« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/2
Urbroj: 2198/09-1-11-1             
 
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08. i 36/09.), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad  i to:

- Izgradnja groblja
- Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina i Pisak
- Izgradnja vodovodne mreže
- Izgradnja javne rasvjete
- Izgradnja tržnice
- Trg Stjepana Radića
- Izrada prostorno planske, urbanističke i projektne dokumentacije
- Izrada projektne i natječajne dokumentacije

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna                                100.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica                     1.000.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                              1.150.000,00 kn
d) Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi                                        1.455.000,00 kn
            e) Prenešena sredstva iz predhod. godina                                       200.000,00 kn

 

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2012. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

 

1. Izgradnja groblja

-  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ............................    800.000,00 kn
-  Mrtvačnica Seline ......................................................................    200.000,00 kn
-  Radovi na groblju D. Punta Tribanj-Kruščica .............................    100.000,00 kn
-  Spomeničko-memor. plato na novog groblju ............................       50.000,00 kn
 
Ukupno: ................ 1.150.000,00 kn       
 
Izvor:  ● Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica .........    800.000,00 kn
           ● Prihodi od komunalnog doprinosa ..................................    350.000,00 kn

 

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina

- Šetnica Kulina ............................................................................  170.000,00 kn
 
Izvor:  ● Prihodi od prodaje zemljišta ..........................................     50.000,00 kn
           ● Prihodi od komunalnog doprinosa ..................................     50.000,00 kn
           ● Prihodi od poreza i ostali Opć. prihodi ............................     70.000,00 kn

 

3. Vodovodna mreža

-Izgradnja vodovodne mreže ...........................................  200.000,00 kn
 
Izvor:  ● Pomoći iz državnog i županijskog proračuna .................     50.000,00 kn
           ● Prihodi od komunalnog doprinosa ..................................     50.000,00 kn
           ● Prihodi od poreza i ostal. Opć prihodi ............................    100.000,00 kn

 

4.  Izgradnja javne rasvjete

            - Javna rasvjeta na području Općine Starigrad ................  100.000,00 kn
 
Izvor:  ● Prihodi od komunalnog doprinosa ..................................   100.000,00 kn
 

5. Izgradnja tržnice

            - Izgradnja tržnice ............................................................ 10.000,00 kn
 
Izvor:  ●  Prihodi od poreza i ostali Opć. prihodi ...........................   10.000,00 kn

 

6. Trg Stjepana Radića

- Uređenje Trga Stjepana Radića – kameni kiosci ............ 1.300.000,00 kn
 
Izvor:  ● Pomoći iz državnog i županijskog proračuna ..................      50.000,00 kn
           ● Prihodi od komunalnog doprinosa ...................................    550.000,00 kn
● Prihodi od prodaje zemljišta ...........................................    150.000,00 kn
● Prihodi od poreza i ostal. Opć prihodi .............................    300.000,00 kn
●  Prenešena sredstva iz predhod. godina ........................      50.000,00 kn
 

7. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija

            - prostorno planska i projektna dokumentacija ................    100.000,00 kn
            - Uvođenje GIS-a ..............................................................    100.000,00 kn
     
                                                ukupno...............................   200.000,00 kn
 
Izvor:  ● Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi .............................    200.000,00 kn

 

8. Izrada projektne dokumentacije

            - projektna dokum. – javni putevi .....................................     70.000,00 kn
            - projektna dokum. – groblje Seline ..................................     70.000,00 kn
            - projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac................................    185.000,00 kn
 - projkt. dokum – zgrade u vlasn. Općine Starigrad .........    150.000,00 kn
            - projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. .....................    100.000,00 kn
            - projektna dokum. – Vodovod Starigrad - Tribanj ............    100.000,00 kn
            - projekt. dokum. – obalni pojas .......................................    100.000,00 kn
 
                                                                          Ukupno: ..........................   775.000,00 kn
 
 Izvor:  ● Prihodi od poreza i ostali opć. prihodi ............................    575.000,00 kn
                        ● Prenešena sredstva iz predhod. godina ........................    150.000,00 kn
 ● Komunalni doprinos .......................................................      50.000,00 kn

 

             UKUPNO: ....................................................................................   3.905.000,00 kn

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2012. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore