« Povratak

Program socijalne skrbi - 2013. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/12-01/11
Urbroj: 2198/09-1-14-3
             
Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 117. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 157/13) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 8. sjednici održanoj dana  28. ožujka 2014. godine,   d o n o s i

Odluku
o usvajanju Izvješća o izvršenju
Programa socijalne skrbi Općine Starigrad u 2013. godini

I.

Ovom odlukom usvaja se izvješće o izvršenju Programa socijalne skrbi Općine Starigrad za 2013. godinu (dalje: Program).

Program je donesen je na sjednici Općinskog vijeća 13. prosinca 2012. godine, a I. (prve) izmjene Programa donijete su na sjednici Općinskog vijeća 12. prosinca 2013. godine.

II.

            Izvršenje Programa prikazano je u tablici kako slijedi: 

R. br.

Opis

Planirano

Izvršenje 

1.

Naknade roditeljima novorođene djece

50.000,00

32.000,00

2.

Sufinanciranje prijevoza vode

110.000,00

76.500,00

3.

Ostale naknade i pomoći stanovništvu

20.000,00

18.342,14

             UKUPNO

180.000,00

126.842,14

III.

                      Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenog glasniku Zadarske županije."

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore