« Povratak

Program socijalne skrbi -2015. god.

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 400-01/14-01/34
Urbroj: 2198/09-1-14-1
             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 22. Zakona o socijalnoj skrbi  ("Narodne novine" broj: 33/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13) Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine,   d o n o s i

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI
Općine Starigrad
za 2015. godinu

I.

Ovim programom potreba socijalne skrbi za 2015. godinu raspoređuju se sredstva za ostvarivanje prava iz socijalne skrbi na području Općine Starigrad.

II.

Programom socijalne skrbi Općine Starigrad za 2015. godinu predviđa se  ostvarenje sljedećih oblika socijalne skrbi:

  1. Naknade roditeljima novorođene djece .................................   50.000,00 kn
  2. Sufinanciranje prijevoza vode ...............................................  100.000,00 kn
  3. Komunalno opremanje – zakon o Hrvat. braniteljima ............   20.000,00 kn
  4. Ostale naknade i pomoći stanovništvu ..................................   20.000,00 kn

Ukupno ............................................  195.000,00 kn

III.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom glasniku Zadarske županije”, a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore