« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/11-01/3
Urbroj: 2198/09-1-11-1             
Starigrad Paklenica, 15. prosinca 2011. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08. i 36/09.), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br.16/09), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 18. sjednici održanoj 15. prosinca 2011. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
za 2012. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2012. godini na području općine Starigrad za sljedeće komunalne djelatnosti: 

1. JAVNA RASVJETA
2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH POVRŠINA
3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA
4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA
5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA
6. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA
7. ODRŽAVANJE OBJEKATA
8. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se :

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, sa naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

      OPIS PRIHODA                                                                                 VRIJEDNOST U KN

Prenešena sredstva iz 2011. god. .......................................................    300.000,00 kuna
Prihod od komunalne naknade ............................................................    380.000,00 kuna
Prihod od komunalnog doprinosa ........................................................  1.000.000,00 kuna
Pomoći iz drž. prprač. i ostale pomoći ..................................................     100.000,00 kuna
Ostali prihodi .......................................................................................  1.940.000,00 kuna
UKUPNO: ........................................................................................... 3.720.000,00 kuna

Članak 3.

 Održavanje komunalne infrastrukture u 2011. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. JAVNA RASVJETA

a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se:  upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla, prigušnica, te sav potrošni materijal potreban za  javnu rasvjetu.

    Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija ......................................................................  440.000,00 kn
            - Usluge održavanja javne rasvjete ..............................................  150.000,00 kn
            UKUPNO ....................................................................................... 590.000,00 kuna
 
Izvori:  ● Prenesena sredstva iz 2011. god. ..............................................   100.000,00 kn
            ● Prihod od komunalne naknade ...................................................   120.000,00 kn
            ● Ostali prihodi ..............................................................................    320.000,00 kn
            ● Prihodi od komunal. doprinosa ...................................................     50.000,00 kn

 

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH  POVRŠINA

a) Pod održavanjem asfaltnih i makadamskih površina podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su asfaltirani i makadamski putevi , trgovi, igrališta i seoske ceste.

b) Potrebna sredstva:

  - Održavanje i sanacija nerazvrst. cesta .....................................    200.000,00 kn
              - EIB II – Sanacija i modern. nerazvrst. cesta .............................    170.000,00 kn
           UKUPNO ....................................................................   370.000,00 kuna
 
Izvori:   ● Prihod od komunalne naknade ..................................................      50.000,00 kn
             ● Ostali prihodi .............................................................................    120.000,00 kn
 ● Prihodi od komunal. doprinosa ..................................................    200.000,00 kn
 

3. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

a) Pod održavanjem i čišćenjem javnih površina podrazumijeva se održavanje čišćenje javnih površina te skupljanje i odvoz komunalnog i drugog otpada  na odlagalište gdje je to predviđeno (troškovi čišćenja, metenje i pranje javnih površina, skupljanje otpada). Pod javnim površinama podrazumijeva se: zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali, dječja igrališta, javne prometne površine itd.

Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumijeva se i čišćenje smeća sa divljih odlagališta prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za smeće, čišćenje i  održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za parkove  i šetnice te održavanje  postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina, održavanje  javnih klupa i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Uređenje javnih površina na području Općine .............................     200.000,00 kn
            - Uređenje groblja Sv. Trojice ........................................................       50.000,00 kn
            - Usluge čišćenja i uređ. javn. površina ..........................................    140.000,00 kn
            - Deratizacija i dezisekcija ..............................................................      80.000,00 kn
            - Usluge tek. i invest. održavanja igrališta .....................................    250.000,00 kn
            - Priprema terena za postavljanje kamenih kioska ........................    250.000,00 kn
          UKUPNO ..........................................................................................  970.000,00 kuna
 
 Izvori:  ● Prihod od komunalne naknade ...................................................      60.000,00 kn
             ● Ostali prihodi ..............................................................................    370.000,00 kn
 ● Prihodi od komunal. doprinosa ...................................................    540.000,00 kn

 

4. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

a) Pod održavanjem deponija otpada podrazumijevamo redovno zatrpavanje otpada tamponom, periodično uklanjanje najlon vreća sa okolnog raslinja.

b) potrebna sredstva:

            - Usluge održavanja deponija otpada ............................................    300.000,00 kn
            UKUPNO ........................................................................................   300.000,00 kuna
 
Izvor:  ● Prihod od komunalne naknade .....................................................    120.000,00 kn
           ● Ostali prihodi ................................................................................    180.000,00 kn
 

5. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA

a)  Pod održavanjem luka i lučica podrazumijeva se održavanje postojećih vezova, čišćenje podmorja u lukama i pristaništima, sanacija oštećenih privezišta.

b) Potrebna sredstva:

            - Sanacija lučice Seline i dužobalne šetnice ....................................    500.000,00 kn
UKUPNO .........................................................................................   500.000,00 kuna
 
Izvor:  ● Pomoći  iz drž. prorač. i ostale pomoći  .........................................     50.000,00  kn
           ● Prenesena sredstva iz 2011. ........................................................     50.000,00 kn
           ● Prihodi od komunal. doprinosa .....................................................    150.000,00 kn
           ● Ostali prihodi ................................................................................    250.000,00 kn
 

6. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA

a)  Pod uređenjem plaža podrazumijevamo: čišćenje plaža, nasipanje novog žala i renoviranje urušenih zidova.

b) Potrebna sredstva:

            - Tek. i invest. održavanje plaža ....................................................     40.000,00 kn
            UKUPNO .......................................................................................     40.000,00 kuna
 
Izvori:  ● Prihod od komunalne naknade ....................................................     30.000,00 kn
            ● Ostali prihodi ...............................................................................     10.000,00 kn

 

7. ODRŽAVANJE OBJEKATA

a)  Pod održavanjem objekata podrazumijeva se održavanje postojećih općinskih objekata, njihovu sanaciju, uređivanje i opremanje.
 
b) Potrebna sredstva:
 
            - Sanacija stare škole u Selinama ..................................................    150.000,00 kn
            - Sanacija i uređenje objekata u vlasn. Općine Starigrad ..............    300.000,00 kn
            UKUPNO........................................................................................   450.000,00 kn
 
 Izvor:  ● Pomoći iz drž. prorač. i ostale pomoći .........................................     50.000,00 kn
            ● Prihodi od komunal. doprinosa ...................................................     60.000,00 kn
            ● Prenešena sredstva ...................................................................     50.000,00 kn
            ● Ostali prihodi ..............................................................................    290.000,00 kn

 

8. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) Pod sufinanciranjem komunalne djelatnosti podrazumijevamo pomoć komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za nabavu opreme za čišćenje i prikupljanje otpada kao i za ostale nabave iz programa  razvoja iste tvrtke.

b) Potrebna sredstva:

            - Sufinanciranje djelatnosti Argyruntuma d.o.o .............................    500.000,00 kn
            UKUPNO .......................................................................................   500.000,00 kuna
 
Izvor:  ● Ostali prihodi ...............................................................................    400.000,00 kn
           ● Prenešena sredstva ....................................................................    100.000,00 kn
 
   
SVEUKUPNO ................................................................ 3.720.000,00 kuna

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2012. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore