« Povratak

PRAVILNIK ZA SUBVENCIONIRANJE DOBAVE I UGRADNJE PROČIŠĆAVAČA OTPADNIH VODA

             

 REPUBLIKA HRVATSKA
  ZADARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA STARIGRAD
  Općinsko vijeće
 
Klasa: 351-04/14-01/12
Urbroj: 2198/09-1-14-1
 
Starigrad Paklenica, 16. prosinca 2014. godine

Na temelju  članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 33/01, 60/01, 129/05, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), te članka 31. Statuta Općine Starigrad («Službeni glasnik Zadarske županije» br. 4/13, 7/13 i 11/13), Općinsko vijeće Općine Starigrad na svojoj 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine,  d o n o s i  

PRAVILNIK

ZA SUBVENCIONIRANJE DOBAVE I UGRADNJE PROČIŠĆAVAČA OTPADNIH VODA
ZA SANITARNE OTPADNE VODE IZ STAMBENIH I UGOSTITELJSKIH OBJEKATA
U OPĆINI STARIGRAD
 

1)      PREDMET PRAVILNIKA

Ovim pravilnikom određuju se kriteriji i postupak prema kojemu će Općina Starigrad neposredno sudjelovati u sufinanciranju dobave, ugradnje i puštanja u rad sustava za pročišćavanje sanitarnih otpadnih voda iz stambenih i ugostiteljskih objekata na području Općine Starigrad.

Sufinancirat će se rješavanje sanitarnih otpadnih voda:

a) iz obiteljskih kuća, stambenih građevina sa stanovima ili apartmanima, pansiona, restorana, kampova i hotela

b)  iz objekata koji imaju septičku jamu koju bi ugradnjom pročišćavača prestali koristiti

Radovi na instalacijama i sustavima za prikupljanje i dreniranje oborinskih voda nisu predmet ovog Pravilnika. Dobava i ugradnja separatora masnoće (za ugostiteljske objekte), niti separatora ulja za oborinske vode s kolnih površina nisu predmet ovog Pravilnika. Predmet Pravilnika nije niti dobava i ugradnja sustava koji će služiti za trošenje obrađene vode nakon pročišćavanja.

Cilj je ovog Pravilnika povećanje broja objekata koji svoju otpadnu vodu pročišćavaju na samom mjestu njenog nastajanja, te po mogućnosti koriste obrađenu vodu za zalijevanje maslinika, vinograda, voćnjaka, itd. Na taj način smanjuje se ukupno zagađenje koje drenažom dospijeva u more i štedi se pitka voda iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Pravilnikom nisu propisani proizvođači opreme, izvođači radova, kao ni ovlašteni projektanti koji će izraditi projektnu dokumentaciju.

Planira se sufinanciranje sljedećih radova:

-      projektiranje sustava za pročišćavanje otpadne vode, proračun kapaciteta upojnog bunara za drenažu obrađene vode,

-     pripremni građevinski radovi: iskop jame za postavljanje sustava za pročišćavanje otpadne vode, iskop upojnog bunara za drenažu obrađene vode (sve navedeno prema proračunatom kapacitetu veličine uređaja i veličine upojnog bunara)

-     instalaterski radovi - postavljanje elektičnih instalacija za napajanje sustava za pročišćavanje otpadne vode, dobava i ugradnja sustava za pročišćavanje otpadne vode i njegovo puštanje u rad, postavljanje drenažnih cijevi do upojnog bunara, sa svim potrošnim materijalom za instalaterske radove

-    završni radovi uređenja terena (zatrpavanje ukopanog sustava za pročišćavanje i upojnog bunara)

Na temelju ovog Pravilnika raspisat će se Natječaj za podnošenje prijava za neposredno sudjelovanje Općine u sufinanciranju navedenih radova i opreme.

Ukupna raspoloživa sredstva iznose najviše 600.000,00 kuna.

Pojedinom korisniku će se prema ovom Natječaju dodijeliti iznos sufinanciranja od  50 % ali maksimalno 40.000,00 kuna.

 

2)      KORISNICI SREDSTAVA   

Prijavu na ovaj Natječaj mogu podnijeti sve pravne i fizičke osobe koje na području Općine Starigrad posjeduju stambeni ili ugostiteljski objekt sa septičkom jamom ili taložnicom. Za objekte koji imaju više suvlasnika, prijavu može podnijeti predstavnik suvlasnika ili upravitelj zgrade.

 

3)      UVJETI KOJIMA PODNOSITELJI PRIJAVA MORAJU UDOVOLJAVATI       

a)  podnositelj prijave - fizička ili pravna osoba mora biti vlasnik objekta, a ukoliko prijavu podnosi predstavnik stanara ili upravitelj zgrade, mora imati važeći ugovor o predstavljanju potpisan od strane svih suvlasnika

b)  za objekt za koji podnosi prijava mora se priložiti dokaz da je objekt izveden u skladu sa Zakonom o gradnji (NN /13), odnosno za kamp - dokumentaciju koja dokazuje da je kamp izveden u skladu s važećim propisima

c) Zahtjev za legalizaciju ( uz koji treba priložiti Potvrdu da se objekt nalazi u građevinskom području naselja prema odredbama Prostornog plana)

d)   podnositelj za odabrani sustav za pročišćavanje mora priložiti dokumentaciju kojom će dokazati da je odabrani pročišćavač prikladnog kapaciteta, da će pročišćavač pročistiti otpadnu vodu do zakonom propisanog stupnja te da će se izvesti upojni bunar potrebnog kapaciteta za drenažu ukupne količine vode koja se ispusti iz objekta

e) podnositelj treba za izvođača radova priložiti dokaz o stručnoj i tehničkoj opremljenosti

f)  ukoliko se sufinanciranje traži za objekt koji sadrži zajedničku kuhinju ili restoran, treba priložiti dokaz o ugrađenom separatoru masti projektiranog kapaciteta

g) nakon ugradnje pročišćavača, podnositelj prijave mora s ovlaštenom tvrtkom sklopiti ugovor o održavanju sustava za pročišćavanje otpadnih voda

 

4)      POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA NATJEČAJ

a) potpisani i cjelovito popunjeni Prijavni obrazac za podnošenje prijave za sufinanciranje dobave i ugradnje pročišćavača otpadnih voda

b)   preslika osobne iskaznice  podnositelja prijave (obostrano)

c)   dokaz o vlasništvu nad objektom za koji se podnosi prijava

d)  izjava vlasnika ili svih suvlasnika objekta za koji se podnosi prijava sa su suglasni s prijavom na Natječaj i da će sve troškove realizacije projekta prema Prijavnom obrascu u dijelu koji se ne financira iz sredstava za sufinanciranje snositi samostalno iz vlastitih sredstava ili iz sredstava osiguranih iz drugih izvora

e)   dokaz da je objekt postojeći u smislu Zakona o gradnji (153/13), odnosno za kamp dokaz da je izveden u skladu s zakonskim propisima

f)  dostava idejnog projekta zbrinjavanja otpadne vode iz objekta koji mora sadržavati:

- proračun kapaciteta pročišćavača (prema potrošnji vode u objektu i prema broju osoba koje povremeno i/ili stalno borave u njemu),

- specifikaciju najprikladnijeg tipa pročišćavača s obzirom na količinu i sastav otpadne vode te mogućnost ponovnog korištenja obrađene vode i

- proračun kapaciteta upojnog bunara prema ukupnoj količini otpadne vode koju ispušta objekt

g) dokaz o stručnoj i tehničkoj opremljenosti izvođača radova: dokumentacija o registraciji tvrtke odnosno obrtnica za građevinski obrt.

h) dokumentacija koja dokazuje da je odabran pročišćavač prikladnog kapaciteta, izjava proizvođača pročišćavača koja dokazuje da je pročišćavač u mogućnosti pročistiti otpadnu vodu do zakonom propisanog stupnja obrade:

- II stupanj pročišćavanja za pročišćavače kapaciteta do 50 ES (ekvivalent stanovnika),

- II stupanj pročišćavanja  i higijenizacija za pročišćavače kapaciteta od 50 do 200 ES,

- III stupanj pročišćavanja i higijenizacija za pročišćavače kapaciteta većeg od 200 ES;

i)  troškovnik izrade projekta, troškovnik potrebnih radova ili ponudbeni troškovnik izvođača radova s detaljnom specifikacijom (prema uvjetima Natječaja i idejnom projektu iz točke f) ovog članka), ili predračun sa specifikacijom svih radova i materijala

j)   skica ugovora o održavanju koji će podnositelj prijave sklopiti s ovlaštenom tvrtkom za održavanje pročišćavača otpadnih voda zbog osiguranja praćenja rada uređaja i zbrinjavanja otpada iz pročišćavača

 

5)      KRITERIJI ZA ODABIR KORISNIKA SREDSTAVA

Uz udovoljavanje uvjetima Natječaja, postupak za ocjenjivanje pristiglih prijava i odabir korisnika sredstava provodit će Povjerenstvo na temelju liste prednosti sastavljene bodovanjem prema sljedećim kriterijima:

Ukupni kapacitet sustava za pročišćavanje računa se preko potrošnje vode tijekom srpnja i kolovoza 2014.g (točka a)) i preko broja kreveta (točka b)), a odabire se veći broj od onih dobivenih na oba načina. Za svaki ES (ekvivalent stanovnika) prilikom evaluacije dodjeljuje se jedan bod. Bodovi se dalje zbrajaju s onima dodijeljenima u točki c), d), e), f) i g).

a)  Količina otpadne vode koju ispušta objekt za koji se podnosi prijava - prema najvećoj potrošnji vode u srpnju i kolovozu 2014. godine:

Prosječnu dnevnu potrošnja vode (u litrama) u srpnju 2014.g. izračunamo iz mjesečne potrošnje vode u objektu tijekom srpnja 2014., izraženo u m3:

Q(srpanj2014)
Q(l dnevno, srpanj) = ------------------- x 1000
31

Prosječnu dnevnu potrošnja vode (u litrama) u kolovozu 2014.g. izračunamo iz mjesečne potrošnje vode u objektu tijekom kolovoza 2014., izraženo u u m3:

Q(kolovoz2014)
Q(l dnevno, kolovoz) = ------------------- x 1000
31

Od dvije dobivene vrijednosti prosječne potrošnje za srpanj i kolovoz, veću uvrstimo jednadžbu za izračun broja ES (ekvivalent stanovnika):

Q(l dnevno)
ES = -----------------
150 l

Rezultat se zaokružuje na prvi veći cijeli broj.

b)  Bodovi prema stvarnom broju kreveta u objektu:

U objektu se računa ukupan broj kreveta, i to zbroj osnovnih i pomoćnih ležajeva za sve stambene jedinice, te je taj broj jednak broju ekvivalent stanovnika u objektu (ES).   

c)  Za ugostiteljske objekte i objekte koji uz noćenje gostima nude i pripremu obroka – bodovi prema registriranom kapacitetu

Bodovi se računaju prema registriranom kapacitetu, tako da se za svaku registriranu jedinicu dobiva po 1 bod.

d)  Bodovi prema broju zaposlenika

Računa se maksimalni broj zaposlenika koji boravi u objektu tijekom jednog dana više od 4 sata. Za svakog zaposlenika prilikom evaluacije dodjeljuje se 0,5 bodova.

e)  Bodovi prema postojećem načinu prikupljanja otpadnih voda

Objekti koji imaju septičku jamu prilikom evaluacije dobivaju 50 bodova.

f)  Bodovi prema daljnjem zbrinjavanju obrađene vode

Za objekte koji će obrađenu vodu koristiti za zalijevanje: za svaki m3 vode koja će se ponovno koristiti dodjeljuje se po 10 bodova.

Za objekt kojem se dodjeljuju bodovi zbrajaju se samo one kategorije koje se u prijavnom obrascu odnose na taj tip objekta.

Ukoliko dvije ili više prijava budu bodovane jednakim brojem bodova, prednost pri odabiru imat će one prijave s ranijim datumom zaprimanja prijave.

g)  Bodovi prema lokaciji objekta

Za sve objekte koji se nalaze s južne strane državne ceste D8 dodjeljuje se 20 bodova.

 

6)      DOSTAVLJANJE PRIJAVA

Prijave se dostavljaju u pisanom obliku, isključivo preporučeno s povratnicom, u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom podnositelja, na adresu:

Općina Starigrad
Trg Tome Marasovića 1
23244 Starigrad Paklenica

uz naznaku:

ZA NATJEČAJ ZA SUBVENCIONIRANJE DOBAVE I UGRADNJE PROČIŠĆAVAČA OTPADNIH VODA - NE OTVARATI

Rok za dostavu prijava je 45 dana od dana objave Natječaja.

Prijave i priloženi materijali se ne vraćaju, a podaci su podložni provjeri.

 

7)      OBRADA PRIJAVA

Pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava provest će Povjerenstvo Općine. Lista prioriteta za dodjelu sredstava utvrđuje se s obzirom na najveći broj ostvarenih bodova. Konačnu Odluku o odabiru korisnika sredstava donijet će Povjerenstvo o čemu će podnositelji prijava biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana zatvaranja Natječaja.

Protiv Odluke o odabiru korisnika sredstava podnositelj prijave može podnijeti prigovor u roku od 3 dana od dana objave Odluke. Odluka Načelnika o prigovoru je konačna.

 

8)      IZJAVA PODNOSITELJA PRIJAVE

Svaki je podnositelj prijave dužan Općini Starigrad dostaviti izjavu prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekta. Ovom izjavom odabrani korisnik jamči da će izvesti sve planirane radove.

 

9)      REALIZACIJA PRIHVAĆENIH PRIJAVA

Na osnovu konačne Liste prioriteta, Općina će sa svim odabranim korisnicima sklopiti Ugovore o sufinanciranju projekata za koje su odobrena sredstva.

Ugovorom o sufinanciranju bit će definiran iznos i postotak radova koji sufinancira Općina, način plaćanja, kao i ostala prava i obveze ugovornih strana.

 

10)   ISPLATA ODOBRENIH SREDTAVA

Korisniku sredstava Općina će uplatiti dio odobrenog iznosa (definiran Ugovorom o sufinanciranju) u roku od 10 dana od sklapanja Ugovora o sufinanciranju. Nakon završetka svih radova i puštanja pročišćavača u rad, korisnik sredstava dužan je Općini dostaviti sljedeću dokumentaciju:

a)  Račun za izradu idejnog projekta zbrinjavanja otpadnih voda iz objekta

b)  Račun za sve izvedene radove (u skladu sa troškovnikom iz prijave za Natječaj)

c)  Pisanu izjavu izvoditelja radova (ukoliko je više izvoditelja obavljalo radove prema projektu, onda pojedinačne izjave svakoga od njih) o izvedenim radovima, uvjetima održavanja i sukladnosti ugrađene opreme prema Pravilniku o tehničkom pregledu građevine (NN 108/04), sadržaja sukladno članku 14 Pravilnika (ovjerena kopija)

d)  Garancija izvođača na radove minimalno na 2 godine, a za opremu na rokove koji nisu kraći od rokova koje daje proizvođač opreme

e)  Suglasnost na obavljanje djelatnosti građenja izvođača radova prema važećem zakonskom propisu

f)   Izjave o sukladnosti za svu ugrađenu opremu

g)  Završno izvješće nadzornog inženjera – imenovano od strane Općine

Nakon dostave sve potrebne dokumentacije, korisniku sredstava isplaćuje se ostatak odobrenog iznosa sufinanciranja prema uvjetima iz Ugovora o sufinanciranju.

Ukoliko se utvrdi da izvedeno stanje ne odgovara projektnoj dokumentaciji, Općina zadržava pravo neisplaćivanja istih, a korisnik sredstava dužan je već isplaćeni iznos vratiti u roku definiranom Ugovorom o sufinanciranju.

 

11)   OSTALE INFORMACIJE

Ovaj Pravilnik će biti objavljen je na internet stranicama Općine Starigrad. Dostavljanjem dokumentacije na ovaj raspisani Natječaj podnositelj prijave daje odobrenje Općini da osnovne podatke o podnositelju prijave objavi na službenim internetskim stranicama te u drugim izvještajima.

Ovlašćuje se Općinski načelnik da na temelju ovog Pravilnik raspiše Natječaj za podnošenje prijava za neposredno sufinanciranje Općine Starigrad.

Općina Starigrad zadržava pravo poništenja raspisanog natječaja.

 
 
                                                                                         Predsjednik Općinskog vijeća
                                                                                               Jure Tomić, dipl.oec.

   

 

^ Gore