« Povratak

Odluka o komunalnom doprinosu

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 361-01/12-01/11
Urbroj: 2198/09-1-14-3
 
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12,  94/13 i 153/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije br. 4/11, 7/11 i 13/11) Općinsko vijeće općine Starigrad na svojoj   12. sjednici održanoj  16.   prosinca 2014. godine, donosi:

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom doprinosu Općine Starigrad
 

 

Članak 1.

        U odluci o komunalnom doprinosu Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije br. 16/12. i 18/13) članak 7. mijenja se i glasi:

Visina komunalnog doprinosa utvrđuje se umnoškom:

Kd = V x Jc x Ks x Kn

        gdje je:
-    V – obujam građevine u m3 ili površina građevine u m2
-    Jc – jedinična cijena prema tabeli iz članka 8.
-    Ks – koeficijent smanjenja prema članku 9. Ove Odluke

            Koeficijent namjene (Kn) iznosi:

-        1,00 za stambene prostore i kada isti investitor unutar jednog ili više zahtjeva ozakonjuje dva ili više objekta donošenjem rješenja o izvedenom stanju temeljem  Zakona  o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama  ( Narodne  Novine, broj 86/12, 143/13).
-        1,50 za ugostiteljski i trgovački prostor, te građevinske objekte u kampu
-        2,00 za objekte sa 4 i više stambenih jedinica, ili kada isti investitor gradi dva ili više objekta sa manje od 4 stambene jedinice u istoj zoni, ili za gradnju kuća u nizu,
-        0,75 za ostale poslovne prostore
-        0,50 za hotele i hostele

Članak 2.

Odredba članka 1. ovih izmjena i dopuna primjenit će se u svim postupcima donošenja rješenja o izvedenom stanju bez obzira kad je postupak pokrenut.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Zadarske županije“.

  

Predsjednik općinskog  vijeća:

                                                                                                      Jure Tomić dipl. oec.

 

 

^ Gore