« Povratak

Općinsko vijeće - 18. sjednica - Zapisnik

 

                                                           Z A P I S N I K

- sa 18. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u četvrtak 15. prosinca 2011. godine u vijećnici Općine Starigrad u 09:00 sati.

 

Predsjednik Jure Tomić 18. sjednicu  sazvao je za 15. prosinca 2011. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 15. prosinca 2011. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici: predsjednik Jure Tomić, Nediljko Sjauš, Tome Dokoza, Ante Marasović, Ante Jukić, Tomica Milovac, Role Dokoza, Stanko Sjauš, Marijan Knežević, Dragan Jurlina, Josip Marasović, Jole Petričević i Tomislav Ramić

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenica načelnika Marina Vukić, pročelnik Ivan Bušljeta, viši stručni suradnik Marin Čavić i zapisničar Marija Jukić te građanin Nikola Tesla

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 18. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, prisutno je svih trinaest vijećnika.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog reda, predsjednik predlaže nadopunu Dnevnog reda sa slijedećom točkom:

- Suglasnost načelnika za potpisivanje ugovora o izradi studije valorizacije ruralnih turističkih potencijala za potrebe razvoja ruralnog turizma i ekološke proizvodnje hrane na području OS

Općinsko vijeće je jednoglasno prihvatilo nadopunu dnevnog reda te je utvrđen dnevni red na slijedeći način:

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje zapisnika sa 17.  sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
 2. Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika
 3. Izvještaj Uprave o stanju u tvrtci Argyruntum d.o.o. i smjernice za daljnji rad
 4. Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu
 5. Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 6. Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu
 7. Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2011. godinu
 8. Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu
 9. Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 10. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu
 11. Program javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2012. godinu
 12. Program javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2012. godinu
 13. Plan nabave za 2012. godinu
 14. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu
 15. Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu
 16. Odluka o projekciji Proračuna Općine Starigrad za razdoblje 2012.-2014. godine
 17. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2012. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“
 18. Odluka o donošenju plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite za Općinu Starigrad (plan se može vidjeti u prostorijama općine Starigrad)
 19. Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2012. godinu
 20. Odluka o rasporedu poslovnih prostora (kioska) na trgu Stjepana Radića u Starigradu-Paklenica
 21. Odluka o imenovanju direktora Argyruntuma
 22. Zamolbe        

Građanin Nikola Tesla napustio sjednicu.

Ad.1). Usvajanje Zapisnika sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad

Zapisnik sa sedamnaeste sjednice Općinskog vijeća dan na primjedbe. Primjedbi nije bilo te je Zapisnik prihvaćen jednoglasno.

Ad.2). Izvješće o učinjenom, inicijative i pitanja vijećnika

Načelnik Krste Ramić podnio je uvodno izlaganje vezano za aktualnosti u tijeku: završeni radovi na uređenju stare škole u Selinama, u tijeku su radovi sanacije lučice u Selinama te asfaltiranje nerazvrstanih cesta. Tomica Milovac postavlja pitanje vezano za proširenje igrališta u Tribnju Kruščici, asfaltiranje ulica u starom zaseoku Milovci, postavljanje javne rasvjete u ulici prema Bukočima. Ante Marasović upozorava na problem odvodnje oborinski voda te smatra da su loše izvedeni radovi na odvodnji, predlaže postavljanje ležećih policajaca u Pakleničkoj ulici, upozorava na devastaciju šetnice Kulina i na potrebu uređenja tržnice. Tome Dokoza postavlja petanje vezano uz izgradnju vodoopskrbnog sustava i traži izvješće Komisije za vodovodizaciju. Jole Petričević kao član Komisije izvješćuje da ista nije ništa uspjela napravite te da sa strane općine ne postoji iskrena volja da se riješi problem. Načelnik Krste Ramić izjavljuje da je ta tvrdnja „obična laž“. Načelnik odgovara na pitanja vijećnika Tomice Milovac na način da će se prijedlozi vijećnika uzeti u obzir kroz proračun naredne godine. U vezi sa pitanjem Ante Marasović izvještava da je predviđena izrada projektne dokumentacije za rješenje problema odvodnje. Nakon što je vijećnicima odgovorio na pitanja, predsjednik zatvara točku dnevnog reda.

Ad. 3). Izvještaj Uprave o stanju u tvrtci Argyruntum d.o.o. i smjernice za daljnji rad

Predsjednik daje riječ direktoru tvrtke Argyruntum Zoranu Vukić. Zoran Vukić izvješćuje vijeće o stanju u tvrdci koje je neodrživo, gubici su veliki te traži smjernice za daljnji rad. Načelnik čita neopozivu ostavku Jole Petričević na članstvo u Skupštini komunalnog poduzeća. Predsjednik prihvaća ostavku. Načelnik predlaže da se donesu smjernice za daljnji rad poduzeća te iznosi model za daljnje funkcioniranje poduzeća na način da se odvoji djelatnost odvoza otpada od ostalih djelatnosti i da se ta djelatnost da u koncesiju a ostale djelatnosti obavlja Argyruntum na način da za isto više ne dobivaju subvencije od općine već moraju ostvariti financijsku dobit koja bi im omogućila poslovanje, uvjet koncesionaru je pruzimanje minimalno 6 djelatnika koji radi na skupljanju otpada. Na temelju tog daje prijedlog za donošenje suglasnosti za reorganizaciju poduzeća a za isto će biti potrebno angažirati struku. Primjedbe dali: Tomica Milovac, Ante Marasović, Jole Petričević, Role Dokoza i Tome Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       S u g l a s n o s t

            načelniku Krsti Ramiću za poduzimanje radnji potrebnih za reorganizaciju tvrtke Argyruntum d.o.o.

Ad.4). Izmjene i dopune Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu

Načelnik daje izvješće o Izmjenama i dopunama Proračuna za 2011. godinu te predlaže izmjenu stavke koja se odnosi na javnu rasvjetu jer je u međuvremenu došlo do uvećanja u odnosu na prijdlog Odluke. Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o proračunu (NN broj 87/08) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće većinom glasova (12 glasova Za i 1 suzdržan), donosi

                                                                           O d l u k u

            o II. Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Starigrad za 2011. godinu koje se navedene u u tabeli u privitku.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.5). Izmjene Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić te pojasnio da se odluka temlji na Proračunu. Primjedbi i pitanjanije bilo.  Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 39/09, 79/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo

                                                                         O d l u k u   

            o II izmejnama Programa izgradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu. Programom se određuje izgradnja objekata i uređenje komunalne infrastrukture.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.6). Izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 39/09, 79/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo

                                                                          O d l u k u

            o II izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2011. godinu, kojim se određuje održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.7). Izmjene Programa javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2011. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjenik Jure Tomić. Primjedbi i pitanja nije bilo. Na temelju članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (NN broj 27/93, 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (NN broj 76/93, 11/94, 38/09), članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno, bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o II. Izmjenama Programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini, kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi idjelatnosti na području kulture.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.8). Odluka o Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je načelnik Krste Ramić, te izvjestio vijećnike kako je planirani Proračun za 2012.g. manji od onog za predhodnu godinu jer se ne očekuje pomoć države kao u 2011. godini. Plan Proračuna za 2012. godinu iznosi 12.392.550,00 kuna. Načelnik upozorava da je greškom predviđena stavka R0159-najam vozila za prijevoz bolesnika u iznosu od 70.000,00 kuna te predlaže da se ta stavka briše a da se za taj iznos uveća stavka R0097-Šetnica Kulina, te će iznositi 170.000,00 kuna. Primjedbe dali: Role Dokoza, Tomica Milovac, Tome Dokoza, Ante Marasović. Predsjednik upozorava vijećnika Tomicu Milovca zbog vrijeđanja vijećnika Ante Marasović te mu oduzima riječ. Predsjednik daje na glasanje amandaman HSS za izmjenu Pravilnika o stipendiranju studenata i uvrštenje prijedloga u proračun za 2012. godinu. Prijedlog HSS-a dan na glasanje, te sa 4 glasa Za i 8 Protiv nije prihvaćen. Na temelju članka 6. Zakona o proračunu (NN 87/08), članka  35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je većinom glasova (10 glasova Za, 2 Protiv i 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu, sastoji se od prihoda i izdataka koji se utvrđuju po organizacijskoj, programskoj i funkcijskoj klasifikaciji U Računu prihoda i rashoda.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.9). Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbi nije bilo. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 178/04, 39/09, 79/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k a

            o Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 2012. godine. Programom se određuje izgradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.10). Program održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 26/03, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u     

            o programu održavanja komunalne infrastrukture za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapinsika.

Ad.11). Program javnih potreba u sportu Općine Starigrad za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Pitanja i primjedbe dali: Tomica Milovac i Ante Marasović. Zbog vrijeđanja predsjednik obojici oduzeo riječ do kraja sjednice. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 76. Zakona o športu (NN broj 71/06, 124/10) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o Programu javnih potreba u sportu u 2012. godini, kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Općinu Starigrad.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.12. Program javnih potreba u kulturi Općine Starigrad za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), članka 76 9a Zakona o o financiranju javnih potreba u kulturi  (NN broj 27/93, 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o Programu javnih potreba u kulturi u 2012. godini, kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti na području kulture.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.13. Plan nabave za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 13. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 110/07, 125/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o Planu nabave za proračunsku 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapinsika.

Ad.14).Odluka o Izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (NN broj 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            O izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu. Ovom Odlukom određuje se struktura prihoda i rashoda Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu, njegovo izvršavanje, upravljanje prihodima, rashodima i izdacima, te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava.

Odluka čini sastavni dio Zapisnila.

Ad.15). Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. godinu i 2014. godinu

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 39. Zakona o proračunu (NN broj 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o Planu razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.16). Odluka o projekciji Proračuna Općine Starigrad za radoblje 2012.- 2014. godine

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 27. Zakona o proračunu (NN broj 87/08), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       O d l u k u

            o projekciji proračuna Općine Starigrad za razdoblje od 212. do 2014. godine.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.17). Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2012. goidnu Dječjeg vrtića „Osmjeh“

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Primjedbu dao: Jole Petričević Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je  većinom glasova (11 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o predhodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2012. godinu dječjeg vrtića „Osmjeh“, na prijedlog Upravnog vijeća dječjeg vrtića.

Odluka čini sastvni dio Zapisnika.

Ad.18). Odluka o donošenju plana zaštite i spašavanja i plana civilne zaštite za Općinu Starigrad

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09, 129/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je  jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o Planu zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za Općinu Starigrad, koji je izradila ovlaštena tvrtka Alfa Atest d.o.o. iz Splita.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.19). Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2012.g.

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić. Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 1.  Zakona o zaštiti i spašavanju (NN broj 174/04, 79/07, 38/09, 129/10), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je  jednoglasno (13 glasova Za), bez rasprave, donijelo

                                                                       Z a k l j u č a k

            o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2012. godinu.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.20). Odluka o rasporedu poslovnih prosotora na trgu Stjepana Radića u Starigradu-Paklenici

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić, te dao prijedlog kluba vijećnika HDZ-a kojim bi se dvije kućice razmještene do Vrila kamenog okrenule prema sjeveru zbog ograničenog prostora. Primjedbu dao: Jole Petričević. Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je  većinom glasova (12 glasova Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

            o rasporedu poslovnih prostora na trgu Stjepana Radića u Starigradu Paklenici.

Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

Ad.21). Odluka o imenovanju direktora Argyruntuma

Uvodno izlaganje podnio je predsjednik Jure Tomić, te izvjestio da direktoru ističe ugovor i predlaže da se produži za godinu dana. Primjedbu dao: Role Dokoza. Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09), i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ broj 16/09, 18/09), Općinsko vijeće je  većinom glasova (12 glasova Za, 1 Suzdržan), donijelo

                                                                       O d l u k u

             o produžetku menadžerskog ugovora s direktorom tvrtke Zoranom Vukić Argyruntum d.o.o. na rok od jedne (1) godine, po dosadašnjim uvjetima.

 

Ad.22). Zamolbe

Načelnik Krste Ramić izvješćuje o slijećim zamolbama:

- Ivan Adžić: zahtjev za otkup građevinskog zemljišta za potrebe legalizacije objekta.  Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o prihvaćanju zahtjeva Ivana Adžića za otkup građevinskog zemljišta a po cijeni koju odredi sudski vještak.

 

- Siniša Jurlina: zahtjev za otkup dijelaa č.z. 4510/1 k.o. Seline u površini od cca 130 m2 zbog legalizacije objekata. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            o prihvaćanju zahtjeva za otkup dijelaa č.z. 4510/1 k.o. Seline u površini od cca 130 m2 zbog legalizacije objekata a procjeni sudskog vještaka.

 

- Hamid Akhtarshenas: zamolba za odobrenje dokupa dijela č.z. 2779/1 k.o. Starigrad u površini od ca 150 m2, zbog uobličavanja parcele. Općinsko vijeće je jednoglasno (13 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se odbija zahtjev za otkup dijela č.z. 2779/1, jer preko navedene parcele ide jaruga za oborinske vode.

 

- Ivan Jurlina (Ićun): zamolba za oslobođenje od plaćanja zatezne katmate po Ugovoru o prodaji građevinskog zemljišta iz 2002. godine. Općinsko vijeće je većinom glasova (9 glasova Za, 4 Suzdržana), donijelo

O d l u k u

            kojom se Ivan Jurlina oslobađa plaćanja dijela kamata  od trenutka kad je ispunio cjelokupni dug prema Općini, ostali dio se ne oslobađa.

 

Sjednica je završila sa radom u 11.16 sati.

 

     Zapisničar                                                                                      Predsjednik OV

    Marija Jukić                                                                                  Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore