God. 2010.

 Proračun-Plan   

  Pror.-Izvršenje I-VI   

 Proračun-Izmjena   

 Proračun-Obračun   

 

 Arhiva:

God. 2009.   

God. 2008.   

God. 2007.   

God. 2006.   

 

 

 

« Povratak

PRORAČUN - IZVRŠAVANJE - IZMJENE

 

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/09-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-5              
 
Starigrad Paklenica,  17. svibnja 2011.godine
 

            Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07, 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 14. sjednici održanoj 17. svibnja 2011. godine, d o n o s i

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
 OPĆINE STARIGRAD ZA 2010. GODINU

 

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad za razdoblje I-XII/2010. godine utvrđuje se:

1.      UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI   10.071.274,39 kn

2.      UKUPNI RASHODI I IZDATCI       9.421.352,12 kn

3.      VIŠAK  PRIHODA                               649.922,27 kn

 

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od  649.922,27 kn rasporedit će se za rashode poslovanja Općine u toku 2011. godine.

Članak 3.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad sadrži izvješće Proračuna Općine Starigrad za razdoblje I-XII/2010. godine po programima, aktivnostima i projektima.

Članak 4.

Prihodi i primitci i rashodi i izdatci Proračuna po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2010. godinu.

Članak 5.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu stupa na snagu danom objave, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

 

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/09-01/1
Urbroj: 2198/09-1-10-4              
 
Starigrad Paklenica,  09. prosinca 2010.godine
 

Temeljem članka 7. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 12. sjednici, održanoj 09. prosinca 2010. godine, donosi

ODLUKU O
I  IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STARIGRAD
za 2010. godinu

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu ( u daljnjem tekstu: Proračun ) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

 

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/09-01/1
Urbroj: 2198/09-1-10-3              
 
Starigrad Paklenica,  27. srpnja 2010.godine
 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07, 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 9. sjednici održanoj 27. srpnja 2010. godine, d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2010. godine

Članak 1.

            Prihvaća se izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. do 30.06.2010. godine.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

        

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/09-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-09-2             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2009. godine

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine” br. 87/08) i članka 31. statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09),Općinsko vijeće Općine Starigrad, na  svojoj 5.  sjednici održanoj  16. prosinca 2009. godine,  donosi:

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad
za 2010. godinu

I.. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

            Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda u kome su iskazani porezni i neporezni prihodi, te prihodi i primici od općinske imovine. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću godinu.

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

            Sredstva proračuna smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

            Ako tijekom godine dođe do znatnije nestabilnosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenom i dopunom važećeg Proračuna.

Članak 5.

            Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili druga ovlaštena osoba.

Članak 6.

            Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni i naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešna ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 7.

            Za hitne i nepredviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće pričuve Proračuna. O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Općinski načelnik.

Članak 8.

            Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

            Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2010. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
     Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/09-01/1
Urbroj:2198/09-1/1-1             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2009. godine

Temeljem članka 6.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka  31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 5. sjednici održanoj 16. prosinca 2009. godine, donosi:

ODLUKU O PRORAČUNU
Općine Starigrad
za 2010. godinu

Članak 1.

Proračun Općine Starigrad za 2010. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 
BILANCA
PRIHODA I IZDATAKA
NETO FINANCIRANJE
UKUPAN PRORAČUN

PRIHODI

 13.453.000,00

 

   13.453.000,00

IZDACI

 13.372.000,00

            81.000,00

   13.453.000,00

Članak 2.

            Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije” i primjenjivat će se od 1. siječnja 2010. godine

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore