« Povratak

Sustav zaštite i spašavanja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinski načelnik
 
Klasa: 810-09/11-01/1
Urbroj: 2198/09-2-11-1
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 29. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka 48. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 16/09), Općinski načelnik Općine Starigrad, dana 15. prosinca 2011. godine, d o n o s i 

PRIJEDLOG
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Općine Starigrad za 2012. godinu

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2011. godini koju je predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2012. godini.

3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2011. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2012. godini čine sastavni dio ovog Zaključka.

 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Općinski načelnik:

                                                                               Krste Ramić dipl. oec.

 

 

ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD U 2011. GODINI

UVOD

            Sustav zašite i spašavanja je oblik pripremanja i sudjelovanja sudionika zaštite i spašavanja u reagiranju na katastrofe i velike nesreće, te ustrojavanja, pripremanja i sudjelovanja operativnih snaga zaštite i spašavanja u prevenciji, reagiranju na katastrofe i otklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofa.

            Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, u okviru svojih prava i obveza utvrđenih Ustavom i zakonom, uređuju, planiraju, organiziraju, financiraju i provode zaštitu i spašavanje.

            Člankom 28. Zakona o zaštiti i spašavanju („Narodne novine“, broj: 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) definirano je da predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje, ili pri donošenju proračuna, razmatraju i analiziraju stanje sustava zaštite i spašavanja, donose smjernice za organizaciju i razvoj istog na svom području, utvrđuju izvore i način financiranja, te obavljaju i druge poslove zaštite i spašavanja utvrđene zakonom.

STANJE SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

            Dosadašnje stanje organiziranosti sustava zašite i spašavanja na području Općine Starigrad karakterizira činjenica da je isti do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju (Narodne novine br. 174/04) bio organiziran i provođen sukladno odredbama Zakona o unutarnjim poslovima, koje su se odnosile na civilnu zaštitu, te Zakona o zaštiti od požara, Zakona o vatrogastvu, Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda i pod zakonskim propisima donesenim temeljem navedenih zakona.

            Do donošenja Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Starigrad je donijela i provela slijedeće akte iz područja zaštite i spašavanja:

1.  Procjenu ugroženosti stanovništva i materijalnih dobara od prirodnih i civilizacijskih katastrofa koju je Općinsko vijeće Općine Starigrad donijelo na svojoj sjednici 44. sjednici održanoj dana 30. lipnja 2004. godine;
2.  Procjenu ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija za Općinu Starigrad - 2000. godine;
3.  Plan zaštite od požara za Općinu Starigrad - 2000. godine;
4.  Odluku o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda;
5.  Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite;
6.  Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja;
7.  Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone;
            8.  Odluka o potvrđivanju zapovjednika i zamjenika zapovjednika DVD-a Starigrad Paklenica.

U periodu od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, ustrojavanju i organizacijom rada Državne uprave za zaštitu i spašavanje, osnivanjem Područnog ureda u Zadru, te donošenja novih podzakonskih propisa na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju, Općina Starigrad je izradila i donijela sljedeće akte:

• Reviziju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija – 2008. godine
            • Reviziju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija – 2008. godine
            • Program aktivnosti u provedbi operativnih aktivnosti u zaštiti od požara Općine
              Starigrad – 2011. godine
           • Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih  mjera zaštite od
               požara od inetresa za RH  za područje Općine Starigrad u 2011. godini
            • Operativni plan evakuacije i zbrinjavanja turista na prostoru Općine Starigrad 2011. godine
• Odluku o imenovanju članova stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad – 2009. godine
• Odluku o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Općine Starigrad
• Odluku o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad
• Rješenje o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite Općine Starigrad
• Odluku o imenovanju povjerenika Civilne zaštite za područje Općine
            • Odluku o određivanju operativnih snaga zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
               interesa za zaštitu i spašavanje na području Općine Starigrad
• Operativne planove zaštite od požara vezane za pripremu i provedbu protupožarne sezone
• Poslovnik o radu Stožera zaštite i spašavanja
• Odluku o motriteljsko dojavnoj službi
• Plan motrenja, čuvanja i ophodnje otvorenog prostora, građevina, dijelova građevina
   i površina za koje prijeti povećana opasnost za nastanak i širenje požara
• Plan korištenja teške građevinske mehanizacije za žurnu izradu prosjeka i probijanje
   protupožarnih putova
• Plan pozivanja Stožera zaštite i spašavanja
• Procjenu ugroženosti stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od
   katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Starigrad
• Plan zaštite i spašavanja i plan civilne zaštite za područje Općine Starigrad
• Proračun Općine Starigrad sa osiguranim sredstvima za provođenje zadaća iz
   područja zaštite od požara, te zaštite i spašavanja

 

Općina Starigrad je kroz proteklu godinu uredno i u zakonom propisanom opsegu financirala troškove zaštite i spašavanja što potvrđuju nalazi inspekcijskih službi u obavljenim redovitim i izvanrednim nadzorima.

 

STANJE PO VAŽNIJIM SASTAVCIMA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

1.     CIVILNA ZAŠTITA

1.1.  STOŽER ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Odlukom o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad, na temelju Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja Stožer zaštite i spašavanja čine:

▪ Marina Vukić, Zamjenica načelnika Općine Starigrad, Načelnica stožera
▪ Ante Marasović, Zapovjednik DVD – a Starigrad, Zamjenik načelnice stožera
▪ Mario Zubčić, Voditelj odsjeka za komunalne poslove i prostorno planiranje, član stožera
▪ Franjo Špalj, član stožera
▪ Ante Jukić, član stožera
▪ Josip Marasović, član stožera
▪ Zoran Vukić, član stožera

Stožer zaštite i spašavanja imenuje se za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i velike nesreće.

Sukladno članku 6. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. broj 79/07.) Zapovjedništvo ZiS-a je preimenovano u Stožer zaštite i spašavanja.

1.2.  ZAPOVJEDNIŠTVO CIVILNE ZAŠTITE

Rješenjem o imenovanju Zapovjednika civilne zaštite Općine Starigrad, temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju i Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja u Zapovjedništvo CZ imenovani su:

▪ Branko Brko, Inspektor zaštite i spašavanja Područnog ureda Zadar - Zapovjednik
▪ Zoran Vukić, Općina Starigrad – zamjenik zapovjednika
▪ Ante Marasović, Općina Starigrad - član

Zapovjedništvo civilne zaštite Općine poziva se i aktivira u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Općine Starigrad, za zapovijedanje aktivnostima, snagama i sredstvima civilne zaštite.

1.3. PREVENTIVA I PLANOVI CZ

Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 11. sjednici održanoj dana 20. listopada 2010. godine donijelo je Procjenu ugroženosti stanovništva materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Starigrad, a dana 15. prosinca 2011. godine donijelo Plan zaštite i spašavanja i Plan civilne zaštite za područje Općine Starigrad  na temelju kojih će se postupati odnosno ustrojavati sustav zaštite i spašavanja te donositi akti koji proizlaze iz spomenute procjene i planova.

Građani su upoznati o uvođenju i značaju jedinstvenog broja za hitne pozive 112, a vlasnici i korisnici objekata u kojima se okuplja veći broj ljudi o postavljanju na vidljivom mjestu na svojim objektima obavijesti o novim znakovima za uzbunjivanje.

Upoznavanje građana provođeno je putem sredstava javnog informiranja te kroz rad mjesnih odbora i drugih institucija Općine.

1.4. SKLONIŠTA

Da bi se posljedice ugrožavanja ljudi, materijalnih dobara i okoliša smanjile na najmanju moguću mjeru, potrebno je uspostaviti optimalan odgovor na ugrožavanja sa stanovišta prostornog planiranja, uređenja, organizacije, razvoja i izgradnje prostora te je neophodno i mjere zaštite i spašavanja postaviti integralno, u svim vrstama učešća u prostornom planiranju.

Općina Starigrad je obvezna na svom području osigurati uvjete za sklanjanje ljudi, materijalnih, kulturnih i drugih dobara u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, br: 14/11) gdje su propisane mjere zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti, te propisani kriteriji za gradnju skloništa na području Općine.

 

2. VATROGASTVO

            Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad je osnovano 27. 06. 1982. godine.

U DVD Starigrad 2010. godine zaposlena su dva profesionalca, pored koji još  djeluje 20 operativnih članova koji su spremni intervenirati u propisanom roku. U slučaju potrebe spremno je intervenirati 20 odnosno 5 - 6 u jednoj smjeni. 

Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad raspolaže s 1 navalnim vozilom, 1 vatrogasnom cisternom i 25 naprtnjača V - 25.

Vozila su tehnički ispravna, registrirana i opremljena radio vezom i potrebnom opremom.

DVD Starigrad u 2011. godini imao je 27 intervencija, a većina se odnosila na požare na otvorenom prostoru odnosno po jednu intervenciju na gorećem automobilu i električnom stupu.

Općina Starigrad je u 2011. godini, za rad DVD - a izdvojila 281.751,00 kunu.

Temeljem narečenog može se istaknuti da je vatrogasna postrojba (dobrovoljna) efikasno obavila sve zadaće u tekućoj godini, što je rezultiralo uspješnim stanjem protupožarne zaštite na području Općine iako nisu osigurani svi kriteriji koji su propisani Zakonom i pod zakonskim aktima.

 

3. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

Službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti predstavljaju okosnicu sustava zaštite i spašavanja na području Općine. Službe i pravne osobe koje imaju zadaće u sustavu zaštite i spašavanja, a osobito one u vlasništvu Općine imaju obvezu uključivanja u sustav zaštite i spašavanja kroz redovnu djelatnost, posebno u slučajevima angažiranja prema Planu djelovanja civilne zaštite.

Utvrđeni su načini dogradnje i jačanja dijela njihovih sposobnosti koji su posebno značajni za sustav zaštite i spašavanja.

Mora se posebno naglasiti uloga i aktivnosti prilikom angažiranja na poslovima zaštite i spašavanja:

-  Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o.
-  Hitna pomoć koja se nalazi u Posedarju te pokriva i područje Općine Starigrad
-  Crveni križ: DDK Aktiv Starigrad
-  Veterinarske službe iz Zadra i Obrovca
-  Javno zdravstvo - Ordinacija opće medicine, Stomatološka ordinacija
-  HEP, DP Elektra Zadar, Ispostava Starigrad
-  Vodovod d.o.o. Zadar, Ispostava Starigrad
-  Hrvatske šume d.o.o., UŠP Split, Šumarija Zadar
-  JU NP Paklenica
-  DVD Starigrad Paklenica
-  ŽC 112
-  HGSS

Sve obveze nositelja zadaća u zaštiti i spašavanju utvrđene su Procjenom stanovništva, kulturnih i materijalnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Starigrad za koju je još potrebno donijeti i Planove zaštite i spašavanja za područje nadležnosti Općine Starigrad koji proizlaze iz Procjene.

 

Smjernicama za razvoj i organizaciju sustava zaštite i spašavanja Općine Starigrad u 2012. god. treba utvrditi potrebne aktivnosti, pravce djelovanja i financijska sredstva sa ciljem što kvalitetnijeg razvoja istog.

SMJERNICE
ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA
NA PODRUČJU OPĆINE STARIGRAD U 2012. GODINI

Sukladno razmjeru opasnosti, prijetnji i posljedica nesreća, većih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti ljudi, okoliša, materijalnih i kulturnih dobara, s ciljem zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava zaštite i spašavanja (civilna zaštita, vatrogasne postrojbe i zapovjedništva, udruge građana od značaja za zaštitu i spašavanje, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti) donose se smjernice za organizaciju i razvoj sustava za zaštitu i spašavanje u 2012. godini.

Smjernice se odnose na sljedeće:

1.   CIVILNA ZAŠTITA ( Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad, zapovjedništvo, postrojbe i druge organizirane snage civilne zaštite )

Temeljem članka 9. stavka 2. Zakona o zaštiti i spašavanju te sukladno članku 6. Pravilnika o pozivanju, mobilizaciji i aktiviranju operativnih snaga zaštite i spašavanja («Narodne novine», broj 40/08) Općinsko vijeće Općine Starigrad je dana 09. srpnja 2009. godine donijelo Odluku o imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

Načelnik Stožera zapovjedništva zaštite i spašavanja Općine Starigrad po funkciji je i na temelju posebnih propisa Zamjenik načelnika.

Stožer zaštite i spašavanja osnovan je za upravljanje i usklađivanje aktivnosti operativnih snaga i ukupnih ljudskih i materijalnih resursa zajednice u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i veće nesreće s ciljem sprječavanja, ublažavanja i otklanjanja posljedica katastrofe i veće nesreće.

Doneseni su Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Starigrad te Plan zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Općine Starigrad.

Za potrebe civilne zaštite u Proračunu Općine Starigrad za 2012. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 368.000,00 kuna.

Tijekom 2012. godine na temelju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za Općinu Starigrad, Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite za područje Općine Starigrad, potrebno je osposobiti Postrojbu civilne zaštite opće namjene veličine 20 pripadnika te istu opremiti i obučiti.

 

2.   VATROGASTVO ( Dobrovoljno vatrogasno društvo)

Uvažavajući realno stanje zaštite od požara na području Općine Starigrad vezano na djelovanje vatrogasnih postrojbi, ovim smjernicama iskazuju se bitne odrednice materijalno-tehničkog razvoja, razvoja kadrovskih kapaciteta, sustava organizacije i djelovanja te pregled financijskih sredstava u Proračunu za te namjene s ciljem jačanja spremnosti za djelovanje u jedinstvenom sustavu zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2012. godini.

Broj, vrsta, opremljenost i veličina vatrogasnih postrojbi određena je Revizijom Plana zaštite od požara iz 2008. godine, a na temelju Revizije Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija iz 2008. godine.

Na području Općine Starigrad djeluje Dobrovoljno vatrogasno društvo Starigrad Paklenica, ustrojeni na način da obavljaju preventivnu djelatnost sukladno članku 1. Zakona o vatrogastvu, a mogu se koristiti na pomoćnim poslovima prilikom intervencija većih razmjera.

Neophodno je i dalje provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih te redovito obavljati liječničke preglede.

U području rada sa članstvom posebnu pažnju kao i proteklih godina potrebno je posvetiti vatrogasnoj mladeži, kao potencijalnim budućim operativnim vatrogascima, ali i zbog indirektnog stjecanja opće kulture i naobrazbe.

Sredstva za financiranje Dobrovoljnog vatrogasnog društva prikazana su tabeli u prilogu.

 

3.   SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVNE DJELATNOSTI

            Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o.

            Komunalno poduzeće Argyruntum d.o.o. komunalno je poduzeće čiji je osnivač i vlasnik Općina Starigrad.  Djelatnost poduzeća je održavanje čistoće, uređenje javnih površina, plaža, groblja, odvoz komunalnog i tehnološki neopasnog otpada. Posjeduje dva kamiona za odvoz komunalnog otpada, Kamion kiper sa kranom troosovinac, nosivosti 15 tona, manji dostavni kamion kiper nosivosti 860 kg i jedan radni stroj – samohodni kopač.

            Služba hitne medicinske pomoći

            Na području Općine Starigrad tijekom godine djeluje tim hitne medicinske pomoći iz Posedarja, a tijekom sezone zbog povećanog priljeva turista i zbog duljine vremena potrebnog za intervenciju od cca 40 – ak minuta pa se iz tog razloga angažira  dodatni tim hitne medicinske pomoći tijekom sezone koji je stacioniran u mjestu Starigrad Paklenica.

            Početkom 2012. godine će na području Općine Starigrad, sa sjedištm u mjestu Seline,  početi sa radom ispostava hitne medicinske pomoći koja će djelovati u sklopu zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije.

            Crveni križ

            Crveni križ na području Općine Starigrad  kroz DDK Aktiv Starigrad organizira redovite akcije davanja krvi te ima 110 članova od čega 50 –ak aktivnih.

            Veterinarske službe

Na prostoru Općine Starigrad obavljanje javnih ovlasti iz područja veterinarstva vrše veterinarske službe iz Zadra i Obrovca koje provode zakonom propisane mjere vezne uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša.

Hrvatska gorska služba spašavanja

Na prostoru Općine Starigrad djeluje i Gorska služba spašavanja iz Zadra koji provode mjere vezane uz zaštitu ljudi, životinja i okoliša.

Javno zdravstvo

            Na prostoru Općine Starigrad postoji ordinacija opće medicine (kojoj se u ljetnim mjesecima pridružuje još jedan medicinski tim) i stomatološka ordinacija.

Ostale pravne osobe

            Na prostoru Općine Starigrad registrirane su i djeluju pravne i fizičke osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom ili drugom sličnom djelatnošću od interesa za zaštitu i spašavanje, te se one po potrebi u slučaju izvanrednih situacija, a u suradnji sa drugim nadležnim službama, mogu svojim zaposlenicima, poslovnim prostorima i postojećom mehanizacijom uključiti u pomoć žrtvama većih nesreća i katastrofa.

Koordinaciju aktivnosti različitih službi, ustanova i drugih skupina građana u izvanrednim situacijama obavljati će Stožer zaštite i spašavanja.

 

4.   ZAVRŠNE ODREDBE

Kao osnovni oblik organiziranja stanovništva za vlastitu zaštitu, te za pružanje pomoći drugima kojima je ta zaštita nužna, potrebno je osposobljavati i opremati stanovništvo za mogućnost pružanja osobne i uzajamne zaštite, osobito za slučajeve izvanrednih situacija nastalih uslijed prirodnih ili tehnoloških nesreća i katastrofa.

U toku 2012. godine potrebno je osposobiti Stožer zaštite i spašavanja za brzo i kvalitetno funkcioniranje u izvanrednim situacijama, kao i jačati dijelove sustava zaštite i spašavanja osposobljavanjem i opremanjem za djelovanje u izvanrednim situacijama.

Nastaviti suradnju sa Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Zadar s ciljem jačanja i usavršavanja operativnih i drugih snaga zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad.

 

 

Prilog 1

IZVOD IZ PRORAČUNA OPĆINE STARIGRAD O VISINI OSIGURANIH
SREDSTAVA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U
2012. GODINI

 

Red.
br.
OPIS POZICIJE
Realizirano u
2011. god. u kn
Planirano za
2012. god. u kn

1.

VATROGASTVO i CIVILNA ZAŠTITA

 

 

Dobrovoljna vatrogasna postrojba

281.751,00

280.000,00

SUSTAV 112 - VJEŽBE

 

10.000,00

Ukupno

281.751,00

290.000,00

2.

SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU REDOVITE DJELATNOSTI (Hitna pomoć, javno zdravstvo, Crveni križ, Komunalno poduzeće, kao i pravne osobe koje se bave građevinskom, prijevozničkom, turističkom i drugim djelatnostima od interesa za zaštitu i spašavanje)

 

CK          18.000,00

HGSS            7.000,00

HMT          21.000,00

PZS          17.775,00

 

 

CK          30.000,00

HGSS            7.000,00

HMT          21.000,00

PZS          20.000,00

 

Ukupno

63.775,00

78.000,00

SVEUKUPNO ZA SUSTAV ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

345.526,00

368.000,00

 

 

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 810-09/11-01/1
Urbroj: 2198/09-1-11-2
             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju članka 28. stavak 1. alineja 1. Zakona o zaštiti i spašavanju («Narodne novine», br 174/04. i 79/07.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj: 16/09)  Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 18. sjednici održanoj dana 15.  prosinca 2011. godine, d o n o s i 

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2011. godinu i donošenju Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2012. godinu

1. Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2011. godini koju je predložio Stožer zaštite i spašavanja Općine Starigrad.

2. Donose se Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2012. godini.

3. Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2011. godini i Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad u 2012. godini čine sastavni dio ovog Zaključka.

 4. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenog glasniku Zadarske županije“.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore