God. 2012.

 III izmjene i dopune   

 II izmjene i dopune   

Pror.-Izvršenje I-VI   

 I izmjene i dopune   

 Proračun-Plan   

Proj.: 2012.-2014.   

 Arhiva:

God. 2011.   

God. 2010.   

God. 2009.   

God. 2008.   

God. 2007.   

God. 2006.   

 

 

 

« Povratak

PRORAČUN - IZVRŠAVANJE - IZMJENE

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-12-6              
 
Starigrad Paklenica,  13. prosinca 2012.godine
 

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 24. sjednici, održanoj 13. prosinca 2012. godine, d o n o s i

ODLUKU O
III.   IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STARIGRAD
za 2012. godinu

Članak 1.

III. izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

Predsjednik

                                                                                                          Jure Tomić, dipl. oec.

   III izmjene i dopune proračuna za 2012. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-12-5              
 
Starigrad Paklenica,  26. listopada 2012.godine
 

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 23. sjednici, održanoj 26. listopada 2012. godine, d o n o s i

ODLUKU O
II.   IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STARIGRAD
za 2012. godinu

Članak 1.

II. izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

Predsjednik

                                                                                                          Jure Tomić, dipl. oec.

   II izmjene i dopune proračuna za 2012. god.

 

           

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-12-4
 
Starigrad Paklenica, 01. kolovoza 2012.godine
 

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), članku 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07, 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 16/09.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 22. sjednici održanoj 01. kolovoza 2012. godine, d o n o s i

ODLUKU
o prihvaćanju izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad
za razdoblje od 01.01. – 30.06.2012. godine

Članak 1.

            Prihvaća se izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Starigrad u razdoblju od 01.01. do 30.06.2012. godine.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku Zadarske županije.

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

  Izvršenje proračuna I-VI 2012. god.

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-12-3              
 
Starigrad Paklenica,  08. lipnja 2012.godine
 

Temeljem članka 39. stavak 2. Zakona o proračunu («Narodne novine», broj 87/08 ) i članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na 21. sjednici, održanoj 08. lipnja 2012. godine, d o n o s i

ODLUKU O
I.   IZMJENAMA  I DOPUNAMA PRORAČUNA
OPĆINE STARIGRAD
za 2012. godinu

Članak 1.

Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) navedene su u tabeli u privitku.

Članak 2.

Prihodi i primitci te rashodi i izdatci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

Predsjednik

                                                                                                          Jure Tomić, dipl. oec.

   I izmjene i dopune proračuna za 2012. god.
 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/11-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-1              
 
Starigrad Paklenica,  15. prosinca 2011.godine
 

Na temelju članka 27. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), općinsko vijeće Općine Starigrad, na 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo je

ODLUKU
o projekciji proračuna Općine Starigrad za razdoblje
od 2012. do 2014. godine

Članak 1.

            Prihvaća se projekcija proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 2012. do 2014. godine.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Zadarske županije".

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

   Projekcija proračuna 2012.- 2014. god.

            

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-2
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Temeljem članka 14. Zakona o proračunu («Narodne novine” br. 87/08) i članka 31. statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 16/09),Općinsko vijeće Općine Starigrad, na  svojoj 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine,  donosi:

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad
za 2012. godinu

I.. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

            Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

 

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 2.

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela, te plana razvojnih programa.

            Opći dio proračuna sadrži Račun prihoda i rashoda u kome su iskazani porezni i neporezni prihodi, te prihodi i primici od općinske imovine. Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračuna raspoređenih u tekuće i razvojne programe za tekuću godinu.

 

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

            Sredstva proračuna smiju se koristiti samo za namjene koje su određene Proračunom i to do visine utvrđene u njegovu Posebnom dijelu.

Članak 4.

            Ako tijekom godine dođe do znatnije nestabilnosti planiranih prihoda i rashoda Proračuna, njegovo uravnoteženje odnosno preraspodjelu sredstava, utvrdit će Općinsko vijeće izmjenom i dopunom važećeg Proračuna.

Članak 5.

            Naredbodavac za izvršenje proračuna je Općinski načelnik, a u njegovoj odsutnosti njegov zamjenik ili druga ovlaštena osoba.

Članak 6.

            Ako prihodi koji pripadaju Proračunu budu pogrešno uplaćeni i naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešna ili više naplaćena svota vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda.

Članak 7.

            Za hitne i nepredviđene izdatke koristit će se sredstva tekuće pričuve Proračuna. O korištenju tekuće pričuve Proračuna odlučuje Općinski načelnik.

Članak 8.

            Proračun se izvršava od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

 

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

            Ova Odluka stupa na snagu 01. siječnja 2012. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije»

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
 OPĆINA STARIGRAD
      Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-08/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-1
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Temeljem članka 6.  Zakona o proračunu (“Narodne novine”, broj 87/08) i članka  31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije”, broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, donosi:

ODLUKU O PRORAČUNU
OPĆINE STARIGRAD
ZA 2012. GODINU

Članak 1.

Proračun Općine Starigrad za 2012. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od:

 
BILANCA
PRIHODA I IZDATAKA
NETTO FINANCIRANJE
UKUPAN PRORAČUN

PRIHODI

 12.392.550,00

 

   12.392.550,00

IZDACI

 12.310.550,00

            82.000,00

   12.392.550,00

Članak 2.

            Prihodi i primici te rashodi i izdaci proračuna utvrđuju se po organizacijskoj, ekonomskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji u Računu prihoda i rashoda.

Članak 3.

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije” i primjenjivat će se od 1. siječnja 2012. godine

 

                                                                    Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                       Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore