.

            Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni i naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešna ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 7.

            Za hitne i nepredviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće pričuve Proračuna. O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Općinski načelnik.

Članak 8.

            Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. godine.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

            Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

  

                                                 Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                      Jure Tomić dipl. oec.

 

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/08-01/2
Urbroj:2198/09-1/1-09-4              
 
Starigrad Paklenica,  09. srpnja 2009.godine

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu (NN br. 87/08) i članka 26. statuta Općine Starigrad (Službeni glasnik Zadarske županije br. 03/06), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na  2.  sjednici održanoj  09. srpnja 2009. godine,  donosi

ODLUKA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD
za 2009.godinu

Članak 1.

        Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2009. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije" i primjenjivat će se od dana objave.

 

                                                 Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                      Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore