« Povratak

Program izgradnje komunalne infrastrukture

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/30
Urbroj: 2198/09-1-14-1             
 
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine» br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12 i 94/13) , te članka  31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine,  d o n o s i  

P R O G R A M
izgradnje komunalne infrastrukture
za 2015. godinu

Članak 1.

Ovim programom određuje se izgradnja objekata  i uređaja komunalne infrastrukture na području Općine Starigrad  i to:

- Izgradnja groblja
- Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina
- Vodovodna mreža Općine Starigrad
- Izgradnja javne rasvjete
- Izgradnja tržnice
- Izrada prostorno planske, urbanističke i projektne dokumentacije
- Izrada projektne i natječajne dokumentacije

Članak 2.

Za ostvarivanje ovog programa predviđaju se sljedeća sredstva:

a) Pomoći iz državnog i županijskog proračuna                                100.000,00 kn
b) Prihodi od prodaje zemljišta i ustupanja grobnica                     1.250.000,00 kn
c) Prihodi od komunalnog doprinosa                                                 400.000,00 kn
d) Ostali prihodi iz proračuna                                                            545.000,00 kn

 

Članak 3.

Izgradnja komunalne infrastrukture u 2015. godini iz članka 1. ove odluke odnosi se na:

1. Izgradnja groblja

-  Nastavak izgradnje Novog groblja Starigrad ............................  1.500.000,00 kn
-  Mrtvačnica Seline ......................................................................       50.000,00 kn
-  Spomeničko-memor. plato na novog groblju ............................       10.000,00 kn
 
Ukupno: ................ 1.560.000,00 kn       

2. Uređenje i izgradnja obalne šetnice Kulina

- Šetnica Kulina ............................................................................      30.000,00 kn
 
Ukupno: ................      30.000,00 kn       

3. Vodovodna mreža Općine Starigrad

-Izgradnja vodovodne mreže ...........................................       10.000,00 kn
 
Ukupno: ................       10.000,00 kn       

4.  Izgradnja javne rasvjete

            - Javna rasvjeta na području Općine Starigrad ................       20.000,00 kn
 
Ukupno: ................       20.000,00 kn       
 

5. Izgradnja tržnice

            - Izgradnja tržnice ............................................................    10.000,00 kn
 
Ukupno: ................     10.000,00 kn       
 

6. Prostorno planska, urbanistička i projektna dokumentacija

            - Prostorno planska i projektna dokumentacija ................    100.000,00 kn
     
                                                Ukupno...............................   100.000,00 kn

7. Izrada projektne i natječajne dokumentacije

            - projektna dokum. – groblje Seline ..................................     20.000,00 kn
            - projekt. dokumen. – ŠRC Kruškovac................................    195.000,00 kn
            - projektna dokum. – sustav kanal. i pročiš. .....................    100.000,00 kn
            - projektna dokum. – Vodovod Starigrad - Tribanj ............      50.000,00 kn
 
                                                                          Ukupno: ..........................   365.000,00 kn
 

8. Otkup zemljišta

            - Otkup zemljišta za potrebe javnih puteva ......................    200.000,00 kn
 
                                                                          Ukupno: ..........................   200.000,00 kn
 

 

             SVEUKUPNO: .............................................................................   2.295.000,00 kn

 

Članak 4.

Ovaj program primjenjivat će se od 01. siječnja 2015. godine, a objavit će se u "Službenom glasniku Zadarske županije".

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore