« Povratak

Gospodarenje otpadom

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 351-01/09-01/03
Urbroj: 2198/09-1-14-14
             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine
 
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad, na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine, d o n o s i

 

ODLUKU
o produženju važenja Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad

Članak 1.

Produžuje se važenje Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad, izrađenog od strane IPZ Uniprojekt TERRA, Zagreb, prihvaćenog dana 31. kolovoza 2009. godine.

Obrazloženje

Općinsko vijeće je 31. kolovoza 2009. godine donijelo Odluku o prihvaćanju Plana gospodarenja otpadom Općine Starigrad za razdoblje do 2015. godine. Kako se očekuje da će Republika Hrvatska donijeti Plan gospodarenja otpadom RH, planovi niže razine moraju biti usklađeni s istim.

Nakon što Republika Hrvatska donese navedeni Plan, Općina Starigrad će pristupiti donošenju novog Plana gospodarenja otpadom, a do tada važe odredbe postojećeg Plana.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore