« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-1             
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08. i 36/09.), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine,  d o n o s i  

II   I Z M J E N E
P R O G R A M A
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2011. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području općine Starigrad  i to:

- Izgradnja groblja
- Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina i Pisak
- izgradnja vodovodne mreže
- izgradnja javne rasvjete
- izgradnja tržnice
- Trg Stjepana Radića
- izrada prostorno planske, urbanističke i projektne dokumentacije
- izrada projektne i natječajne dokumentacije

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna                               1.050.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica                       1.300.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                                   400.000,00 kn
d) ostali Općinski. prihodi                                                                    842.000,00 kn
            e) Prenešena sredstva iz predhod. godina                                         130.000,00 kn

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2011. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

                                                                                                                             Novi iznos

1. Izgradnja groblja

- Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ............   2.200.000,00 kn        2.622.000,00 kn
- Mrtvačnica Seline ......................................................      200.000,00 kn                        0,00 kn
- Radovi na groblju D. Punta Tribanj-Kruščica .............       100.000,00 kn             30.000,00 kn
- Spomeničko-memor. plato na novog groblju ............         50.000,00 kn             10.000,00 kn
 
Ukupno: ..................................     2.550.000,00 kn  ...  2.662.000,00 kn       
 
Izvor:  ● Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica ............    800 000,00 kn
           ● Komunalni doprinos ...........................................................    300.000,00 kn
           ● Pomoći iz državnog i županijskog proračuna .....................  1.050.000,00 kn
                       ● Ostali Općinski. prihodi ......................................................    412.000,00 kn
                       ● Prenešena sredstva iz predhod. godina ...........................    100.000,00 kn
 

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina i Pisak

- Šetnica Kulina i Pisak ................................................   200.000,00 kn                        0,00 kn
                                                                                 
                                               Ukupno: .......................   200.000,00 kn  .......               0,00 kn

                                                                                                

3. Vodovodna mreža

           - Izgradnja vodovodne mreže ......................................   200.000,00 kn              60.000,00 kn
 
                                   Ukupno: ........................   200.000,00 kn  .......     60.000,00 kn
 
Izvor:  ●  Ostali opć. prihod..............................................................     60.000,00 kn

 

4.  Izgradnja javne rasvjete

- Javna rasvjeta na području Općine Starigrad ............   100.000,00 kn            150.000,00 kn
 
                                                  Ukupno: .................................   100.000,00 kn  .......   150.000,00 kn
 
Izvor:  ● Komunalni doprinos ..........................................................    100.000,00 kn
           ● Prihodi od prodaje zemljišta .............................................      50.000,00 kn
 

5. Izgradnja tržnice

- Izgradnja tržnice .......................................................     10.000,00 kn
 
                                     Ukupno: ..................................     10.000,00kn
 
Izvor:  ● Prihodi od prodaje zemljišta .............................................      10.000,00 kn

 

6. Trg Stjepana Radića

            - Uređenje trga Stjepana Radića – kamene kućice ......   360.000,00 kn             320.000,00 kn
                                                                                             
        Ukupno: ...........................   360.000,00 kn  ........   320.000,00 kn
 
Izvor:  ● Ostali opć. prihodi .............................................................    120.000,00 kn
           ● Prihodi od prodaje zemljišta ..............................................    200.000,00 kn

 

7. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija

- prostorno planska i projektna dokumentacija ..........   300.000,00 kn             240.000,00 kn
- Uvođenje GIS-a ........................................................   100.000,00 kn                          0,00 kn
       
     Ukupno: .................................................................   400.000,00kn  .........   240.000,00 kn
 
Izvor:  ● Ostali opć. prihodi ..............................................................      40.000,00 kn
           ● Prihodi od prodaje zemljišta ...............................................    200.000,00 kn

 

8. Izrada projektne dokumentacije

- projektna dokum. – javni putevi ...............................    70.000,00 kn                          0,00 kn
- projektna dokum. – groblje Seline ............................    70.000,00 kn                70.000,00 kn
- projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac .........................   100.000,00 kn             100.000,00 kn
- projkt. dokum – zgrada Općine .................................     70.000,00 kn               70.000,00 kn
- projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. ...............    300.000,00 kn               20.000,00 kn
- projektna dokum. – Vodovod Starigrad - Tribanj ......    100.000,00 kn               20.000,00 kn
 
                                                                   Ukupno: ...............    710.000,00 kn  ........  280.000,00 kn
 
 Izvor:  ● Ostali opć. prihodi .............................................................    210.000,00 kn
                        ● Prenešena sredstva iz predhod. godina ...........................      30.000,00 kn
                        ● Prihodi od prodaje zemljišta .............................................      40.000,00 kn

 

Ukupno: ................................................................  4.530.000,00 kn  ...  3.722.000,00 kn

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 15. prosinca 2011. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore