« Povratak

Javni natječaj - Osnivanje prava građenja

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
   Općinsko vijeće
 
Klasa: 941-06/14-01/01
Urbroj: 2198/09-1-14-1
             
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01 i 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad („Službeni glasnik Zadarske županije“, broj: 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2014. godine,   d o n o s i

NACRT
ODLUKE O RASPISIVANJU
JAVNOG NATJEČAJA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA

I.

Predmet natječaja je:

- Izbor nositelja prava građenja i osnivanje prava građenja na određeno vrijeme na nekretninama dio čest.3808/1 k.o. Seline površine 371210 m2 i dio čest. 3808/2 k.o. Seline površine 4329 m2 radi izgradnje objekta u sastavu kampa te obavljanja djelatnosti kampa.

Obuhvat nekretnina predviđen za osnivanje prava građenja i obavljanje djelatnosti kampa koji je predmetom ovog natječaja prikazan je na skici lica mjesta  od ________________ koja je sastavni dio ovog natječaja i obuhvaća površinu od ________________ m2.

Nositelj prava građenja glede zemljišta koje je opterećeno pravom građenja ima ovlasti i dužnosti plodouživatelja.

II.

Sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji Općine Starigrad nekretnine  opisane u članku I. ove odluke nalaze se u obuhvatu slijedeće namjene:

-   ugostiteljsko turistička zona (T)
-   kamp (T3)

Za ishođenje potrebnih dozvola za gradnju u obuhvatu nekretnina  na kojima se  osniva pravo građenja potrebna je izrada Urbanističkog plana uređenja  (UPU).

III.

Nekretnina iz čl. I ovog natječaja predviđena je za obavljanje turističke djelatnosti  - kamp.

IV.

Pravo građenja na području određenom u čl. I ovog natječaja ______________ osniva se na rok od _________________________ .

Nekretnine predviđene  za osnivanje prava građenja daju se u stvarnom i pravnom stanju kakvom se nalaze te je ponuditelj  dužan upoznati se sa važećom prostornom pravnom  dokumentacijom, stanjem infrastrukture, stanjem na terenu zemljišnoknjižnim i posjedovnim stanjem. Projektna dokumentacija, obveza financiranja UPU i ishođenje dozvola za obavljanje djelatnosti su isključiva  odgovornost zakupnika bez prava na naknadu troškova ili bilo kojeg oblika štete.

V.

Nositelj prava građenja u obvezi je :

-     financirati izradu UPU-a
-     financirati i izraditi svu potrebnu  dokumentaciju (geodetske podloge, projektnu dokumentaciju koja je  potrebna za ishođenje dozvola za  gradnju objekata
-     u cijelosti o svom trošku bez prava na bilo kakvu naknadu  izgraditi objekte sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji te izdanim dozvolama za gradnju
-     financirati i izgraditi  potrebnu infrastrukturu za uredno poslovanje kampa sukladno prostornoplanskoj dokumentaciji i izdanim dozvolama bez prava na naknadu od strane općine Starigrad
-     izvršiti uplatu komunalnog doprinosa te ostalih davanja
-     osigurati uredno poslovanje kampa i obavljanje  djelatnosti sukladno izdanim dozvolama poštivajući  važeće propise

Nositelj prava građenja u niti jednom slučaju nema pravo na naknadu za izvršena ulaganja i financiranje izrade UPU-a, projektne dokumentacije, izgradnje objekata, uređenje  okoliša, ulaganja u infrastrukturu te bilo kakve troškove učinjene radi  realizacije prava građenja ili obavljanja djelatnosti, te nema pravo uračunavanja u naknadu za osnivanje prava građenja.

VI.

Nakon isteka razdoblja na koje je pravo građenja osnovano ili u slučaju raskida Ugovora o osnivanju  prava građenja  po bilo kojem osnovu, svi izgrađeni objekti, infrastruktura te sve poboljšice ostaju u vlasništvu Općini Starigrad, bez prava  na isplatu vrijednosti po bilo kojoj osnovi.

VII.

Početna godišnja visina naknade za osnivanje prava građenja iznosi ________________________ (bez PDV-a) - fiksni dio.

Pored godišnje naknade nositelj prava građenja je dužan za svaku godinu platiti i ( _____ ) %  iz ukupnog godišnjeg prihoda svih djelatnosti koje se obavljaju na nekretninama u obuhvatu prava građenja.

Naknada se plaća najkasnije do 15.siječnja za tekuću godinu.

Plaćanje dijela naknade koja ovisi o godišnjem prihodu  plaća se u roku od 8 (osam) dana od dana utvrđivanja  visine  prihoda za tu godinu.

Radi utvrđenja visine godišnjeg prihoda nositelj prava građenja je dužan dostaviti Općini Starigrad za svaku godinu relevantnu knjigovodstvenu dokumentaciju iz koje je razvidna visina realiziranih godišnjih prihoda.

Prilikom potpisa ugovora o osnivanju prava građenja odabrani nositelj je dužan općini Starigrad predati  bankovnu garanciju na procijenjeni iznos ukupne jednogodišnje naknade za pravo građenja plativu na prvi poziv i „bez prigovora“ kao sredstvo osiguranja plaćanja naknade.

Nositelj prava građenja dužan je za svaku godinu trajanja  prava građenja najkasnije do 15. siječnja dostaviti bankarsku garanciju (ili produljiti valjanost već predane bakarske garancije ) za tekuću godinu.

VIII.

Nositelj prava građenja nema pravo na raskid Ugovora o osnivanju prava građenja u slučaju da ne uspije ishoditi  sve potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti kampa na predmetnim nekretninama uključivo i dozvole za  izgradnju  svih objekta i infrastrukture.

Ukoliko nositelj prava građenja zatraži raskid ugovora zbog toga što nije uspio ishoditi sve  potrebne dozvole za obavljanje djelatnosti kampa na predmetnim nekretninama uključivo i dozvole za  izgradnju  svih objekta i infrastrukture Općini Starigrad pripada pravo  na  naknadu štete u iznosu jednogodišnje naknade koju Općina Starigrad može naplatiti i iz predane bankovne garancije kao sredstva osiguranja naplate.

Ukoliko se  nositelj prava građenja zbog razloga za koji je odgovoran ne bude pridržavao dinamičkog plana izgradnje objekata i stavljanja u funkciju kampa, odnosno ukoliko se nositelj prava građenja ne bude pridržavao odredbi sklopljenog Ugovora o osnivanju prava građenja, Općina Starigrad,a nakon ostavljenog naknadnog primjerenog roka za ispunjenje može izjaviti  raskid Ugovora s tim da u tom slučaju nositelj prava građenja nema  pravo na naknadu za uloženo niti ima pravo na povrat  do tada uplaćenog iznosa na ime naknade ili drugog iznosa uplaćenog po bilo kojoj osnovi na ime sklapanja ili ispunjenja Ugovora.

Općina Starigrad u slučaju raskida Ugovora o osnivanju prava građenja ima pravo preuzeti posjed nekretnina zajedno sa izgrađenim objektima.

IX.

Nositelj prava građenja nema pravo raspolagati pravom građenja bez posebne pisane suglasnosti  Općine Starigrad .

X.

Ponuditelj je dužan  izraditi dinamički plan realizacije izgradnje planiranih objekata te stavljanja u funkciju kampa.

XI.

Ponuditelji su obvezni uplatiti jamčevinu u iznosu od _________________________ na žiro račun ________________________________ s naznakom OPĆINA STARIGRAD - JAMČEVINA ZA OSNIVANJE PRAVA GRAĐENJA.

            Jamčevina se uračunava u iznos naknade za osnivanje prava građenja. Ponuditeljima koji nisu uspjeli ostvariti pravo na sklapanje Ugovora, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dana zaključivanja natječaja.

XII.

Prijave za sudjelovanje na nadmetanju za osnivanje prava građenja za nekretnine iz čl. I ovog poziva mogu se predati osobno ili po punomoćniku, ili putem preporučene pošiljke, zaključno do ______________________ bez obzira na način dostave, na adresu: OPĆINA STARIGRAD, Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad Paklenica.

Ponuda mora sadržavati:

-     dokaz o uplati jamčevine
-     dokaz o upisu u sudski registar
-     dokaz o uspješnosti poslovanja (BON -1i BON-2 ne stariji od 30 dana )
-     broj računa radi povrata jamčevine
-     ovjerena izjava ponuditelja  da je upoznat sa prostornoplanskom dokumentacijom Općine Starigrad
-     dinamički plan realizacije izgradnje objekata i stavljanja u funkciju kampa
-     Izjava odgovorne osobe da nije pokrenut stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe, da se ne nalazi u postupku likvidacije, odnosno da nje u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti. Izjava ne smije biti starija od 90 dana
-     dokaz o nekažnjavanju odgovorne osobe
-     Potvrdu Porezne uprave da  ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja dospjelih poreznih obveza i obveza s osnova mirovinskog i zdravstvenog osiguranja
-     popis referenci ponuditelja

XIII.

Općina Starigrad ne odgovara za štetu zbog eventualnog stanja nekretnine.

XIV.

Ugovor o osnivanju prava građenja  sklapa se u roku 15 dana od dana izbora najpovoljnijeg  ponuditelja u obliku ovršnog javnobilježničkog akta.

Ukoliko izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dana dostave odluke o izboru odnosno ukoliko dostava ne bude moguća  od  objave odluke na oglasnoj ploči Općine Starigrad ne pristupi u prostorije Općine Starigrad radi potpisa ugovora o osnivanju prava građenja smatrat će se da je odustao a Općina Starigrad zadržava uplaćenu jamčevinu.

XV.

            Javno otvaranje ponuda izvršit će povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana ________________________ u ____ sati u prostorijama Općine Starigrad na adresi: Trg Tome Marasovića 1.

            Otvaranju ponuda mogu biti prisutni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici odnosno punomoćnici uz predočenje ovjerene punomoći.

O rezultatima izbora  ponuditelji će biti izvješteni u roku od 30 dana pisanim putem i objavom na oglasnoj ploči Općine Starigrad.

XVI.

Prije sklapanja ugovora o osnivanju prava građenja ponuditelj  je dužan dostaviti bankarsku garanciju plativu na prvi poziv i „bez prigovora“ radi osiguranja plaćanja naknade sukladno čl. VII ovog natječaja.

XVII.

Nepotpune ponude i ponude ponuditelja koji imaju dugove prema Općini Starigrad neće se razmatrati.

XVIII.

Sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju kao i organizacija očevida mogu se dobiti svakog radnog dana u Općinskoj upravi Općine Starigrad uz najavu na tel: _____________________ .

XIX.

Općina Starigrad ovlaštena je  ne prihvatiti niti jednu ponudu ukoliko utvrdi da nisu u skladu s uvjetima ovog natječaja.

Općina Starigrad zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

U slučaju neprihvaćanja ponuda ili poništenja natječaja Općina Starigrad nije u obvezi naknade troškova ili štete po bilo kojem osnovu.

 

                                                                              Predsjednik Općinskog vijeća:

                                                                               Jure Tomić dipl. oec.

 

^ Gore