« Povratak

Općinsko vijeće - 12. sjednica - Zapisnik

Z A P I S N I K

- sa 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad održane u utorak 16. prosinca 2014. godine u vijećnici Općine Starigrad s početkom u 09:00 sati.

Predsjednik Jure Tomić 12. sjednicu  sazvao je za 16. prosinca 2014. godine na temelju čl. 55. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Starigrad.

Sjednicu je otvorio predsjednik Jure Tomić 16. prosinca 2014. godine u 09:00 sati.

Prisutni vijećnici/ce: predsjednik Jure Tomić, Zlatko Marasović, Tome Ramić, Ante Jukić, Marko Marasović, Tome Dokoza, Role Dokoza, Dragan Bucić i Tomislav Marasović

i ostali: načelnik Krste Ramić, zamjenik načelnika Šime Marasović, pročelnik Marin Čavić i  zapisničar Marija Jukić

Odsutni vijećnici/ce: Branko Katić i Marina Vukić

Predsjednik Jure Tomić otvorio je 12. sjednicu i utvrdio kvorum za početak rada sjednice, od ukupno jedanaest vijećnika prisutno je devet a odsutno dvoje vijećnika, Branko Katić i Marina Vukić.

Uz poziv za sjednicu vijećnici su dobili i prijedlog Dnevnog red. Dnevni red je stavljen na raspravu i prihvaćen jednoglasno (9 glasova Za), te je utvrđen dnevni red kako slijedi.

  DNEVNI RED:

 

1.   Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Starigrad
2.   Aktualno
3.   Proračun Općine Starigrad za 2015. g. s projekcijom za 2016. i 2017. godinu
4.   Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2015. g. s projekcijom za 2016. i 2017. g.
5.   Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2015. godinu
6.   Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
7.   Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
8.   Program javnih potreba u sportu za 2015. godinu
9.   Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu
10. Program socijalne skrbi za 2015. godinu
11. Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. g.
12. Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plan za 2015. godinu Dječjeg vrtića „Osmjeh“
13. Pravilnik za subvencioniranje dobave i ugradnje pročišćavača otpadnih voda
14. Godišnji i srednjoročni plan donošenja koncesija
15. Nacrt Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja
16. Odluka o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora
17. Izmjena i dopuna Odluke o komunalnom doprinosu
18. Odluka o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom
19. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača
20. Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. godinu i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2015. g.
21.  Zamolbe

 

Ad.1).  Predsjednik Jure Tomić daje zapisnik na primjedbe. Primjedbu dao Z. Marasović vezano za Odluku za subvencioniranje dobave i ugradnje pročišćavača otpadnih voda, nije za odluku kako je navedeno u prošlom Zapisniku. Zapisnik dan na glasovanje i prihvaćen jednoglasno zajedno sa primjedbom (9 glasova Za).

Ad.2).  Održan je aktualni sat tijekom kojeg je načelnik Krste Ramić izvijestio o aktualnim pitanjima. Tijekom aktualnog sata u raspravi je sudjelovao: Role Dokoza.

 

Ad.3).  Proračun Općine Starigrad za 2015. g. s projekcijom za 2016. i 2017. godinu

Na temelju članka 6. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12) te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“ br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad, je većinom glasova Za (7 glasova Za, 1 Proti i 1 Suzdržan), donijelo

O d l u k u
o prihvaćanju Proračuna za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017.g.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Zlatko Marasović i Tome Dokoza

 

Ad.4).  Plan razvojnih programa Općine Starigrad za 2015. g. s projekcijom za 2016. i 2017. g.

Na temelju članka 39. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je većinom glasova (8 glasova Za, 1 Protiv), donijelo

P l a n
razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017.g.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.5).  Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2015.g.

Na temelju članka 14. Zakona o Proračunu („Narodne novine“, broj 87/08 i 136/12)  te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije», br. 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je većinom glasova (7 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo

O d l u k u
o izvršavanju Proračuna Općine Starigrad za 2015.g.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.6).  Program izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01. , 60/01., 129/05., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne Novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09 i 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13),  te članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik  Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, je većinom glasova (8 glasova Za, 1 Protiv), donijelo

O d l u k u
o Programu izgradnje komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.7).  Program održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova Za(7 glasova Za, 1 Protiv i 1 Suzdržan), donijelo

P r o g r a m
održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.8).  Programa javnih potreba u sportu za 2015. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

P r o g r a m
javnih potreba u sportu za 2015.g.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.9).  Program javnih potreba u kulturi za 2015. godinu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 114/12 i 19/13), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi  ("Narodne novine" broj: 27/93 i 38/09), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi  ("Narodne novine" 76/93, 11/94 i 38/09) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

P r o g r a m
javnih potreba u kulturi za 2015.g.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi je sudjelovao: Z. Marasović

 

Ad.10)  Program socijalne skrbi za 2015.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 76. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj: 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12)  i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 04/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

P r o g r a m
socijalne skrbi za 2015.g.
Odluka čini sastavini dio Zapisnika.

 

Ad.11).  Program javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015. g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi („Narodne novine“ broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08 do 94/13), članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

P r o g r a m
javnih potreba u školstvu, predškolskom odgoju i naobrazbi u 2015.g.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.12).  Odluka o prethodnoj suglasnosti na Financijski plana za 2015.g. DV „Osmjeh“

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

S u g l a s n o s t
na Financijski plan za 2015.g. DV „Osmjeh“
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.13).  Pravilnik za subvencioniranje dobave i ugradnje pročišćavača otpadnih voda

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11, 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13),  Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova Za (8glasova Za, 1 Protiv), donijelo

P r a v i l n i k
za subvencioniranje dobave i ugradnje pročišćavača otpadnih voda
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi su sudjelovali: T. Marasović, R. Dokoza i Z. Marasović

 

Ad.14).  Godišnji i srednjoročni plan donošenja koncesija

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donosi

P l a n
davanja koncesija na području Općine Starigrad za razdoblje od 2015. do 2017. godine
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 15).  Nacrt Odluke o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (7 glasova Za, 1 Protiv, 1 Suzdržan), donijelo

N a c r t  O d l u k e
o raspisivanju javnog natječaja za osnivanje prava građenja
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi su sudjelovali: R. Dokoza, Z. Marasović, T. Dokoza

 

Ad.16).  Odluka o uvjetima natječaja za zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad (»Službeni glasnik Zadarske županije« broj 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (8 glasova Za), donijelo (tijekom glasovanja vijećnik T. Dokoza zatekao se izvan vijećnice)

O d l u k u
o uvjetima za raspisivanje natječaja za zakup poslovnog prostora
Predmet zakupa je poslovni prostor koji se nalazi u zapadnom dijelu prizemlja zgrade na čest. zemlje br. 4990/2 k.o. Seline, površine 18,40 m2 s pripadajućom terasom.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi su sudjelovali: Role Dokoza, Z. Marasović.

 

Ad. 17).  Izmjene i dopune Odluke o komunalnom gospodarstvu

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,  94/13 i 153/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/11, 7/11 i 13/11) Općinsko vijeće općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

O d l u k u
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.
U raspravi je sudjelovao: Z. Marasović

 

Ad. 18).  Odluka o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je većinom glasova (8 glasova za, 1 Suzdržan), donijelo

O d l u k u
o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.19).  Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača

Na temelju članka 7. stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“ broj 24/11., 61/11., 27/13. i 02/14.) i članka 31. Statuta Općine Starigrad (“Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/13. 7/13 i 11/13.), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

O d l u k u
o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i predstavnika izabranih s liste grupe birača
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad.20).  Zaključak o prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. g. i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2015.g.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12 i 19/13) te članka 31. Statuta Općine Starigrad  ("Službeni glasnik Zadarske županije" broj 04/13, 07/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za) donijelo 

Z a k lj u č a k
o  prihvaćanju analize stanja sustava zaštite i spašavanja za 2014. g. i donošenju smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Starigrad za 2015.g.
Odluka čini sastavni dio Zapisnika.

 

Ad. 21).  Zamolbe

- Tonka Tomić: zamolba za otkup dijela č.z. 2779/44 veličine 5 m².

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se odobrava otkup dijela č.z. 2779/44, po uvjetima utvrđenim u natječaju koji se raspisuje nakon obavljene procjene sudskog vještaka.

 

- Čedo Knežević: zamolba za priznavanje statusa na temelju kojeg se izračunava komunalni doprinos za osobe sa prebivalištem u Općini Starigrad. Čedo Knežević je u razdoblju od 1991-2013. porez na dohodak uplaćivao na račun Općine Starigrad (prilaže dokaze) te traži da mu se prizna status mještanina sa prebivalištem na području Općine Starigrad dužim od 10 godina.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Čede Knežević, temeljena na dokazima, o priznavanju statusa osobe koja ima prebivalište na području Općine Starigrad u vremenskom razdoblju dužem od 10 godina.

 

- Ljudevit Vujić: zamolba za smanjenje komunalnog doprinosa. Uz zamolbu su priloženi dokazi kojima se potvrđuje sudjelovanje u izgradnji komunalne infrastrukture te prijavljeno  prebivalište duže od devet godina.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj19/13-pročišćeni tekst) i članka  31. Statuta Općine Starigrad ("Službeni glasnik Zadarske županije" br. 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad je jednoglasno (9 glasova Za), donijelo

O d l u k u

            kojom se prihvaća zamolba Ljudevita Vujića za umanjenje iznosa komunalnog doprinosa.

 

- Višeslav Dokoza: suglasnost za postavljanje križa u ulici Put Bunara. Načelnik izvještava da se ne radi o površini u vlasništvu Općine Starigrad pa Općinsko vijeće nije nadležno za davanje suglasnosti.

                                                          

Sjednica je završila sa radom u 11.14 sati.

 

     Zapisnik sačinila                                                                                Predsjednik OV

     Marija Jukić                                                                 Jure Tomić, dipl.oec.

 

   Tonski zapis sjednice

 

 

^ Gore