« Povratak

Sustav zaštite i spašavanja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-03/11-1/5
Urbroj: 2198/09-1-11-1             
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09, 127/10) te članka  31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj:16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj dana 15. prosinca 2011. godine,  d o n o s i

ODLUKU
o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite
za Općinu Starigrad

Članak 1.

Donosi se Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za Općinu Starigrad koje je izradila ovlaštena tvrtka ALFA ATEST d.o.o., Poljička cesta 32, 21 000 Split, u prosincu 2011. godine.

Članak 2.

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore