« Povratak

Program javnih potreba u kulturi - 2013. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/10
Urbroj: 2198/09-1-14-3
             
Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 8. sjednici održanoj dana  28. ožujka 2014. godine,   d o n o s i

Odluku
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa
javnih potreba u kulturi
u 2013. godini

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2013. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2012. godine, a I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

            Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

 1. ZAŠTITA SPOMENIČKE BAŠTINE

R. br.

Opis

Planirano

Izvršenje 

1.

Usluga tekućeg i invest. održavanja kulturnih dobara

5.000,00

0,00

2. Istraživačko konzervat. zahvati

2.000,00

0,00

             UKUPNO

7.000,00

0,00

2. ORGANIZACIJA KULTURINIH I ZABAVNIH PROGRAMA

R. br.

Opis

Planirano

Izvršenje 

1.

Projekti TZO Općine Starigrad

 50.000,00

 50.000,00

2.

Sufinanciranje Bibliobusa

5.000,00

5.000,00

3.

Histeria NOVA - projekt Vrata Velebita

5.000,00

5.000,00

4.

Djevojački zbor "Mozartine"

2.000,00

0,00

              UKUPNO

62.000,00

60.000,00

3. FINANCIRANJE KUD-a I OSTALIH UDRUGA

R. br.

Opis

Planirano

Izvršenje 

1.

Kud Podgorac

20.000,00

20.000,00

2.

Ostale donacije u kulturi

2.000,00

0,00

              UKUPNO

22.000,00

20.000,00

 

 

Planirano

Izvršenje 

SVEUKUPNO  

91.000,00

80.000,00

 

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenog glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore