« Povratak

Program javnih potreba u športu - 2013. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/09
Urbroj: 2198/09-1-14-3
             
Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj: 71/06, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 8. sjednici održanoj dana  28. ožujka 2014. godine,   d o n o s i

Odluku
o usvajanju Izvještaja o izvršenju Programa
javnih potreba u športu
u 2013. godini

Članak 1.

Ovom odlukom usvaja se izvršenje Programa javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2013. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2012. godine, a I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine.

Članak 2.

            Izvršenje Programa prikazano je u tablici kako slijedi:

 1. SPORTSKE UDRUGE

R. br.

Opis

Planirano

Izvršenje 

1.

N.K. Paklenica

5.000,00

0,00

2.

M.N.K. Paklenica

5.000,00

5.000,00

3.

K.K. Starigrad

1.000,00

1.000,00

4.

PD Starigrad Paklenica

6.000,00

0,00

5.

Planinarski klub Sv. Bernard

2.000,00

0,00

             UKUPNO

19.000,00

6.000,00

2. SPORTSKA NATJECANJA

R. br.

Opis

Planirano

Izvršenje 

1.

Memorijalni turnir D.T. Gavran

15.000,00

14.157,55

2.

Malonogomet. turnir povodom V. Gospe

5.000,00

4.811,03

3.

Penjačko natjecanje BWSC

8.000,00

0,00

4.

Malonog. turnir povodom Sv. Ante –Tribanj Kruščica

5.000,00

4.976,40

5.

Ostale donacije u sportu

2.000,00

1.000,00

              UKUPNO

35.000,00

24.944,98

 

 

Planirano

Izvršenje 

SVEUKUPNO  

54.000,00

30.944,98

 

Članak 3.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenog glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore