« Povratak

Dječji vrtić "Osmjeh" - Financijski plan - 2012. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-02/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-2
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine daje 

PRETHODNU SUGLASNOST
na
Financijski plan za 2012. godinu
Dječjeg vrtića "Osmjeh"

Članak 1.

            Daje se predhodna suglasnost na Financijski plan za 2011. godinu dječjeg vrtića "Osmjeh".

 

Obrazloženje

            Upravno vijeće dječjeg vrtića "Osmjeh" uputilo je prijedlog  Financijskog plana za 2012. godinu na predhodnu suglasnost Općinskom vijeću Općine Starigrad.

            Sukladno članku 35. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN 10/97, 107/07) i članku 45. Statuta Dječjeg vrtića "Osmjeh", Općinsko vijeće Općine Starigrad je na 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine donijelo odluku kako je navedeno u izreci.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore