« Povratak

Program održavanja komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/31
Urbroj: 2198/09-1-14-1
             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 19. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini na području općine Starigrad za sljedeće komunalne djelatnosti: 

  1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE
  2. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA, ASFALTNIH I MAKADAMSKIH POVRŠINA
  3. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA
  4. ODRŽAVANJE GROBLJA
  5. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA
  6. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA
  7. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA
  8. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA
  9. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA
10. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE
11. ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA
12. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI
13. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA (ULICA S. ZIDARA, P. ZORANIĆA i V. NAZORA)

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se :

a) Opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima
b) Iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa.

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

      OPIS PRIHODA                                                                                 VRIJEDNOST U KN

Prenesena sredstva iz 2014. god. .......................................................     300.000,00 kn
Prihod od komunalne naknade ............................................................     470.000,00 kn
Prihod od komunalnog doprinosa ........................................................  2.850.000,00 kn
Ostali prihodi iz Proračuna ...................................................................  2.187.000,00 kn
 
UKUPNO: ........................................................................................... 5.807.000,00 kn

Članak 3.

 Održavanje komunalne infrastrukture u 2015. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

a) Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se:  upravljanje, održavanje objekata i uređaja javne rasvjete za rasvjetljavanje javnih površina, javnih cesta koje prolaze kroz naselja i nerazvrstanih cesta, troškovi zamjene dotrajalih svjetiljki, bojanje stupova javne rasvjete, zamjena dotrajalih stupova javne rasvjete, zamjena žarulja, grla, prigušnica, te sav potrošni materijal potreban za  javnu rasvjetu.

    Pod utroškom električne energije podrazumijevaju se troškovi električne energije za javnu rasvjetu.

b) Potrebna sredstva:

            - Električna energija .....................................................................    320.000,00 kn
            - Usluge održavanja javne rasvjete .............................................    150.000,00 kn
 
            UKUPNO ......................................................................................   470.000,00 kn

 

2. ODRŽAVANJE ASFALTNIH I MAKADAMSKIH  POVRŠINA

a) Pod održavanjem asfaltnih i makadamskih površina podrazumijeva se održavanje površina koje se koriste za promet po bilo kojoj osnovi i koje su pristupačne većem broju korisnika, kao što su asfaltirani i makadamski putevi , trgovi, igrališta i seoske ceste.

Također se pod održavanjem podrazumijeva i evidentiranje i geodetsko snimanje nerazvrstanih cesta.

b) Potrebna sredstva:

  - Održavanje i sanacija nerazvrst. cesta ....................................    680.000,00 kn
  - Geodetski elaborati - nerazvrstane ceste ................................    140.000,00 kn
 
           UKUPNO .......................................................................................   820.000,00 kn
 

3. ODRŽAVANJE I UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA

a) Pod održavanjem i uređenjem javnih površina podrazumijevaju se tekući i investicijski radovi na javnim površinama, njihovo saniranje i opremanje. Pod javnim površinama podrazumijeva se: zelene površine, pješačke staze, pješačke zone, otvoreni odvodni kanali,  javne prometne površine itd.

Pod redovnim čišćenjem javnih površina podrazumijeva se i čišćenje smeća sa divljih odlagališta prema ukazanoj potrebi te odvoz krupnog otpada, bojanje i zamjena košarica za smeće, čišćenje i  održavanje autobusnih stanica, nabavka sadnog materijala za parkove  i šetnice te održavanje  postojećih sadnica, redovno košenje trave, popravak asfaltnog plašta javnih površina, održavanje  javnih klupa i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Održavanje javnih površina na području Općine ........................    440.000,00 kn
            - Usluge čišćenja i uređ. javn. površina ........................................    480.000,00 kn
 
          UKUPNO ........................................................................................   920.000,00 kn

 

4. ODRŽAVANJE GROBLJA

a)  Pod održavanjem groblja podrazumjeva se tekuće i investicijsko uređenje groblja na području Općine Starigrad.

b) Potrebna sredstva:

            - Uređenje groblja Sv. Trojice u Tribanj Šibuljini ...........................      50.000,00 kn
            - Groblje Duga Punta u Tribnju .....................................................      50.000,00 kn
 
UKUPNO ......................................................................................   100.000,00 kn

 

5. DERATIZACIJA I DEZINSEKCIJA

a) Podrazumjevaju se obvezne mjere dezinsekcije, dezinfekcije i deratizacije na području Općine Starigrad, te provedbu nadzora nad obavljanjem mjera DDD.

b) Potrebna sredstva:

- Deratizacija i dezinsekcija ..........................................................      85.000,00 kn

UKUPNO …………………………………………………….………................     85.000,00 kn

 

6. ODRŽAVANJE DEPONIJA OTPADA

a) Pod održavanjem deponija otpada podrazumijeva se saniranje i uređenje deponija.

b) potrebna sredstva:

            - Usluge održavanja deponija otpada ..........................................      20.000,00 kn
 
            UKUPNO ......................................................................................     20.000,00 kn
 

7. ODRŽAVANJE LUKA I LUČICA

a) Pod održavanjem luka i lučica podrazumijeva se tekuće i investicijsko održavanje postojećih luka, lučica i komunalnih vezova.
 
b) potrebna sredstva:
            - Sanacija Mulo Parića - Seline .....................................................    250.000,00 kn
 
            UKUPNO …………………………………………………………....................  250.000,00 kn
 

8. UREĐENJE PLAŽA I OBALNOG POJASA

a)  Pod uređenjem plaža podrazumijevamo: opremanje plaža, nasipanje novog žala, renoviranje urušenih zidova obnova molića i dr.

b) Potrebna sredstva:

            - Tek. i invest. održavanje plaža ..................................................    250.000,00 kn
            - Uređenje i sanacija obalnog pojasa ..........................................    300.000,00 kn
 
            UKUPNO .....................................................................................   550.000,00 kn

 

9. ODRŽAVANJE IGRALIŠTA

a)  Pod održavanjem igrališta podrazumijeva se tekuće i investicijsko održavanje igrališta, postavljanje dječjeg igrališta, te uređenje boćališta.
 
b) Potrebna sredstva:
 
            - Usluge tek. i invest. održavanja igrališta ...................................      50.000,00 kn
            - Uređenje boćališta u Tribnju ......................................................      40.000,00 kn
            - Postavljanje dječjeg igrališta .....................................................      40.000,00 kn
 
            UKUPNO .....................................................................................    130.000,00 kn

 

10. ODRŽAVANJE VODOVODNE MREŽE

a)  Pod održavanjem vodovodne mreže podrazumijeva se tekuće i investicijsko održavanje i sanacija postojeće vodovodne mreže.
 
b) Potreban sredstva:
            - Sanacija vodovodne mreže .......................................................    500.000,00 kn
 
            UKUPNO …………………………………………………………...................   500.000,00 kn

 

11. ODRŽAVANJE OPĆINSKIH OBJEKATA

a)  Pod održavanjem općinskih objekata podrazumijeva se održavanje postojećih općinskih objekata, njihovu sanaciju, uređivanje i opremanje.
 
b) Potrebna sredstva:
 
            - Sanacija zgrade - društveni dom ...............................................    700.000,00 kn
            - Sanacija župne kuće u Tribanj Krušćici ......................................    400.000,00 kn
 
            UKUPNO ..................................................................................... 1.100.000,00 kn

 

12. SUFINANCIRANJE KOMUNALNE DJELATNOSTI

a) Pod sufinanciranjem komunalne djelatnosti podrazumijeva se pomoć komunalnom poduzeću Argyruntum d.o.o. za pokriće gubitaka i dugova iz prethodnih godina.

b) Potrebna sredstva:

            - Argyruntuma d.o.o. - pomoć za pokriće dugovanja i gubitaka .....   540.000,00 kn
 
            UKUPNO ........................................................................................  540.000,00 kn
 
 
13. REKONSTRUKCIJA NERAZVRSTANIH CESTA
 
a) Pod rekonstrukcijom nerazvrstanih cesta podrazumijeva se rekonstrukcija i uređenje ulica Starigradskih zidara, Petra Zoranića i Vladimira Nazora.
 
b) Potrebna sredstva:
           - Priprema projekta .........................................................................   220.000,00 kn
           - Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta ..............................................   100.000,00 kn
           - Nadzor radova ..............................................................................       2.000,00 kn
 
           UKUPNO ………………………………...……………………….......................  322.000,00 kn
 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2015. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore