« Povratak

Općinsko vijeće - 8. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u petak 28. ožujka 2014. godine u prostorijama Dječjeg vrtića "Osmjeh" u Starigradu s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 8. sjednicu  sazvao je za 28. ožujka 2014. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 28. ožujka 2014. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Ante Jukić, Tomislav Ramić, Marko Marasović, Marina Vukić, Zlatko Marasović, Dragan Bucić i Branko Katić

i ostali: načelnik Krste Ramić, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Anita Milovac

Odsutni vijećnici: Tomislav Marasović, Role Dokoza i Tome Dokoza

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 8. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je osam vijećnika od ukupno jedanaest.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Predsjednik daje prijedlog Dnevnog reda na raspravu. Dnevni red prihvaćen jednoglasno (8 glasova Za).

  DNEVNI RED:

 
1.  Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.  Aktualno
3.  Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu
4.   Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za  2013. g.
5.   Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu
6.   Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu
7.   Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
8.   Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2013. godini
9.   Odluka o usvajanju Izvještaja izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2013. godinu
10. Polugodišnje izvješće o radu načelnika Općine Starigrad za razdoblje 01.07. – 31.12.2013. godine
11. Suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV Osmjeh za 2013. godinu
12. Suglasnost za davanje jamstva Argyruntum d.o.o. za korištenje okvirnog kredita (minus po računu)
13. Zamolbe

 

Ad.1). Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Zlatko Marasović navodi da u zapisnik nije ušao navod načelnika da on piše žalbe Nikici Bušljeta. Jednoglasno prihvaćen zapisnik s primjedbama.

 

Ad.2). Načelnik Krste Ramić upoznaje sa aktualnostima u tijeku. Vijećničko pitanje Zlatka Marasovića vezano za zapošljavanje po planu prijma, da li je to moguće prije nego što je plan objavljen u Službenom glasniku. Načelnik odgovara da može, zapošljava se po planu prijma a on se primjenjuje od dana donošenja a objavljuje se u Službenom glasniku i pokazuje primjer kao potvrdu odgovora na pitanje i izvještava da je sva dokumentacija poslana Ministarstvu uprave koje je tražilo dokumentaciju međutim uobičajeno je da se priloži predstavka ali to nije u ovom slučaju priloženo. Z. Marasović odgovara da mu je rečeno prošli put da bolje prouči Zakon te i dalje smatra da se po planu ne može raditi dok se ne objavi. Također navodi da je Ministarstvu uprave slao mailove sa svojim imenom i prezimenom, a ne anonimno. Zlatko Marasović postavlja pitanje koja je svrha plana prijma. Načelnik odgovara da se planom prijma utvrđuje popunjavanje radnih mjesta u tekućoj godini te navodi dan donošenja plana prijma, objavljivanja dana prijma, datum raspisivanja natječaja te rješenja o prijmu i rješenja o rasporedu na radno mjesto. Zlatko Marasović napominje da se radi o upitu, a ne o predstavci. Načelnik pojašnjava da se radi o predstavci na koju mora odgovoriti, te da smo se već očitovali Ministarstvu i dostavili svu potrebnu dokumentaciju i čekamo odgovor.

Načelnik izvještava o aktualnim radovima: radovi na Novom groblju, radovi na groblju u Tribnju, radovi na uređenju igrališta u Tribnju, sanacija općinske zgrade, izmjena postojeće javne rasvjete, rekonstrukcija vodovodne mreže, pripreme za sezonu, završni radovi na lučici u Starigradu. Z. Marasović postavlja pitanje vezano za nasipanje plaža: Koje će se plaže nadohranjivati pijeskom ove godine i koje su se prošle godine. Načelnik: Manadlina, Duboka Kruščica, Tikvene dražice, Šibuljina  Plantaža, ispod Borojevića,  zapadno od Vickovog mula, kod crkve, kod orasa, kod Dukića, u Selinama od lučice prema Starigradu se nasipalo prošle godine, a Pisak i Kulina imaju dovoljno prirodnog materijala. Z. Marasović: kod NP nikad nije nasuta iako je istrošena. Načelnik: to je koncesionirana plaža i nije bilo zahtjeva za tim, dali smo prvenstvo drugim plažama jer smatramo da i NP može sudjelovati u održavanju plaže te moli ravnatelja da sudjeluje u tome. Zlatko Marasović izvješćuje da je jednom nasuo pijesak i dobio prijavu za to. Branko Katić postavlja pitanje vezano za stavku proračuna održavanje javnih površina, odnosno da li se ta stavka odnosi na aktualne radove-plažu i slično. Načelnik odgovara da plaže imaju posebnu stavku. Predsjednik Jure Tomić postavlja pitanje vezano uz raskopane ceste od strane Vodovoda d.o.o. Načelnik odgovara da bi trebali po završetku radova napraviti sanaciju i da se nada da će to biti rješeno prije turističke sezone. Predsjednik upozorava da je plantaža u Brdu u lošem stanju i da na to treba upozoriti Hrvatske šume. Načelnik izvještava da su Hrvatske šume upozorene u više navrata, treba napraviti neko rješenje za zaštitu od požara i kuća koje se tamo nalaze. Z. Marasović: smatram da bi tamo trebalo urediti gradski park a ne da se tako zapusti od strane Hrvatskih šuma. Načelnik napominje da je slična priča bila vezana za Seline. Z. Marasović navodi problem vezan za uknjiženje zgrade Nacionalnog parka, te da bi trebalo skenirati problematične parcele i prema Zemljišno-knjižnom odjelu uputiti veliki zahtjev za sve te parcele. (M. Vukić izašla u 09:36 i vratila se u 9:37 sati).

 

 

Ad.3). Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu

 

Uvodno izlaganje daje načelnik Krste Ramić, 88,5% proračuna je ostvareno, zbog komunalnog doprinosa-dio koji se odnosi na županiju, prodaje građevinskog zemljišta kojem se pristupa samo u slučaju rješavanja stambenog pitanja, grobnica za koje smo produžili rok plaćanja. Što se tiče rashoda troškovi groblja i javne rasvjete preneseni su u ovu godinu. Na temelju članka 108. do 113. Zakona o Proračunu (NN br. 24/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o usvajanju godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Općine Starigrad za 2013. godinu.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.4). Odluka o o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za  2013. g.

Predsjednik daje uvodno izlaganje. Rasprave po točci dnevnog reda nije bilo.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/12, 153/13) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo

 

O d l u k u

 

            o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2013. godinu.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu

Predsjednik daje uvodno izlaganje, rasprave nije bilo.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/12, 153/13)  i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo
 

O d l u k u

 
            o usvajanju izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2013. godinu.
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.6). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu
Uvodno izlaganje dao je predsjednik Jure Tomić. Primjedbu vezano za prijenos sredstava za Big Wall dao: Z. Marasović. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst), članka  i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (7 glasova Za 1 Proti), bez rasprave, donijelo
 

O d l u k u

 
            o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u sportu za 2013. godinu
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 
Ad.7). Odluka o o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu
 
Uvodno izlaganje daje predsjednik, pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst), članka 9a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN 76/93, 11/94 i 38/09)  i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo
 

O d l u k u

 
            o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za 2013. godinu.
 
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
 

Ad.8). Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2013. godini

Uvodno izlaganje podnosi predsjednik Jure Tomić, pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj 87/08, 94/13) te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

            o usvajanju izvješća o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad u 2013. godini.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9). Odluka o usvajanju Izvještaja izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2013. godinu

Uvodno izlaganje podnio je  predsjednik Jure Tomić, pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi (NN broj 157/13) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), bez rasprave, donijelo

O d l u k u

            o usvajanju izvješća o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2013. godini.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.10). Polugodišnje izvješće načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01.07.2013. do 31.12.2013. godine

Uvodno izlaganje podnio je načelnik. Pitanja i primjedbi nije bilo. (M. Vukić u 10:01 napustila vijećnicu). Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13, 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (7 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            Prihvaćanju polugodišnjeg izvješća o radu načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01.07. do 31.12.2014.godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.11). Suglasnost na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana DV Osmjeh za 2013. godinu

 

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (7 glasova Za), bez rasprave, donijelo

 

S u g l a s n o s t

 

            na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića „Osmjeh“ za 2013. godinu.

 

Odluka čini sastavni dio  Zapisnika.

 

 

Ad.12). Suglasnost za davanje jamstva Argyruntum d.o.o. za korištenje okvirnog kredita (minus po računu)

 

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić te izvjestio o zamolbi poduzeća Argruntum d.o.o. za izdavanje suglasnosti za okvirni kredit-minus po računu u visini do 300.000,00 kuma. (M. Vukić se vratila u 10:05). Pitanje dao: Branko Katić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o davanju suglasnosti Argyruntumu d.o.o. za kratkoročno zaduživanje korištenjem okvirnog kredita (minusa po računu) davanjem jamstva, na iznos od 300.000,00 kuna.

 

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

 

Ad.13). Zamolbe

 

Predsjenik je izvjestio vijeće o dvije pristigle zamolbe za imenovanje ulica:

-   Anđelko Ramić daje prijedlog za imenovanje ulice Put povratka u Velikoj Paklenici.

-   Branko Parić daje prijedlog za imenovanje ulice Ivančev dom – Parići.

Povjerenstvo za imenovanje ulica predlaže da se zamolbe odbiju, prijedlog Povjerenstva dan na glasanje i jednoglasno prihvaćen (8 glasova Za).

 

- Marijana i Petar Knežević: zahtjev za produženje roka za besteretno korištenje čestice zemlje 4226/1 k.o. Seline za ispašu stoke. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o davanju č.z. 4226/1 K.o. Seline na besteretno korištenje za ispašu stoke na vremenski rok od 10 godina.

 

- Ana Zrilić: zamolba za kupnju zemljišta č.z. 2379/2 k.o. cca 90 m2. Načelnik predlaže da se uz poštivanje redovne procedure, procjena sudskog vještaka i raspisivanje natječaja odobri zamolba. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o prodaji dijela  č.z. 2379/2 k.o. Seline, po cijeni koju odredi sudski vještak.

 

Mile Marasović: zahtjev za otkup dijela zemljišta-dio čest. zem. 2128 k.o. Seline, cca 200 m2. Načelnik izvještava da se radi o zemljištu koje se nalazi ispred kuće prema cesti i mišljenje MO Seline je da se odobri prodaja. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br.4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo

 

O d l u k u

 

            o prodaji dijela č.z. 2128 k.o. Seline cca 200 m2.

 

 

Sjednica je završila sa radom u 10:17

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore