« Povratak

Općinski načelnik

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 022-06/14-01/01
Urbroj: 2198/09-2-14-2
             
Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2014. godine
 
 

Na temelju članka 35. b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 8. sjednici održanoj dana 28. ožujka 2014. godine, donosi

 

ODLUKU

Usvaja se Izvješće o radu Općinskog načelnika Općine Starigrad za razdoblje od 01. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine

O b r a z l o ž e nj e

            Temeljem članka 35 b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 48. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», broj: 04/13, 07/13 i 11/13), Općinski načelnik Općine Starigrad je dužan dva puta godišnje podnositi polugodišnje Izvješće o svom radu Općinskom vijeću Općine Starigrad.

            Općinski načelnik Općine Starigrad, sukladno naprijed navedenim obvezama, podnio je na 8. sjednici Općinskog vijeća Općine Starigrad održanoj 28. ožujka 2014. godine predmetno Izvješće te je isto kao takvo i prihvaćeno.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore