God. 2006.

  Proračun-opći   

  Proračun-posebni   

 

« Povratak

PRORAČUN

 

Temeljem članka 4.stavka 6. i 9. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 96/03) i članka … Statuta Općine Starigrad, Općinsko vijeće Općine Starigrad na 9. sjednici, održanoj 22. prosinca 2005. godine, donosi

  ODLUKU O PRORAČUNU

OPĆINE STARIGRAD

za 2006.godinu

 Članak 1.

Proračun Općine Starigrad za 2006.godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 

 

 

BILANCA PRIHODA I

IZDATAKA

NETO

FINANCIRANJE

UKUPNO

PRORAČUN

PRIHODI

9.552.220,00

 -

9.552.220,00

IZDACI

9.547.220,00

5.000,00

9.552.220,00

 

Članak 2.

 Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna utvrđuju se u po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

 Članak 3.

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije" i primjenjivat će se od 1. siječnja 2006. godine.

  

OPĆINSKO VIJEĆE

OPĆINE STARIGRAD

Klasa: 400-08/05-01/6

Urbroj: 2198/09-1/1-05-1

Starigrad Paklenica 22. prosinca 2005. godine

 

 

                                                                                              PREDSJEDNIK:

                                                                                          Krste Ramić, dipl.oec.

 

 

 

^ Gore