« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/08
Urbroj: 2198/09-1-14-4             
 
Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine, donosi

Odluku
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa
održavanja komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa održavanja komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2013. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2012. godine, I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Općinskog vijeća 28. veljače 2013. godine, a II. (druge) Izmjene Programa donijete su na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

         Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

 1. JAVNA RASVJETA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Električna energija

475.000,00

459.309,53

2.

Usluge održavanja javne rasvjete

190.000,00

162.332,67

3. Rekonstrukcija i modernizacija javne rasvjete

600.000,00

30.625,00

             UKUPNO

1.265.000,00

625.267,20

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH POVRŠINA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Održavanje i sanacija nerazvr. cesta

470.000,00

412.335,60

              UKUPNO

470.000,00

412.335,60

3. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Održavanje javnih površina na području Općine

250.000,00

248.583,26

2.

Uređenje trga u Tribanj Krušćici

300.000,00

298.918,44

3.

Usluge čišćenja i uređ. javn. površina

250.000,00

247.406,64

4.

Usluge tek. i invest. održavanja igrališta

16.000,00

15.780,00

              UKUPNO

816.000,00

810.688,34

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Groblje Duga Punata u Tribnju

30.000,00

23.850,00

             UKUPNO

30.000,00

23.850,00

5. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Deratizacija i dezinsekcija

80.000,00

69.882,82

             UKUPNO

80.000,00

69.882,82

6. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Usluge održavanja deponija otpada

10.000,00

0,00

             UKUPNO

10.000,00

0,00

7. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Tek. i invest. održavanje plaža i obalnog pojasa

300.000,00

290.339,75

              UKUPNO

300.000,00

290.339,75

8. ODRŽAVANJE I SANACIJA OBJEKATA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Sanacija i uređ. objekata u vlasn. Opć. Starigrad

65.000,00

65.000,00

              UKUPNO

65.000,00

65.000,00

9. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Argyruntum d.o.o.-pomoć za pokriće dugovanja i gubitaka

1.000.000,00

999.990,00

              UKUPNO

1.000.000,00

999.990,00

 

 

Planirano

Izvršenje 

SVEUKUPNO  

4.036.000,00

3.324.353,71

 

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavit će se u "Službenog glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore