« Povratak

Program javnih potreba u školstvu - 2013. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/12
Urbroj: 2198/09-1-14-2
             
Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 94/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 8. sjednici održanoj dana  28. ožujka 2014. godine,   d o n o s i

Odluku
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa
javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi
Općine Starigrad u 2013. godini

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi Općine Starigrad za 2013. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2012. godine.

Članak 2.

            Izvršenje Programa prikazano je u tablici kako slijedi: 

R. br.

Opis

Planirano

Izvršenje 

1.

Financiranje proračunskog korisnika - dječjeg vrtića „Osmjeh“

641.020,00

553.946,48

2.

Sufinanciranje projekata Osnovne Škole Starigrad

15.000,00

15.000,00

3.

Tekuće donacije Osnovnoj školi Starigrad

65.000,00

65.000,00

4.

Sufinanciranje troškova prijevoza učenika srednje škole

80.000,00

70.541,01

5.

Stipendije studentima

70.000,00

65.500,00

             UKUPNO

871.020,00

769.987,49

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenog glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore