« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Financijski plan - 2013. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-02/12-01/1
Urbroj: 2198/09-1-14-8
             
Starigrad Paklenica, 28. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13-pročišćeni tekst) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2014. godine daje 

SUGLASNOST
na godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Dječjeg vrtića "Osmjeh" za 2013. godinu

Članak 1.

            Daje se suglasnost na izvješće o izvršenju Financijskog plana Dječjeg vrtića "Osmjeh" za 2013. godinu .

Članak 2.

            Ova suglasnost stupa na snagu 8 dana od dana objave u «Službenom glasniku Zadarske županije».

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore