« Povratak

KONCESIJE

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 342-01/14-01/24
Urbroj: 2198/09-1-14-1
             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama („Narodne novine“, broj 143/12) i članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine,   d o n o s i

GODIŠNJI I SREDNJOROČNI (TROGODIŠNJI) PLAN
davanja koncesija na području Općine Starigrad
za razdoblje od 2015. do 2017. godine

Članak 1.

Donosi se Godišnji (u daljnjem tekstu: godišnji plan) i Srednjoročni (trogodišnji) plan davanja koncesija na području Općine Starigrad za razdoblje od 2015. do 2017. godine (u daljnjem tekstu: Srednjoročni plan).

Članak 2.

U 2015. godini istječu ugovori o koncesiji:

  • Koncesija za prijevoz pokojnika, dana 26. listopada 2015.

Za isti se planira novi postupak davanja koncesije.

Članak 3.

Općina Starigrad u 2015. godini planira dati sljedeće koncesije:

1) Koncesija za prijevoz pokojnika

-     planirani broj koncesija: 1 koncesija
-     rok na koji se daje koncesija: 5 godina
-     procijenjena godišnja naknada za koncesiju: 7.000,00 kn
-     pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu i Odluka o komunalnim djelatnostima Općine Starigrad

2) Koncesija za poslove crpljenja, odvoza i zbrinjavanja fekalija iz septičkih i sabirnih jama

-     planirani broj koncesija: 1 koncesija
-     roka na koji se daje koncesija: 5 godina
-     Procijenjena godišnja naknada: 10.000,00 kn
-     Pravna osnova: Zakon o vodama

Članak 4.

Općina Starigrad za razdoblje od 2015.-2017. pored koncesija koje planira dati u 2015. godini, ne planira davanje drugih koncesija.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore