God. 2011.

 Proračun-Plan   

2.Izmjene i dopune   

Izmjene i dopune   

Pror.-Izvršenje I-VI   

Proračun-Obračun   

Proj.: 2011.-2013.   

 Arhiva:

God. 2010.   

God. 2009.   

God. 2008.   

God. 2007.   

God. 2006.   

 

 

 

« Povratak

PRORAČUN - IZVRŠAVANJE - IZMJENE

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/
Urbroj: 2198/09-1-12-6
             
Starigrad Paklenica, 17. travnja 2012. godine
 

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07, 125/08. i 36/09.), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 20. sjednici održanoj 17. travnja 2012. godine, donosi

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA
Općine Starigrad za 2011. godinu

Članak 1.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad za razdoblje I-XII/2011. godine utvrđuje se:

1.      UKUPNO PRIHODI I PRIMITCI   13.449.549,71 kn

2.      UKUPNI RASHODI I IZDATCI     12.531.127,68 kn

3.      VIŠAK  PRIHODA                            918.422,03 kn

 

Članak 2.

Višak prihoda nad rashodima u iznosu od  918.422,03 kn rasporedit će se za rashode poslovanja Općine u toku 2012. godine.

Članak 3.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad sadrži izvješće Proračuna Općine Starigrad za razdoblje I-XII/2011. godine po programima, aktivnostima i projektima.

Članak 4.

Prihodi i primitci i rashodi i izdatci Proračuna po grupama utvrđuju se u bilanci prihoda i izdataka za 2011. godinu.

Članak 5.

Godišnji obračun proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu stupa na snagu danom objave, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

           

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-5              
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011.godine
 

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 18. sjednici, održanoj 15. prosinca 2011. godine, d o n o s i

ODLUKU O
II.  IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STRAIGRAD
za 2011. godinu

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

  II. Izmjene i dopune proračuna za 2011. god.

 

           

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-4              
 
Starigrad Paklenica, 29. rujna 2011.godine
 

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 16. sjednici, održanoj 29. rujna 2011. godine, d o n o s i

ODLUKU O
I.  IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STRAIGRAD
za 2011. godinu

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

  I. Izmjene i dopune proračuna za 2011. god.

 

           

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-3              
 
Starigrad Paklenica, 28. srpnja 2011.godine
 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07, 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 15. sjednici održanoj 28. srpnja 2011. godine, d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2011. godine

Članak 1.

            Prihvaća se izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. do 30.06.2011. godine.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

  Izvršenje proračuna I-VI 2011. god.

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/3
Urbroj: 2198/09-1-10-1              
 
Starigrad Paklenica,  09. prosinca 2010.godine
 

Na temelju članka 27. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), općinsko vijeće Općine Starigrad, na 12. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. godine donijelo je

ODLUKU
o projekciji proračuna Općine Starigrad za razdoblje
od 2011. do 2013. godine

Članak 1.

            Prihvaća se projekcija proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 2011. do 2013. godine.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

   Projekcija proračuna 2011.- 2013. god.

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-10-2
 
Starigrad Paklenica, 09. prosinca 2010. godine

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine” br. 87/08) i članka 31. statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09),Općinsko vijeće Općine Starigrad, na  svojoj 12.  sjednici održanoj  09. prosinca 2010. godine,  donosi:

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad
za 2011. godinu

I.. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

            Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda u kome su iskazani porezni i neporezni prihodi, te prihodi i primici od općinske imovine. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću godinu.

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

            Sredstva proračuna smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

            Ako tijekom godine dođe do znatnije nestabilnosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenom i dopunom važećeg Proračuna.

Članak 5.

            Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili druga ovlaštena osoba.

Članak 6.

            Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni i naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešna ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 7.

            Za hitne i nepredviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće pričuve Proračuna. O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Općinski načelnik.

Članak 8.

            Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2011. godine.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

            Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2011. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/10-01/2
Urbroj: 2198/09-1-10-1
             
Starigrad Paklenica, 09. prosinca 2010. godine

Temeljem članka 6.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka  31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 09. prosinca 2010. godine, donosi:

ODLUKU O PRORAČUNU
OPĆINE STARIGRAD
ZA 2011. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Starigrad za 2011. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 
BILANCA
PRIHODA I IZDATAKA
NETTO FINANCIRANJE
UKUPAN PRORAČUN

PRIHODI

 12.446.000,00

 

   12.446.000,00

IZDACI

 12.365.000,00

            81.000,00

   12.446.000,00

Članak 2.

            Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije” i primjenjivat će se od 1. siječnja 2011. godine

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore