« Povratak

PRORAČUN-2015. - IZVRŠENJE PRORAČUNA

 
  Izvještaj o izvršenju proračuna
     
  za razdoblje od: 01.01.2015. do: 30.06.2015.

 

 

1. OPĆI DIO          
         
    Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
    2014.(1) 2015.(2) 2015.(3) (3/1) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          
    Prihodi poslovanja 6.015.986,38 13.925.000,00 4.431.452,56 73,66 31,82
    Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 202.314,75 1.250.000,00 158.410,29 78,30 12,67
    Rashodi poslovanja 4.368.147,20 11.876.978,00 3.757.661,66 86,02 31,64
    Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.376.808,34 3.580.650,00 683.045,00 20,23 19,08
    RAZLIKA - MANJAK -1.526.654,41 -282.628,00 149.156,19 0,00 0,00
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA          
    Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
    Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 41.824,16 85.000,00 41.815,07 99,98 49,19
    NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE -41.824,16 15.000,00 -41.815,07 0,00 -278,77
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)        
    Vlastiti izvori 0,00 267.628,00 0,00 0,00 0,00
           
    VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA          
    SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA -1.568.478,57 0,00 107.341,12 0,00 0,00

 

Račun iz Opis Izvršenje Izvorni plan Izvršenje Indeks Indeks
rač. plana   2014.(1) 2015.(2) 20154.(3) (3/1) (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA          
Prihodi poslovanja 4.244.235,99 13.066.000,00 6.016.232,38 141,75 46,04
61 Prihodi od poreza 2.354.031,88 4.350.000,00 1.355.611,00 57,59 31,16
611 Porez i prirez na dohodak 1.877.832,53 2.570.000,00 801.345,01 42,67 31,18
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada 1.877.832,53   801.345,01 42,67 0,00
613 Porezi na imovinu 450.293,80 1.590.000,00 523.741,33 116,31 32,94
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo) 60.955,13   78.928,22 129,49 0,00
6134 Povremeni porezi na imovinu 389.338,67   444.813,11 114,25 0,00
614 Porezi na robu i usluge 25.905,55 190.000,00 30.524,66 117,83 16,07
6142 Porez na promet 23.945,64   21.701,68 90,63 0,00
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti 1.959,91   8.822,98 450,17 0,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna 397.514,98 2.850.000,00 465.619,40 117,13 16,34
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna 232.489,98 1.630.000,00 465.619,40 200,28 28,57
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna 125.464,24   465.619,40 371,12 0,00
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna 107.025,74   0,00 0,00 0,00
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika 165.025,00 1.220.000,00 0,00 0,00 0,00
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika 165.025,00   0,00 0,00 0,00
64 Prihodi od imovine 1.348.191,54 2.170.000,00 1.167.186,05 86,57 53,79
641 Prihodi od financijske imovine 2.590,32 45.000,00 278,22 10,74 0,62
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju 2.590,32   278,22 10,74 0,00
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop 0,00   0,00 0,00 0,00
642 Prihodi od nefinancijske imovine 1.345.601,22 2.125.000,00 1.166.907,83 86,72 54,91
6421 Naknade za koncesije 302.519,52   245.405,02 81,12 0,00
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine 853.718,62   851.054,50 99,69 0,00
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine 584,78   240,30 41,09 0,00
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine 188.778,30   70.208,01 37,19 0,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada 1.916.247,98 4.530.000,00 1.418.061,11 74,00 31,30
651 Upravne i administrativne pristojbe 20.524,17 432.000,00 28.563,23 139,17 6,61
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade 0,00   0,00 0,00 0,00
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade 11.132,06   598,04 5,37 0,00
6514 Ostale pristojbe i naknade 9.392,11   27.965,19 297,75 0,00
652 Prihodi po posebnim propisima 28.035,50 228.000,00 16.693,24 59,54 7,32
6522 Prihodi vodnog gospodarstva 9.522,06   11.312,30 118,80 0,00
6526 Ostali nespomenuti prihodi 18.513,44   5.380,94 29,07 0,00
653 Komunalni doprinosi i naknade 1.867.688,31 3.870.000,00 1.372.804,64 73,50 35,47
6531 Komunalni doprinosi 1.794.248,46   1.314.049,82 73,24 0,00
6532 Komunalne naknade 73.439,85   58.754,82 80,00 0,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija 0,00 25.000,00 24.975,00 0,00 99,90
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna 0,00 25.000,00 24.975,00 0,00 99,90
6631 Tekuće donacije 0,00   24.975,00 0,00 0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 202.314,75 1.250.000,00 158.410,29 78,30 12,67
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine 76.752,67 600.000,00 65.193,33 84,94 10,87
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava 76.752,67 600.000,00 65.193,33 84,94 10,87
7111 Zemljište 76.752,67   65.193,33 84,94 0,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine 125.562,08 650.000,00 93.216,96 74,24 14,34
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata 125.562,08 650.000,00 93.216,96 74,24 14,34
7214 Ostali građevinski objekti 125.562,08   93.216,96 74,24 0,00
Rashodi poslovanja 4.368.147,20 11.876.978,00 3.757.661,66 86,02 31,64
31 Rashodi za zaposlene 568.617,35 1.312.260,00 568.904,58 100,05 43,35
311 Plaće (Bruto) 465.523,20 1.074.300,00 483.347,72 103,83 44,99
3111 Plaće za redovan rad 465.523,20   483.347,72 103,83 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 29.135,32 49.000,00 14.192,78 48,71 28,96
3121 Ostali rashodi za zaposlene 29.135,32   14.192,78 48,71 0,00
313 Doprinosi na plaće 73.958,83 188.960,00 71.364,08 96,49 37,77
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje 66.045,00   64.310,71 97,37 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti 7.913,83   7.053,37 89,13 0,00
32 Materijalni rashodi 2.489.046,19 7.341.818,00 2.106.906,43 84,65 28,70
321 Naknade troškova zaposlenima 29.596,87 63.600,00 19.498,97 65,88 30,66
3211 Službena putovanja 4.390,00   3.492,00 79,54 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život 17.529,37   14.219,47 81,12 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika 7.677,50   1.787,50 23,28 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 246.879,93 458.120,00 184.551,16 74,75 40,28
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi 18.068,99   66.432,18 367,66 0,00
3223 Energija 228.810,94   115.443,98 50,45 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume 0,00   2.675,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 2.064.282,19 6.253.398,00 1.709.542,31 82,82 27,34
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza 17.451,32   13.769,54 78,90 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja 1.587.467,81   1.252.176,84 78,88 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja 35.704,56   39.637,50 111,02 0,00
3234 Komunalne usluge 239.943,33   231.488,62 96,48 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge 112.662,20   106.192,82 94,26 0,00
3238 Računalne usluge 70.080,09   54.851,23 78,27 0,00
3239 Ostale usluge 972,88   11.425,76 1.174,43 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 148.287,20 566.700,00 193.313,99 130,36 34,11
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično 92.228,70   99.266,45 107,63 0,00
3292 Premije osiguranja 10.906,07   13.669,73 125,34 0,00
3293 Reprezentacija 8.782,89   14.879,49 169,41 0,00
3294 Članarine i norme 1.504,05   1.504,05 100,00 0,00
3295 Pristojbe i naknade 10.299,29   37.092,34 360,14 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 24.566,20   26.901,93 109,51 0,00
34 Financijski rashodi 15.595,53 174.000,00 15.908,95 102,01 9,14
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 6.092,29 45.000,00 5.052,01 82,92 11,23
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto 6.092,29   5.052,01 82,92 0,00
343 Ostali financijski rashodi 9.503,24 129.000,00 10.856,94 114,24 8,42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa 3.658,75   3.099,25 84,71 0,00
3433 Zatezne kamate 0,00   0,36 0,00 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi 5.844,49   7.757,33 132,73 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 2.500,00 350.000,00 27.500,00 1.100,00 7,86
363 Pomoći unutar općeg proračuna 2.500,00 350.000,00 27.500,00 1.100,00 7,86
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna 2.500,00   27.500,00 1.100,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 106.952,80 1.264.900,00 122.740,00 114,76 9,70
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 106.952,80 1.264.900,00 122.740,00 114,76 9,70
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu 68.735,80   78.242,50 113,83 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi 38.217,00   44.497,50 116,43 0,00
38 Ostali rashodi 1.185.435,33 1.434.000,00 915.701,70 77,25 63,86
381 Tekuće donacije 366.835,33 834.000,00 349.941,70 95,39 41,96
3811 Tekuće donacije u novcu 366.835,33   349.941,70 95,39 0,00
382 Kapitalne donacije 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama 0,00   0,00 0,00 0,00
386 Kapitalne pomoći 818.600,00 580.000,00 565.760,00 69,11 97,54
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek 818.600,00   565.760,00 69,11 0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.376.808,34 3.580.650,00 683.045,00 20,23 19,08
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 0,00 900.000,00 43.750,00 0,00 4,86
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
4111 Zemljište 0,00   0,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 0,00 750.000,00 43.750,00 0,00 5,83
4126 Ostala nematerijalna imovina 0,00   43.750,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 3.376.808,34 2.680.650,00 639.295,00 18,93 23,85
421 Građevinski objekti 3.354.849,28 2.422.000,00 610.136,10 18,19 25,19
4212 Poslovni objekti 0,00   39.318,75 0,00 0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti 0,00   0,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti 3.354.849,28   570.817,35 17,01 0,00
422 Postrojenja i oprema 6.959,06 150.650,00 29.158,90 419,01 19,36
4221 Uredska oprema i namještaj 6.959,06   26.666,40 383,19 0,00
4222 Komunikacijska oprema 0,00   0,00 0,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene 0,00   2.492,50 0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00 108.000,00 0,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe 0,00   0,00 0,00 0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina 15.000,00   0,00 0,00 0,00
           
           
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA          
Primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
84 Primici od zaduživanja 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora 0,00   0,00 0,00 0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 41.824,16 85.000,00 41.815,07 99,98 49,19
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 41.824,16 85.000,00 41.815,07 99,98 49,19
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 41.824,16 85.000,00 41.815,07 99,98 49,19
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru 41.824,16   41.815,07 99,98 0,00
           
           
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)        
Vlastiti izvori   0,00 267.628,00 0,00 0,00 0,00
92 Rezultat poslovanja 0,00 267.628,00 0,00 0,00 0,00
922 Višak/manjak prihoda 0,00 267.628,00 0,00 0,00 0,00
9221 Višak prihoda 0,00   0,00 0,00 0,00

 

2. POSEBNI DIO          
         
2.1.  IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI      
       
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2015.(1) 2015.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 15.542.628,00 4.482.521,73 28,84
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 340.000,00 126.766,47 37,28
    126.766,47 37,28
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 340.000,00 126.766,47 37,28
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.202.628,00 4.355.755,26 28,65
    968.204,12 19,83
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 4.881.848,00 968.204,12 19,83
    125.000,00 37,88
GLAVA  00202   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 330.000,00 125.000,00 37,88
    2.754.524,59 32,17
GLAVA  00203   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 8.562.000,00 2.754.524,59 32,17
    50.436,80 30,20
GLAVA  00204   KULTURA I SPORT 167.000,00 50.436,80 30,20
    423.847,25 42,52
GLAVA  00205   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 996.880,00 423.847,25 42,52
    33.742,50 13,78
GLAVA  00206   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 244.900,00 33.742,50 13,78
    0,00 0,00
GLAVA  00207   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 20.000,00 0,00 0,00
       
       
2.2.  IZVRŠENJE PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI      
       
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2015.(1) 2015.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 15.542.628,00 4.482.521,73 28,84
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 340.000,00 126.766,47 37,28
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 340.000,00 126.766,47 37,28
3 Rashodi poslovanja 340.000,00 126.766,47 37,28
32 Materijalni rashodi 285.000,00 99.266,45 34,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 99.266,45 34,83
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   99.266,45 0,00
3293 Reprezentacija   0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 55.000,00 27.500,02 50,00
381 Tekuće donacije 55.000,00 27.500,02 50,00
3811 Tekuće donacije u novcu   27.500,02 0,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.202.628,00 4.355.755,26 28,65
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 4.881.848,00 968.204,12 19,83
3 Rashodi poslovanja 4.393.198,00 897.230,15 20,42
31 Rashodi za zaposlene 806.000,00 340.167,58 42,20
311 Plaće (Bruto) 650.000,00 288.691,56 44,41
3111 Plaće za redovan rad   288.691,56 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 13.592,78 33,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene   13.592,78 0,00
313 Doprinosi na plaće 116.000,00 37.883,24 32,66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   34.138,97 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   3.744,27 0,00
32 Materijalni rashodi 1.940.198,00 366.088,74 18,87
321 Naknade troškova zaposlenima 36.000,00 7.135,50 19,82
3211 Službena putovanja   3.492,00 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   1.856,00 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   1.787,50 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 87.668,66 48,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   66.432,18 0,00
3223 Energija   18.561,48 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume   2.675,00 0,00
323 Rashodi za usluge 1.456.998,00 189.328,04 12,99
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   12.769,54 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   7.484,00 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja   39.637,50 0,00
3234 Komunalne usluge   3.443,32 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   70.101,13 0,00
3238 Računalne usluge   54.851,23 0,00
3239 Ostale usluge   1.041,32 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 267.200,00 81.956,54 30,67
3292 Premije osiguranja   11.578,73 0,00
3293 Reprezentacija   14.879,49 0,00
3294 Članarine i norme   1.504,05 0,00
3295 Pristojbe i naknade   37.092,34 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   16.901,93 0,00
34 Financijski rashodi 174.000,00 15.908,95 9,14
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 45.000,00 5.052,01 11,23
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto   5.052,01 0,00
343 Ostali financijski rashodi 129.000,00 10.856,94 8,42
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   3.099,25 0,00
3433 Zatezne kamate   0,36 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   7.757,33 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 345.000,00 25.000,00 7,25
363 Pomoći unutar općeg proračuna 345.000,00 25.000,00 7,25
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   25.000,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 4.500,00 0,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000,00 4.500,00 0,50
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   4.500,00 0,00
38 Ostali rashodi 228.000,00 145.564,88 63,84
381 Tekuće donacije 188.000,00 115.004,88 61,17
3811 Tekuće donacije u novcu   115.004,88 0,00
386 Kapitalne pomoći 40.000,00 30.560,00 76,40
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek   30.560,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 403.650,00 29.158,90 7,22
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 245.000,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina   0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 158.650,00 29.158,90 18,38
422 Postrojenja i oprema 150.650,00 29.158,90 19,36
4221 Uredska oprema i namještaj   26.666,40 0,00
4222 Komunikacijska oprema   0,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   2.492,50 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe   0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00 41.815,07 49,19
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000,00 41.815,07 49,19
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 85.000,00 41.815,07 49,19
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru   41.815,07 0,00
GLAVA  00202   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 330.000,00 125.000,00 37,88
3 Rashodi poslovanja 330.000,00 125.000,00 37,88
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   10.000,00 0,00
38 Ostali rashodi 320.000,00 115.000,00 35,94
381 Tekuće donacije 320.000,00 115.000,00 35,94
3811 Tekuće donacije u novcu   115.000,00 0,00
GLAVA  00203   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 8.562.000,00 2.754.524,59 32,17
3 Rashodi poslovanja 5.385.000,00 2.100.638,49 39,01
32 Materijalni rashodi 4.845.000,00 1.565.438,49 32,31
322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 93.700,35 37,48
3223 Energija   93.700,35 0,00
323 Rashodi za usluge 4.595.000,00 1.471.738,14 32,03
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   1.244.692,84 0,00
3234 Komunalne usluge   227.045,30 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 540.000,00 535.200,00 99,11
386 Kapitalne pomoći 540.000,00 535.200,00 99,11
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek   535.200,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 3.177.000,00 653.886,10 20,58
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 655.000,00 43.750,00 6,68
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva 150.000,00 0,00 0,00
4111 Zemljište   0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 505.000,00 43.750,00 8,66
4126 Ostala nematerijalna imovina   43.750,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 2.522.000,00 610.136,10 24,19
421 Građevinski objekti 2.422.000,00 610.136,10 25,19
4212 Poslovni objekti   39.318,75 0,00
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti   0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti   570.817,35 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 100.000,00 0,00 0,00
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina   0,00 0,00
GLAVA  00204   KULTURA I SPORT 167.000,00 50.436,80 30,20
3 Rashodi poslovanja 167.000,00 50.436,80 30,20
32 Materijalni rashodi 10.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 10.000,00 0,00 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 5.000,00 2.500,00 50,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 5.000,00 2.500,00 50,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   2.500,00 0,00
38 Ostali rashodi 152.000,00 47.936,80 31,54
381 Tekuće donacije 132.000,00 47.936,80 36,32
3811 Tekuće donacije u novcu   47.936,80 0,00
382 Kapitalne donacije 20.000,00 0,00 0,00
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama   0,00 0,00
GLAVA  00205   ŠKOLSTVO I PREDŠKOLSKI ODGOJ 996.880,00 423.847,25 42,52
3 Rashodi poslovanja 996.880,00 423.847,25 42,52
31 Rashodi za zaposlene 506.260,00 228.737,00 45,18
311 Plaće (Bruto) 424.300,00 194.656,16 45,88
3111 Plaće za redovan rad   194.656,16 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 9.000,00 600,00 6,67
3121 Ostali rashodi za zaposlene   600,00 0,00
313 Doprinosi na plaće 72.960,00 33.480,84 45,89
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   30.171,74 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   3.309,10 0,00
32 Materijalni rashodi 231.620,00 66.112,75 28,54
321 Naknade troškova zaposlenima 27.600,00 12.363,47 44,80
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   12.363,47 0,00
322 Rashodi za materijal i energiju 28.120,00 3.182,15 11,32
3223 Energija   3.182,15 0,00
323 Rashodi za usluge 171.400,00 48.476,13 28,28
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   1.000,00 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   0,00 0,00
3234 Komunalne usluge   1.000,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   36.091,69 0,00
3239 Ostale usluge   10.384,44 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4.500,00 2.091,00 46,47
3292 Premije osiguranja   2.091,00 0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 180.000,00 89.497,50 49,72
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 180.000,00 89.497,50 49,72
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   45.000,00 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   44.497,50 0,00
38 Ostali rashodi 79.000,00 39.500,00 50,00
381 Tekuće donacije 79.000,00 39.500,00 50,00
3811 Tekuće donacije u novcu   39.500,00 0,00
GLAVA  00206   SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO 244.900,00 33.742,50 13,78
3 Rashodi poslovanja 244.900,00 33.742,50 13,78
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 184.900,00 28.742,50 15,54
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 184.900,00 28.742,50 15,54
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   28.742,50 0,00
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 60.000,00 5.000,00 8,33
381 Tekuće donacije 60.000,00 5.000,00 8,33
3811 Tekuće donacije u novcu   5.000,00 0,00
GLAVA  00207   POLJOPRIVREDA I GOSPODARSTVO 20.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 20.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 20.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 20.000,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   0,00 0,00
       
       
2.3.  IZVRŠENJE PO PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI      
       
Račun iz Opis Izvorni plan Izvršenje Indeks
rač. plana   2015.(1) 2015.(2) (2/1)
UKUPNO RASHODI / IZDACI 15.542.628,00 4.482.521,73 28,84
RAZDJEL  001   PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA 340.000,00 126.766,47 37,28
GLAVA  00101   OPĆINSKO VIJEĆE I POVJERENSTVA 340.000,00 126.766,47 37,28
Glavni program A01 POSLOVANJE OPĆINSKOG VIJEĆA I POVJERENSTAVA 340.000,00 126.766,47 37,28
Program 0100 Redovna djelatnost općinskog vijeća i povjerenstava 340.000,00 126.766,47 37,28
Aktivnost A100001 Predstavnička tijela i povjerenstva 340.000,00 126.766,47 37,28
3 Rashodi poslovanja 340.000,00 126.766,47 37,28
32 Materijalni rashodi 285.000,00 99.266,45 34,83
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 285.000,00 99.266,45 34,83
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično   99.266,45 0,00
3293 Reprezentacija   0,00 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 55.000,00 27.500,02 50,00
381 Tekuće donacije 55.000,00 27.500,02 50,00
3811 Tekuće donacije u novcu   27.500,02 0,00
RAZDJEL  002   JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 15.202.628,00 4.355.755,26 28,65
GLAVA  00201   REDOVNA DJELATNOST JUO 4.881.848,00 968.204,12 19,83
Glavni program A02 POSLOVANJE JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA 4.881.848,00 968.204,12 19,83
Program 0100 Redovna djelatnost JUO-a 4.077.848,00 797.639,24 19,56
Aktivnost A100001 Rashodi za zaposlene 842.000,00 347.303,08 41,25
3 Rashodi poslovanja 842.000,00 347.303,08 41,25
31 Rashodi za zaposlene 806.000,00 340.167,58 42,20
311 Plaće (Bruto) 650.000,00 288.691,56 44,41
3111 Plaće za redovan rad   288.691,56 0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene 40.000,00 13.592,78 33,98
3121 Ostali rashodi za zaposlene   13.592,78 0,00
313 Doprinosi na plaće 116.000,00 37.883,24 32,66
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje   34.138,97 0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti   3.744,27 0,00
32 Materijalni rashodi 36.000,00 7.135,50 19,82
321 Naknade troškova zaposlenima 36.000,00 7.135,50 19,82
3211 Službena putovanja   3.492,00 0,00
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život   1.856,00 0,00
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika   1.787,50 0,00
Aktivnost A100002 Rashodi za materijal i energiju 207.650,00 90.161,16 43,42
3 Rashodi poslovanja 180.000,00 87.668,66 48,70
32 Materijalni rashodi 180.000,00 87.668,66 48,70
322 Rashodi za materijal i energiju 180.000,00 87.668,66 48,70
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi   66.432,18 0,00
3223 Energija   18.561,48 0,00
3225 Sitni inventar i auto gume   2.675,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 27.650,00 2.492,50 9,01
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 27.650,00 2.492,50 9,01
422 Postrojenja i oprema 27.650,00 2.492,50 9,01
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   2.492,50 0,00
Aktivnost A100003 Rashodi za usluge 1.130.198,00 266.284,58 23,56
3 Rashodi poslovanja 1.130.198,00 266.284,58 23,56
32 Materijalni rashodi 1.130.198,00 266.284,58 23,56
323 Rashodi za usluge 892.998,00 189.328,04 21,20
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza   12.769,54 0,00
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   7.484,00 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja   39.637,50 0,00
3234 Komunalne usluge   3.443,32 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   70.101,13 0,00
3238 Računalne usluge   54.851,23 0,00
3239 Ostale usluge   1.041,32 0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 237.200,00 76.956,54 32,44
3292 Premije osiguranja   11.578,73 0,00
3293 Reprezentacija   14.879,49 0,00
3294 Članarine i norme   1.504,05 0,00
3295 Pristojbe i naknade   37.092,34 0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   11.901,93 0,00
Aktivnost A100004 Financijski rashodi 69.000,00 10.856,94 15,73
3 Rashodi poslovanja 69.000,00 10.856,94 15,73
34 Financijski rashodi 69.000,00 10.856,94 15,73
343 Ostali financijski rashodi 69.000,00 10.856,94 15,73
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   3.099,25 0,00
3433 Zatezne kamate   0,36 0,00
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi   7.757,33 0,00
Aktivnost A100005 Tekuća zaliha proračuna 30.000,00 5.000,00 16,67
3 Rashodi poslovanja 30.000,00 5.000,00 16,67
32 Materijalni rashodi 30.000,00 5.000,00 16,67
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 30.000,00 5.000,00 16,67
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   5.000,00 0,00
Aktivnost A100006 Otplata zajmova 190.000,00 46.867,08 24,67
3 Rashodi poslovanja 105.000,00 5.052,01 4,81
34 Financijski rashodi 105.000,00 5.052,01 4,81
342 Kamate za primljene kredite i zajmove 45.000,00 5.052,01 11,23
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto   5.052,01 0,00
343 Ostali financijski rashodi 60.000,00 0,00 0,00
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa   0,00 0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 85.000,00 41.815,07 49,19
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova 85.000,00 41.815,07 49,19
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn 85.000,00 41.815,07 49,19
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru   41.815,07 0,00
Aktivnost A100007 Unapređenje stanovanja 900.000,00 4.500,00 0,50
3 Rashodi poslovanja 900.000,00 4.500,00 0,50
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade 900.000,00 4.500,00 0,50
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna 900.000,00 4.500,00 0,50
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu   4.500,00 0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabave uredske i ostale opreme 61.000,00 26.666,40 43,72
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 61.000,00 26.666,40 43,72
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 61.000,00 26.666,40 43,72
422 Postrojenja i oprema 53.000,00 26.666,40 50,31
4221 Uredska oprema i namještaj   26.666,40 0,00
4222 Komunikacijska oprema   0,00 0,00
426 Nematerijalna proizvedena imovina 8.000,00 0,00 0,00
4262 Ulaganja u računalne programe   0,00 0,00
Tekući projekt T100001 Gospodarenje otpadom 648.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 578.000,00 0,00 0,00
32 Materijalni rashodi 498.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 498.000,00 0,00 0,00
3237 Intelektualne i osobne usluge   0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 80.000,00 0,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 80.000,00 0,00 0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 70.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 70.000,00 0,00 0,00
422 Postrojenja i oprema 70.000,00 0,00 0,00
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene   0,00 0,00
Program 0101 Financiranje udruga i ostale donacije 148.000,00 89.118,13 60,21
Aktivnost A100001 Tekuće donacije 148.000,00 89.118,13 60,21
3 Rashodi poslovanja 148.000,00 89.118,13 60,21
38 Ostali rashodi 148.000,00 89.118,13 60,21
381 Tekuće donacije 148.000,00 89.118,13 60,21
3811 Tekuće donacije u novcu   89.118,13 0,00
Program 0103 Turizam 351.000,00 25.886,75 7,38
Aktivnost A100001 Poticanje razvoja turizma 106.000,00 25.886,75 24,42
3 Rashodi poslovanja 106.000,00 25.886,75 24,42
32 Materijalni rashodi 66.000,00 0,00 0,00
323 Rashodi za usluge 66.000,00 0,00 0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja   0,00 0,00
38 Ostali rashodi 40.000,00 25.886,75 64,72
381 Tekuće donacije 40.000,00 25.886,75 64,72
3811 Tekuće donacije u novcu   25.886,75 0,00
Kapitalni projekt K100002 Turistički projekti za Strukturne fondove - Destinacija aktivnog turizma 245.000,00 0,00 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 245.000,00 0,00 0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine 245.000,00 0,00 0,00
412 Nematerijalna imovina 245.000,00 0,00 0,00
4126 Ostala nematerijalna imovina   0,00 0,00
Program 0104 Sufinanciranje ureda i drugih subjekata 305.000,00 55.560,00 18,22
Aktivnost A100001 Sufinanciranje upravn. odjela Zadarske županije 15.000,00 0,00 0,00
3 Rashodi poslovanja 15.000,00 0,00 0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 15.000,00 0,00 0,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   0,00 0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje Županijske uprave za ceste 250.000,00 25.000,00 10,00
3 Rashodi poslovanja 250.000,00 25.000,00 10,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna 250.000,00 25.000,00 10,00
363 Pomoći unutar općeg proračuna 250.000,00 25.000,00 10,00
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna   25.000,00 0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata Vodovod d.o.o. 40.000,00 30.560,00 76,40
3 Rashodi poslovanja 40.000,00 30.560,00 76,40
38 Ostali rashodi 40.000,00 30.560,00 76,40
386 Kapitalne pomoći 40.000,00 30.560,00 76,40
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek   30.560,00 0,00
GLAVA  00202   VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 330.000,00 125.000,00 37,88
Glavni program A03 VATROGASTVO I CIVILNA ZAŠTITA 330.000,00 125.000,00 37,88
Program 0100 Protupožarna i civilna zaštita 330.000,00 125.000,00 37,88
Aktivnost A100001 Rad DVD-a Starigrad 320.000,00 115.000,00 35,94
3 Rashodi poslovanja 320.000,00 115.000,00 35,94
38 Ostali rashodi 320.000,00 115.000,00 35,94
381 Tekuće donacije 320.000,00 115.000,00 35,94
3811 Tekuće donacije u novcu   115.000,00 0,00
Aktivnost A100002 Civilna zaštita 10.000,00 10.000,00 100,00
3 Rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00
32 Materijalni rashodi 10.000,00 10.000,00 100,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 10.000,00 10.000,00 100,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja   10.000,00 0,00
GLAVA  00203   KOMUNALNA INFRASTRUKTURA 8.562.000,00 2.754.524,59 32,17
Glavni program A04 ODRŽAVANJE I IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OBJEKATA 8.562.000,00 2.754.524,59 32,17
Program 0100 Održavanje komunalne infrastrukture i objekata 6.317.000,00 2.139.957,24 33,88
Aktivnost A100001 Održavanje javne rasvjete 1.120.000,00 170.570,70 15,23
3 Rashodi poslovanja 470.000,00 170.570,70 36,29
32 Materijalni rashodi 470.000,00 170.570,70 36,29
322 Rashodi za materijal i energiju 250.000,00 93.700,35 37,48
3223 Energija   93.700,35 0,00
323 Rashodi za usluge 220.000,00 76.870,35 34,94
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   76.870,35 0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 650.000,00 0,00 0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 650.000,00 0,00 0,00
421 Građevinski objekti 650.000,00 0,00 0,00
4214 Ostali građevinski objekti   0,00 0,00
Aktivnost A100002 Održavanje nerazvrstanih cesta, asfaltnih i makadam površina 790.000,00 384.536,30 48,68
3 Rashodi poslovanja 650.000,00 384.536,30 59,16
32 Materijalni rashodi 650.000,00 384.536,30