« Povratak

Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. - 2014. godinu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/7
Urbroj: 2198/09-1-11-1             
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08.), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br 3/06.), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine, d o n o s i

PLAN
razvojnih programa za 2012. godinu
s projekcijom za 2013. i 2014. godinu

Članak 1.

Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu sastoji se od dva dijela:

1. Plana razvojnih programa za 2012. godinu,

2. Projekcije plana razvojnih programa 2013.-2014. godinu.

Članak 2.

Planirano razdoblje izgradnje i dovršenja objekata prema planu za 2012. godinu je 31. 12. 2012. godine. Plan razvojnih programa usklađivat će se svaku godinu.

Članak 3.

Ovaj Plan razvojnih programa za 2012. godinu s projekcijom za 2013. i 2014. godinu stupa na snagu
01. 01. 2012. godine, a objavit će se u «Službenom glasniku Zadarske županije.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 Plan razvojnih programa za 2012. i Proj. za 2013.-2014. godinu ( obračun )

 

^ Gore