« Povratak

Plan  nabave za 2012. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/6
Urbroj: 2198/09-1-11-1
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju  članka 13. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» br. 110/07., 125/08.) te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine,  d o n o s i

PLAN  NABAVE
za proračunsku 2012. godinu

Članak 1.

Plan nabave sadrži plan nabave roba, usluga i radova za 2012. godinu na području Općine Starigrad.

Članak 2.

Planirana vrijednost iz plana ostvarit će se putem Proračuna Općine Starigrad za 2012. godinu.

Članak 3.

Plan nabave sastoji se od:

PLAN NABAVE ROBA, USLUGA I RADOVA ZA 2012. GODINU

Red.
broj
Pozicije
proračunu
Opis predmeta nabave
Plan za 2012. god.
1.
R0004
Izdaci za organizaciju proslave dana Općine
35.000,00
2.
R0005
Nagrade i priznanja
15.000,00
3.
R0015
Seminari, savjet. i simpoziji                 
7.000,00
4.
R0017
Uredski materijal
25.000,00
5.
R0018
Literatura
6.000,00
6.
R0019
Materijal i sred. čiš. i održ
1.500,00
7.
R0020
Ostali mater. za potrebe red. posl
5.000,00
8.
R0021
Električna energija
50.000,00
9.
R0022
Gorivo za općinski automobil
25.000,00
10.
R0023
Sitni inventar i autogume
6.000,00
11.
R0024
Usluge telefona i mobitela
30.000,00
12.
R0025
Poštarina
40.000,00
13.
R0026
Usl. tek. i inv. održ. postr. i opreme
7.000,00
14.
R0027
Usluge održavanja općin. vozila
25.000,00
15.
R0028
Usluge tek. i invest. održavanja općin. objekata
12.000,00
16.
R0029
Usluge promiđ., inform.
55.000,00
17.
R0030
Usluge oglašavanja
45.000,00
18.
R0031
Opskrba vodom
130.000,00
19.
R0032
Ostale komunalne usluge
2.000,00
20.
R0034
Usluge odvjetnika
110.000,00
21.
R0035
Geodet. i katastarske usluge
100.000,00
22.
R0036
Usluge vještačenja
20.000,00
23.
R0037
Računovodstvene usluge
10.000,00
24.
R0038
Usluge javnog bilježnika
        10.000,00
25.
R0039
Ostale intelektualne. usluge
          5.000,00
26.
R0040
Računalne usluge
        65.000,00
27.
R0041
Usluge održavanja računala
        45.000,00
28.
R0042
Grafičke i tiskarske usluge
        20.000,00
29.
R0043
Usluge pri registraciji vozila
          1.500,00
30.
R0044
Premije osiguranja
        10.000,00
31.
R0045
Premije osiguranja ostale imovine
          4.000,00
32.
R0046
Dopunsko zdravstveno osiguranje
        10.200,00
33.
R0003
R0047
Reprezentacija
        15.000,00
      100.000,00
34.
R0050
Ostali rashodi poslovanja
        25.000,00
35.
R0051
Bankarske i usluge platnog prometa
          8.000,00
36.
R0057
Računala i rač. oprema
        20.000,00
37.
R0058
Ostala uredska oprema
        15.000,00
38.
R0059
Telefoni i komun. oprema
          2.000,00
39.
R0060
Ulaganja u računal. programe
        10.000,00
40.
R0072
Micro-project- e-opcina
        14.400,00
41.
R0073
Troškovi upravljanja projektima
        20.000,00
42.
R0079
Električna energ. za javnu rasvjetu
      440.000,00
43.
R0080
Održ. javne rasvjete
      150.000,00
44.
R0081
Održavanje i sanacija nerazvr. cesta
      200.000,00
45.
R0082
EIB II – Sanac. i modern. nerazvr. cesta
      170.000,00
46.
R0083
Uređenja groblja Sv. Trojice u Šibuljini
       50.000,00
47.
R0084
Održavanje javnih površina na području Općine
      200.000,00
48.
R0085
Priprema terena za postavljanje kamenih kioska
      250.000,00
49.
R0086
Usluge čišćenja i uređenja javn. površina
      140.000,00
50.
R0087
Deratizacija i dezinsekcija
        80.000,00
51.
R0088
Usluge održ. deponija otpada
      300.000,00
52.
R0089
Sanacija lučice Seline i dužobalne šetnice
      500.000,00
53.
R0090
Tekuće i invest. održavanje plaža
        40.000,00
54.
R0091
Usluge tek. i invest. održavanja igrališta
      250.000,00
55.
R0092
Sanacija i uređenje objekata u vlasništvu Općine
      300.000,00
56.
R0093
Sanacija stare škole u Selinama
      150.000,00
57.
R0095
Novo groblje Starigrad
      800.000,00
58.
R0096
Izgradnja mrtvačnice Seline
      200.000,00
59.
R0097
Šetnica Kulina
      170.000,00
60.
R0098
Groblje D. Punta u Tribnju
      100.000,00
61.
R0099
Izgradnja vodovodne mreže
      200.000,00
62.
R0100
Spomen. memor. plato na Novom groblju
        50.000,00
63.
R0101
Javna rasvjeta na području Općine Starigrad
      100.000,00
64.
R0102
Izgradnja tržnice
        10.000,00
65.
R0103
Uređenje trga Stjepana Radića – kameni kiosci
   1.300.000,00
66.
R0104
Prostorno planaska i projekt. dokumentacija
      100.000,00
67.
R0105
Uvođenje GIS-a
      100.000,00
68.
R0105
Projekt. dokum.- zgrada Općine
        70.000,00
69.
R0106
Proj. dokum. – javni putevi
        70.000,00
70.
R0107
Proj. dokum. – groblje Seline
        70.000,00
71.
R0108
Projekt. dokum. ŠRC Kruškovac
      185.000,00
72.
R0109
Proj. dokum. – zgrade u vlasn. Općine Starigrad
      150.000,00
73.
R0110
Proj. dokum. – sustav kanalizacije i pročiščavanja
      100.000,00
74.
R0111
Projekt.. dokum.- Vodovod Starigrad – Tribanj
      100.000,00
75.
R0112
Projek. dokumenatacija – obalni pojas
      100.000,00
76.
R0113
Otkup zemljišta za potrebe Općine
      100.000,00
77.
R0114
Usluge tek. i invest. održavanja kult. dobara
        10.000,00
78.
R0160
Razvojni projekti – gospodarenje resursima
        50.000,00

 

Članak 4.

Ovaj plan nabave primjenjivat će se od 01.siječnja 2012. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije"

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore