« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/07
Urbroj: 2198/09-1-14-4             
 
Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine, donosi

Odluku
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2013. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa izgradnje komunalne infrastrukture Općine Starigrad za 2013. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2012. godine, I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Općinskog vijeća 28. veljače 2013. godine, a II. (druge) Izmjene Programa donijete su na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

            Izvršenje programa prikazano je u tablici kako slijedi:

 1. IZGRADNJA GROBLJA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad

1.700.000,00

365.144,07

             UKUPNO

1.700.000,00

365.144,07

2. IZGRADNJA TRŽNICE

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Izgradnja tržnice

10.000,00

0,00

              UKUPNO

10.000,00

0,00

3. IZRADA PROSTORNO PLANSKE, URBANISTIČKE I PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Prostorno planska i projektne dokument.

100.000,00

76.000,00

              UKUPNO

100.000,00

76.000,00

4. IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Projektna dokum.-zgrade u vlasn. Općine Starigrad

72.000,00

71.784,08

             UKUPNO

72.000,00

71.784,08

5. OTKUP ZEMLJIŠTA

R. br.

Opis investicije

Planirano

Izvršenje 

1.

Otkup zemljišta za potrebe Općine

225.000,00

224.328,78

             UKUPNO

225.000,00

224.328,78

 

 

Planirano

Izvršenje 

SVEUKUPNO  

2.107.000,00

737.256,93

 

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenog glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore